Økt utviklingsstøtte til kulturskolen

img_275.jpg
img_275.jpg
10.12.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Økt utviklingsstøtte til kulturskolen

OSLO: Stortingets utdanningskomité går inn for å bevilge 1,5 millioner kroner mer over statsbudsjettet til Norsk kulturskoleråds utviklingsarbeid i kulturskolen.

 

Dermed øker summen for 2008 til 10 237 000 kroner.

 

Komiteen viser til at det i 2006 ble gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen for utvikling av musikk- og kulturskoler, og at evalueringen viste at ordningen har ført til økt kulturell og musikalsk aktivitet i kommunene.

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, er opptatt av at utdanningssystemet har en viktig funksjon i å ruste barn og unge for framtida, og at skolen derfor må ta utgangspunkt i et bredt kunnskapsbegrep. Tilpasset opplæring gjennom varierte undervisningsformer er viktig, og her spiller kunst og kultur en viktig rolle. I denne sammenheng viser flertallet til Norsk kulturskoleråd som består av 410 norske kommuner.

 

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til "Skapende læring" - Regjeringas strategiplan for kunst og kultur i opplæringa. Utviklinga i kulturskoletilbudet i landet er svært positivt, og dette flertallet foreslår å styrke bevilgningene til utviklingsarbeid over kapittel 225, post 71 med 1,5 millioner kroner.

 

I forkant av at komiteen fattet sin innstilling i denne saken, hadde direktør Harry Rishaug i Norsk kulturskoleråd og leder Olav Kjøk i Norsk kulturskoleråd Region øst et møte med regjeringsfraksjonen i Stortinget ved Lena Jensen (SV) der de la fram et krav om blant annet en økning i nettopp utviklingsstøtten samt etablering av egen budsjettpost for Norsk kulturskoleråd og en mer håndfast oppfølging av Soria Moria-erklæringen på kulturskolefeltet.

 

Bare komitémedlemmet fra Kristelig Folkeparti gikk inn for å opprette en egen budsjettpost for Norsk kulturskoleråd, mens Venstre komitémedlem ville øke støtten til utviklingsarbeid med ytterligere 2,5 millioner kroner.