Opphavsrett

Del på:

Opphavsrett er et rettsområde som har betydning for virksomheten og aktivitetene til de kommunale kulturskolene i Norge. Norsk kulturskoleråd tilbyr derfor en veilednings- og ressurstjeneste knyttet til denne tematikken.

 

På denne siden vil du finne relevant informasjon om rettsområdet, lenker til nyttige ressurser og beskrivelser av avtaler Norsk kulturskoleråd har inngått på vegne av medlemskommunene. Du vil også finne henvisninger til andre relevante avtaleverk. 

 

På denne siden vil du også finne informasjon og ressurser knyttet til kulturskolerelevant personvernsproblematikk.

 

 

 

 

 

 

Sidens innhold

Generelt om opphavsrett og kulturskole

TONO-avtalen for fysiske arrangement
Gramo
Kopinor-avtalen
Opphavsrett for fagområdene
Online/strømmekonserter
Personvern i kulturskolen

 

 

Generelt om opphavsrett og kulturskole

Opphavsretten reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Det opphavsrettslige vernet eksisterer for å beskytte og belønne åndelig kreativitet, og skal gi insentiv til kulturell produksjon.

 

Kulturskolen må forholde seg til opphavsrett på flere måter. Som undervisningsinstitusjon vil kulturskolen måtte forholde seg seg til ånsverkslovens kapittel 3, III Bruk av verk i undervisningsvirksomhet §43-46. Grunnregelen er at verk kan brukes fritt i undervisning. Det finnes imidlertid en rekke unntak.  

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at brukervilkårene til digitale verktøy og strømmeplattformer kan legge føringer eller begrensninger for benyttelse i en undervisningssituasjon. En løsning på dette kan være å benytte strømmetjenester som er lisensiert for bruk i undervisning. Denne artikkelen fra Delrett vedrørende bruk av Spotify i undervisningen eksemplifiserer denne problematikken. 

 

Ressurssiden Delrett - opphavsrett i undervisning anbefales for videre lesning.  

 

Også som produsent av konserter og forestillinger må kulturskolen forholde seg til opphavsrett. På musikkområdet har Norsk kulturskoleråd en avtale med TONO, en organisasjon som forvalter og beskytter rettigheter på vegne av sine medlemmer. Denne avtalen gjør arrangering av konserter og forestillinger som benytter musikk både enklere og billigere for medlemkommunene. 

 

 

TONO-avtalen for fysiske arrangement

Avtalen regulerer retten til framføring av og betaling av vederlag for framføring av musikkverk som TONO forvalter (merk: noen unntak fins, se avtalen). 

 

Avtalen gjelder framføring av musikk ved elevkonserter og andre elevarrangement med musikk i kulturskolen, i kommuner som er medlemmer i Norsk kulturskoleråd. Avtalen gjelder ikke online-konserter - se eget punkt om dette. 

 

I praksis betyr avtalen at medlemskommunene til Norsk kulturskoleråd slipper å betale for bruken av musikk ved sine kulturskolearrangementer i perioden 2021–2023, mens Norsk kulturskoleråd i samme periode betaler 1,3 millioner kroner i vederlag for at så kan skje. Det eneste medlemskommunene forplikter seg til, er å rapportere sine kulturskoleframføringer til TONO.

 

Om rapportering

Alle framføringer som anses som konserter eller forestillinger skal rapporteres. Undervisning og interne fremføringer uten publikum regnes som øvelser  og skal ikke rapporteres. 

 

Kulturskolene kan benytte TONOs standardskjema for musikkrapportering som fins her. Ferdig utfylte skjema kan sendes til TONO via e-postadressen marked@tono.no.

 

TONO informerer om at alle innsendte skjema må merkes med kulturskolens navn i feltet «ansvarlig arrangør» for at avtalen skal gjelde. Kulturskolen må gjerne også opplyse om at den er hjemmehørende i en kommune som er medlem i Norsk kulturskoleråd.

 

> Se video på YouTube om hvordan du skal rapportere

 

Gramo

Kommunene betaler årlig et vederlag til Gramo for den innspilte musikken som benyttes i kommunale bygg og virksomheter. Vederlaget er basert på kommunens innbyggertall. Når det gjelder rettighetene Gramo forvalter, er kulturskolens bruk av innspilt musikk er dekket av dette vederlaget. 

 

 

Kopinor-avtalen

Norske kulturskoler er underlagt KS' avtale med kopinor. Dette gir kulturskolene mulighet til å ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Avtalen, og flere detaljer fins her: kopinor.no/artikler/kopinor-avtaler-for-skoler.

