Kulturskolen som ressurssenter

Del på:

Kulturskolen som ressurssenter

Her innleder vi med denne formuleringen fra kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen som ressurssenter, Kultur+Skole = Sant (s.98) - som er henta fra Rammeplan for kulturskolen:

 

«I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningtjeneste, helsesøster og eldreomsorg» og mot næringslivet, «Kulturskolen kan også være en velegnet arena for kulturelt entreprenørskap gjennom samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører».

 

Kulturskolen som ressurssenter er et godt utgangspunkt for å se nærmere på hvordan den enkelte kommune kan innrette sin kulturskole som en ressurs for lokalsamfunnet. Hva skal kulturskolen representere og "levere i vår kommune" – og hva innebærer det?

 

Det gir oss muligheten til å se nærmere på kulturskolens rolleforståelse og samfunnsoppdrag. Det er også bakgrunn og en begrunnelse for å se nærmere på de gode eksemplene som eksemplifiserer hvordan kulturskolen tar rollen og jobber med andre oppgaver enn opplæring i kunstfag for barn og unge.

 

I stortingsmelding 18, er det et underkapittel som pekes det både på mulighetsrommet og på utfordringer som ligger i forventningene til kulturskolen som lokalt ressurssenter.

 

Gode eksempler

 

Prosjektet har sett på hvordan vi kan dele og lære av hverandre på «best mulig måte», ved utvikling av fremtidens kulturskole. Underveis i pilotprosjektet vil det både være fysiske og digitale delingsarenaer. Prosjektet vil også legge ut materiale for å tilgjengeliggjøre ulike kommuners erfaringer og gode eksempler.

 

Det jobbes med utvikling av former for synliggjøring av gode eksempler, for å løfte frem og nyttegjøre seg gode eksempler i utviklingsarbeid i kommunene. Eksemplene skal også synliggjøre muligheter og tankesett for nasjonale myndigheter og for arbeidet med oppfølging av nasjonale styringsdokumenter. (For eksempel barne- og ungdomskulturmeldingen + PE-strategien)

 

Under menypunktene Helhetlig oppvekst, Livsløpsperspektivet, Inkludering og utenforskap og Annet er det planlagt å publisere eksempler på tilbud og aktiviteter. I tilknytning til dette planlegges også materiale knyttet til utvikling, begrunnelser og planlegging av disse, som forhåpentligvis mange kan dra nytte av. Hvilken form og innhold dette vil få, er enda uklart.

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker