- Kulturskole for alle!

img_303.JPG
img_303.JPG
06.02.2004 Johan Svendsen (tekst) Egil Hofsli (foto)
Del på:

- Kulturskole for alle!

TRONDHEIM: Styret i Norsk Kulturskoleråd har på et møte 5. februar 2004 vedtatt følgende resolusjon: "Storting og Regjering henstilles om å medvirke til å realisere visjonen om en norsk "Kulturskole for alle!"

 

For å oppnå dette må Staten, gjennom å øke overføringen til kommunene med 200 millioner kroner, bidra til å realisere målet om at de norske musikk- og kulturskolene skal kunne gi tilbud til alle, og slik at Stortingets mål om minst 30 prosent deltakelse av barn og unge i kommunene kan nåes.

 

Staten må ellers fastsette at skolepengene ikke skal utgjøre mer enn ti prosent av kulturskolens samlede konstnader, og dermed unngå at barn og unge ekskluderes på grunn av de foresattes økonomi.

 

Konsekvensen av dette vil bli:

 

Staten vil, gjennom en økning av tilskuddet til kommunene, kunne forutsette en grense for foreldrebetalingen, og dermed sikre en nasjonal profil på et tilbud som kommunene selv har bygd ut, til tross for trange budsjettrammer.

 

Kommunene vil dermed også kunne opprettholde og videreutvikle et opplæringstilbud i kulturskolen, uten sosial slagside.

 

De nåværende ventelistene i mange kommuner kan avviklse, eller reduseres kraftig.

Fram til 2003 har statsstøtten gitt rom for subsidierte timer (75 prosent av kostpris), til bl.a. kor, korps og orkestere ved bruk av dirigenter og instruktører fra kulturskolene.

 

Et noe senket nivå for skolepengene vil kompensere for at dette støtteordningen bortfaller, og vil kumme innebære et betydelig bidrag til å opprettholde det store foreldreengasjement som fortsatt finnes i mange lag og foreninger for kulturaktiviteter i kommunene.