 

 

Opphavsrett for fagområdene i rammeplanen

De ulike fagområdene i rammeplanen vil til dels måtte forholde seg til ulike fagspesifikke praksiser rundt opphavsrett, og også til forskjellige rettighetsforvaltere. Vi vil i dette kapittelet gå overordnet gjennom dette, og peke på ressurser som kan være relevante og nyttige for kulturskolen. 

 

Dans

Når det gjelder forvaltning av opphavsrett knyttet til koreografi og andre aktuelle områder innenfor dansefaget, vil vi vise til denne nettressursen fra Norske dansekunstnere: 

norskedansekunstnere.no/lonn-og-arbeidsliv/rettigheter

 

Musikkbruk i forbindelse med danseinnslag på fysiske kulturskoleforestillinger er regulert av Norsk kulturskoleråds avtale med TONO.

 

Musikk

Musikkbruk i forbindelse med fysiske kulturskoleforestillinger og konserter er regulert av Norsk kulturskoleråds avtale med TONO. 

 

Skapende skriving

Hvis det skulle være behov for å avklare rettigheter knyttet til litterære verk, vil naturlige instanser for dette være Den norske Forfatterforening eller den enkelte kunstneren. I noen tilfeller vil det også være naturlig å ta kontakt med forlaget som har utgitt verket. Ellers vil Kopinor-avtalen ha betydning for bruk av denne typen verk i undervisningsøyemed. 

 

Teater

Når det gjelder teater, er det hensiktsmessig å vise til Dramas. Dette er en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge, som formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere. Dramas tilbyr også en nettressurs som redegjør for opphavsrett knyttet til teaterproduksjoner.

 

Når det gjelder musikkbruk i forbindelse med teaterinnslag på fysiske kulturskoleforestillinger, er dette regulert av Norsk kulturskoleråds avtale med TONO. Men – musikkdramatiske verk (store rettigheter), og herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av musikaler, er ikke omfattet av avtalen. I slike tilfeller må TONOs samtykke må innhentes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

 

Visuell kunst

BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk  etablert av kunstnerne, for kunstnerne og for de som bruker kunst. Vi vil vise til to nettressurser hos BONO, som vi tenker kan være nyttige for kulturskolene når det gjelder spørsmål om opphavsrett for det visuelle kunstfeltet: 

 

bono.no/om-opphavsrett

bono.no/sprsml-og-svar

 

 

Personvern

Barn og unges liv og hverdag er i vår samtid gjennomregistrert og -digitalisert, og det er derfor svært viktig at deres personvern og digitale trygghet blir ivaretatt. Dette gjelder naturligvis også barn og unge som deltar i kulturskolen. 

 

Virksomhetens plikter

Skoleeier har en rekke plikter når det gjelder personvern (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/), og vår anbefaling er at kulturskolen  som kommunalt tjenesteområde  legger opp til tett samhandling med ressursmiljøer for personvern og IT i egen kommune. På denne måten vil man kunne sikre at virksomheten til kulturskolen innrettes i overensstemmelse med kommunens øvrige personvernarbeid. 

 

Denne sjekklisten er i alle tilfelle nyttig i kommunens arbeid med personvern:  

datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/sjekkliste/

 

Barn, unge og skole

Datatilsynet har et eget fokus på barn, unge og skole, som vi mener har relevans for kulturskolefeltet. Denne ressursen fins her:  

datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/

 

Under denne siden vises det også til hvilke krav som stilles til skoleeiere som skal bruke læringsplattformer: datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/krav-til-skoleeier-ved-bruk-av-laringsplattformer/

 

Dersom kulturskolen benytter egne læringsplattformer, som ikke er tilknyttet øvrig skoleverk, vil kulturskolen ha et særlig ansvar for at dette etterleves. Vi anbefaler også her at ressursmiljøer i kommunen blir konsultert. 

 

Bilder av barn

Vi legger også inn en veileder fra Datatilsynet som konkret omhandler bilder av barn. Denne fins her: 

datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/

 

Skolesec - en ny nettressurs om personvern og datasikkerhet fra KS

I februar 2022 lanserte KS en nettressurs om personvern og datasikkerhet for skolesektoren. Denne ressursen, som henvender seg til skoleiere, skoleledere, rådgivere, personvernombud og foreldre, kan også være nyttig for kulturskolefeltet. På siden finner du korte videoleksjoner om personvern og informasjonssikkerhet med oppgaver, dillemmatrening og forslag til videre arbeid med anbefalte ressurser.

 

Gå til Skolesec

 

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende opphavsrett og personvern, anbefaler vi at du tar kontakt med en av disse i Norsk kulturskoleråd: 

 

Bård Hestnes

Rådgiver

 

E-post: bard.hestnes@kulturskoleradet.no

Telefon: +47 91 52 00 01 

Jens Nyland

Rådgiver

 

E-post: jens.nyland@kulturskoleradet.no

Telefon: +47 90 86 79 63