Skuffet over statsbudsjettforslaget

img_62.jpg
BUDSJETTSKUFFELSE: Direktør Inger Anne Westby er skuffet over statsbudsjettforslaget for 2012.
06.10.2011 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Skuffet over statsbudsjettforslaget

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd finner lite å juble for på kulturskolens vegne i statsbudsjettforslaget for 2012.

 

– Norsk kulturskoleråd hadde store forventninger til oppfølgingen av kulturskoleløftet, men dette er skuffende og jeg er svært usikker på om regjeringen i inneværende regjeringsperiode vil nå de mål den har satt seg på kulturskolens vegne, sier direktør Inger Anne Westby (bildet).

 

Det er to budsjettposter hvor Westby håpet at regjeringens løfte om satsing på kulturskolen skulle gjenspeiles, men ingen av stedene fant hun noe å rope hurra for:

 

Samme sum - alt til prosjekt

  • Støtten til kulturskole- og kulturtilbud knyttet til skolehverdagen blir det samme i 2012 som i år og i fjor: 40 millioner kroner. Og fortsatt vil regjeringen at hele summen skal tildeles prosjekt etter en søknadsrunde. Dermed lyttes det ikke til hva både Norsk kulturskoleråd og andre organisasjoner og instanser har krevd; at en større del av summen bør fordeles som stimuleringstilskudd til alle kommuner uten søknad.

  • Tilskuddet Norsk kulturskoleråd får til utvikling av musikk- og kulturskoler er 10 millioner kroner, en økning på 300.000 kroner.

Hva gjelder stimuleringstilskuddet er det verdt å merke at regjeringa ønsker at tilskuddet skal rettes mer mot samarbeid mellom kulturskole og grunnskole/SFO. Det presiseres at hoveddelen av midlene skal gå til prosjekt med kombinerte stillinger i kulturskole og grunnskole/SFO, ungdomsskoler inkludert.

 

Den største bekymringen

 

– Mest bekymringsfullt er det at stimuleringstilskuddet ikke øker. Skal regjeringen innen 2014 nå sitt mål om at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris, burde dette tilskuddet vært langt høyere neste år, sier Inger Anne Westby. Norsk kulturskoleråd mener en todelt tilskuddsordning - slik også det regjeringsoppnevnte Kulturskoleutvalget ønsket seg - er hva som må til.

 

– Et stimuleringstilskudd til alle kommuner uten søknad vil blant annet kunne realisere de politiske målsettingene om øke antall elevplasser, en rimelig pris og et kvalitativt godt tilbud. Mens utviklingsmidler til prioriterte områder etter søknad for eksempel kan gå til utvikling av nye samarbeidsmodeller, nye undervisningsformer og lørdagsskoletilbud i kulturskolen, sier Westby.

 

– Midlene skal i større grad brukes til samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, og er ikke rettet inn mot utvikling av kvalitet, pris og økt antall elevplasser. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om dette er den riktige veien å gå for å realisere de målsettingene som ligger i Kulturskoleløftet, sier en kritisk Westby.

 

Landsmøte i Norsk kulturskoleråd 2010 overleverte en resolusjon til kunnskapsministeren der en foreslo en opptrappingsplan på tilskuddet fram mot 2014 for å realisere de politiske målsettingene som ligger i Kulturskoleløftet. Opptrappingsplanen inneholdt en økning fra 40 mill i 2011 til 120 mill i 2012, 250 mill i 2013 og 400 mill i 2014. Budsjettforslaget som nå foreligger er ikke i nærheten av å være i takt med Norsk kulturskoleråds foreslåtte plan.

 

Organisasjonstilskudd

 

Det fins ytterligere én pott i statsbudsjettet som har interesse for Norsk kulturskoleråd; Kunnskapsdepartements sekkepost ”Tilskudd til organisasjoner”. Her er det mange organisasjoner om pengene, og fordelinga er ikke klar før på nyåret. I potten for 2012 ligger det 22,4 millioner kroner. I fjor var summen 15,9 millioner kroner, hvorav Norsk kulturskoleråd mottok 6,8 millioner kroner.

 

Den relativt kraftige økningen i potten skyldes at støtten til organisasjonen Kunst i Skolen og Fellesrådet for kunstfagene i skolen nå gis via denne posten (tidligere via Kulturdepartementet). I realiteten øker bare med en million ”nye” kroner, som skal fordeles på mange organisasjoner.

Les flere nyheter!