40 millioner kroner - ingen økning fra i fjor

img_83.png
img_83.png
13.05.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

40 millioner kroner - ingen økning fra i fjor

OSLO: For at flere elever skal få et mangfoldig kulturtilbud, kan kommuner, kulturskoler, organisasjoner og institusjoner søke om midler til kulturskoletilbud og kulturtilbud også i 2011.

 

Så heter det i pressemeldingen fra Utdanningsdirektoratet.

 

Det er satt av 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011 til et øremerket stimuleringstilskudd for kulturskoler og kulturtilbud, som en del av Kulturløftet II. Altså eksakt samme beløp som i 2010, og langt unna det for eksempel Norsk kulturskoleråd mener må til for å avvikle ventelistene og få skolepengesatsene ned på et akseptabelt nivå.

 

Søknadsfristen er 20. mai 2011. Søknadsskjemaet

 

Hvem kan søke?

 

Den viktigste målgruppen for stimuleringsmidlene er kulturskoler og kommuner. Utdanningsdirektoratet oppfordrer til at kommuner samarbeider om interkommunale prosjekt.

Prosjekt som har fått støtte for inneværende år, kan få støtte til videreutvikling eller utvidelse.

Andre aktuelle institusjoner og organisasjoner med tilknytning til kulturskolevirksomhet kan også søke.

 

Mer mangfoldig og bedre kulturtilbud

 

Målsetting for stimuleringsmidlene er at de skal

• bidra til utvikling av et mer mangfoldig og kvalitativt bedre kulturtilbud til flere elever enn i dag

• bidra til utvikling av elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn gjennom erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer

• legge til rette for bedre ressursutnyttelse innen dagens rammer

Modellforsøk skal være kulturskoletilbud eller kulturtilbud for elever på 1. - 4. trinn innenfor rammen av helhetlig skoledag.

 

Utviklingsprosjekt skal være tiltak som fremmer kvalitetsutvikling av kulturskoletilbud eller kulturtilbud til barn og unge gjennom hele opplæringsløpet.

 

Innholdet i forsøkene og prosjektene

 

Både innenfor modellforsøk og utviklingsprosjekt kan det være aktuelt med

• utprøving av nye aktiviteter eller tverrfaglige uttrykk

• utprøving av arbeidsmåter og organisering

• samarbeid skole, SFO og kulturskole innen en helhetlig skoledag

• utprøving av prosjekter basert på Teaching Artist eller liknende

 

Teaching Artist

 

Av de 40 millionene er inntil 2 millioner kroner øremerket til utviklingsprosjekt som har Teaching Artist som en grunnmodell.

 

Teaching Artist har sin opprinnelse fra USA og er en modell der kunstnere og lærere samarbeider om estetiske læringsprosesser og kunstopplevelser. Dette er ikke en ensartet og fast modell, men må tilpasses lokale forhold.

 

Utviklingsprosjekt innen rammen av Teaching Artist skal:

• være tilpasset norske forhold

• være forankret i skolen med deltakelse av utøvende kunstnere

• være forankret i læreplanenes kompetansemål i Kunnskapsløftet

• fokusere elevaktivitet gjennom motiverende og variert opplæring

 

Gjennomføringen av denne type prosjekt bør skje i samarbeid med Den kulturelle skolesekken mener Utdanningsdirektoratet.