Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

img_324.JPG
img_324.JPG
08.05.2006 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

OSLO: Regjeringen ønsker å styrke kunst og kultur i opplæringen.

 

Kunnskapsdepartementet inviterer nå fagmiljøer til å melde sin interesse som vertsinstitusjon for et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen som skal opprettes fra 1. november 2006. En nasjonal strategiplan for kunst og kultur i opplæringen vil også bli utarbeidet.

 

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen og favne barnehage, grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, førskolelærere, lærere som underviser i kunst og kultur i grunnopplæringen og lærerutdanningen, skoleledere, studenter, forskere og læremiddelutviklere.

 

Senteret skal samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

 

Bevilgning til nasjonalt senter for kunst og kultur vil for 2006 være én million kroner. Fra 2007 legges det opp til en årlig bevilgning på seks millioner kroner.

 

– Det er av stor betydning at arbeidet med, og formidlingen av kunst og kultur til barn og unge er godt forankret i utdanningssektoren og kultursektoren, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 

Kunnskapsdepartementet har delegert til Utdanningsdirektoratet å utarbeide forslag til en nasjonal strategiplan for kunst og kultur i opplæringen for perioden 2007 – 2010 som vil være ferdig til 1. november. Strategiplanen vil være et sentralt dokument i senterets arbeid.

 

Det nye nasjonale senteret vil ha samme funksjon og rolle som de øvrige nasjonale sentrene som er etablert, eksempelvis Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

 

Departementet inviterer i disse dager samtlige høyskoler og universiteter i landet til å melde sin interesse som vertsinstitusjon. Interesserte institusjoner bes om å sende departementet skriftlig søknad innen 15. august 2006.

 

Statsråd Øystein Djupedal oppfordrer universiteter og høyskoler til å melde sin interesse. Aktuelle institusjoner vil i løpet av august og september bli invitert til møte med departementet for å presentere sine forslag, før en endelig beslutning om hvem som får senteret vil bli tatt.