Foreslår 2000 kr som makspris i kulturskolen

06.09.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Foreslår 2000 kr som makspris i kulturskolen

OSLO: Kulturskoleutvalget foreslår gjeninnføring av maksimumspris i kulturskolen, og at denne ikke må overstige 2000 kroner per år.

 

Kulturskoleutvalgets rapport

 

Norsk kulturskoleråds styreleder gleder seg over forslaget

 

Det kan leses i Kulturskoleutvalgets rapport som tirsdag 7. september ble overlevert kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I rapporten ”Kulturskoleløftet - Kulturskole for alle” sier utvalget også at det er helt nødvendig med en forskrift for kulturskolen, hvis alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av høyt kvalitet til rimelig pris.

 

Videre mener utvalget at framtidige statlige stimuleringstiltak må være ”omfattende, treffende, forutsigbare og langsiktige”, slik at en når målet om ”kulturskoletilbud av høy kvalitet”.

 

Hurtigarbeidende utvalg

 

Kulturskoleutvalget ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i desember 2009, for blant annet å se nærmere på de utfordringene og mulighetene som fins i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO. Videre skulle utvalget gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget ble bedt om å se nærmere på aktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet.

 

– En hovedmålsetting for utvalgets arbeid har vært å synliggjøre ulike alternativ som bidrar til å sikre et forsterket, mer kulturelt og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris, med god kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressursene, sier utvalgsleder Hans Ole Rian. Han overtok lederskapet da Theo Koritzinsky måtte trekke seg av helsemessige årsaker.

 

Med seg i utvalget har Rian hatt blant andre direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd og Trygg Jakola (sentralstyremedlem i Norsk kulturskoleråd) samt avdelingsleder Vasuky Jayapalan ved Oslo musikk- og kulturskole og rektor Alexander Krogh Plur ved Kulturskolen i Ås.

 

I tillegg til forslaget om makspris, forskrift og omfattende stimuleringstiltak, har utvalget blant annet følgende å melde:

 

Ivrer for flere kombistillinger

 

• ”Samarbeidet mellom kulturskole og SFO skal være et opplæringstilbud. Dette krever planmessig og målrettet arbeid - og kompetente kulturskolelærere, gjerne i kombinerte stillinger.”

 

• ”Kulturskoleutviklingen må ses på i et lengre tidsperspektiv enn bare konsentrert til elever i småskolen. (…) Samspillet mellom bredde- og talentutvikling trenger mange år for å bli gjensidig fruktbart.”

 

• ”Kunstfagenes relative tilbakegang i grunnopplæringen og lærerutdanningen for grunnskolen er svært uheldig. (…) Utvalget anbefaler at elever på ungdomstrinnet kan velge fra kunstfagene i videregående opplæring for faget utdanningsvalg. Utvalget anbefaler videre at det innføres kompetansekriterier for å undervise i kunstfag, tilsvarende andre fag, og at dette nedfelles i den varslede kompetanseforskriften.”

 

• ”Kulturskolelærernes faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for kulturskolens kvalitet. Mange steder ligger den største utfordringen i mangel på kombinerte stillinger. Utvalget anbefaler at det legges bedre til rette for kombinerte stillinger i kulturskolen i samarbeid med skoleverket.”

 

Ønsker todelt tilskuddsordning

 

”Framtidige statlige stimuleringsmidler til kulturskoleutvikling må økes betydelig fra årets 40 millioner, om en ønsker at kulturskolen skal komme videre i sitt målrettete utviklingsarbeid.”

 

Utvalget foreslår at det etableres en todelt tilskuddsordning:

 

• ”Utviklingsmidler til kulturskolen” skal tildeles etter søknad. Ordningen skal primært benyttes til å videreutvikle ulike modeller og tiltak.”

 

• ”Stimuleringsmidler til kulturskolen” skal sikre alle kommuner en viss andel av de statlige stimuleringsmidlene, forutsatt at visse kriterier er innfridd. De statlige stimuleringsmidlene vil dermed kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til innføringen av maksimumspris samt til drift av nye elevplasser.”

 

• ”Realisering av Kulturskoleløftet har både faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser av omfattende karakter. Dette innebærer at behovet for dokumentasjon og forskning er stort. (…) Utvalget ser i utgangspunktet to klare behov for evaluering. Det ene er knyttet til Kulturskoleløftet som helhet. Det andre er knyttet til de ulike prosjekt som tildeles utviklingsmidler.”

 

Ressurskrevende, men nødvendig

 

• ”Gruppeundervisning er en viktig og sentral undervisningsfrom i kulturskolen. Samtidig krever instrumentalopplæringen for barn og unge med spesielle anlegg at det tidlig blir gitt et individuelt undervisningstilbud. Slik undervisning er selvfølgelig ressurskrevende, men likevel et nødvendig undervisingstilbud i en kulturskole som skal være et ressurssenter for alle som ønsker å utvikle seg innen kunst- og kulturuttrykk.”

 

Norsk kulturskoleråds styreleder gleder seg over forslaget

Les flere nyheter!