Utlysning av lokalt organiserte utviklingsmidler - to millioner kroner i potten

img_545.JPG
NOE SPENNENDE PÅ GANG: Gode, lokale utviklingsprosjekt kan få støtte fra Utdanningsdirektoratet via Norsk kulturskoleråd.
21.02.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Utlysning av lokalt organiserte utviklingsmidler - to millioner kroner i potten

JUDABERG: Tida er inne for å søke om penger til lokalt initierte utviklingsprosjekt som gagner kulturskoler. To millioner kroner fins i potten, en økning på 400.000 kr siden i fjor.

 

Søknadsfristen er 22. mars 2013.

 

I statsbudsjettet for 2013 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd satt av to millioner kroner som skal gå til utviklingsarbeid i form av lokalt organiserte utviklingsprosjekt. Kulturskolene er den primære målgruppa.

 

Målsetting for utviklingsarbeidet er å bidra til utvikling av kulturskoletilbudet i kommunene ved å stimulere til aktivitet og utvikling av gode modeller for innhold, organisering og samarbeid lokalt.

 

Stor spredningsverdi og nyskapende

 

I kriteriene for å søke midler til utviklingsprosjekt i 2013 fins ingen sentrale føringer om at spesielle fagområder skal prioriteres ved tildelingen, men prosjektene bør ha stor spredningsverdi og bære preg av å være nyskapende.

 

Prosjektmidlene kan dekke opp til 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

 

Søkere kan gå sammen slik at flere kommuner/instanser utgjør prosjekteiere, men én kommune/instans må stå som søker.

 

Det forutsettes at ordinær drift er et kommunalt anliggende og vil ikke omfattes av utviklingsmidlene. Med ordinær drift menes faste lønnsutgifter og nødvendig utstyr for å kunne gi et undervisningstilbud.

 

Alle fylker sikret minimumsbeløp

 

Sentralstyret i Norsk kulturskoleråd har vedtatt at midlene skal fordeles mellom fylkesavdelingene etter tallet på kulturskoleelever i hvert fylke. Hvert fylke skal sikres et minimumsbeløp på 50.000 kroner.

 

Når en eller flere fylkesavdelinger ut fra elevtallet ikke når opp i minimumstallet, skal den summen en trenger for å sikre bevilgningen til disse fylkene fordeles først. Deretter fordeler en den resterende summen mellom de andre fylkene etter elevtallet i kulturskolene i disse fylkene.

 

Ved regionalt samarbeid kan to eller flere søkere benytte omsøkte midler innenfor et større prosjekt.

 

Fylkesavdelingene prioriterer søknadene i egne fylker. Søknadene skal prioriteres ut fra føringer i den nasjonale virksomhetsplanen.

 

Tilskuddsbeløpet for 2013 er inntil 50.000 kroner.

 

Hvem kan søke?

 

Foruten kulturskoler, har sammenslutning av kommuner og organisasjoner som medvirker til utvikling av kulturskolene i tråd med målsettingen anledning til å søke om utviklingsmidler.

 

Utbetaling i august

 

Søknadsfrist er altså 22. mars 2013.

 

Tilsagn om midler vil skje i juni 2013.

 

Utbetaling av midlene vil skje i løpet av august 2013. 

 

Les flere nyheter!