Kulturskolerådet og KS klar for å se på kulturskolens framtidige betydning

2019 KS-sak 14.8.png
VIDEREFØRER SAMARBEID: Med Torkel Øien som prosjektleder er KS og Norsk kulturskoleråd er i gang med prosjektet Kulturskolen for fremtiden.
17.08.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerådet og KS klar for å se på kulturskolens framtidige betydning

OSLO: Siden 2016 har KS og Norsk kulturskoleråd hatt et formalisert samarbeid der både kulturskolen og kulturfeltet har hatt fokus. Nå skal de to partnerne sammen gå i gang med prosjektet Kulturskolen for fremtiden, der en skal se på kulturskolens rolle i oppvekst- og samfunnsutvikling.

 

Formålet med prosjektet, som i første omgang skal pågå ut 2020, er todelt:

 

1) Tydeliggjøre den kommunale kulturskolens potensiale som del av den lokale samfunnsutviklingen og det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen og som aktør i det kommunale tjenestetilbudet til hele befolkningen.

 

2) Bidra til at kullturskolen får sin rolle og forventninger beskrevet i kommunens planverk.

 

Bakgrunnen for etableringen av dette prosjektet er at KS' landsting i 2016 vedtok at KS skal styrke sin organisasjon innen kultur. det har medført et KS-fokus på kartlegging og identifisering av kommuners og fylkeskommuners behov på kulturfeltet, for å kunne foreta godt forankrete prioriteringer knytta til videre arbeid med kultur som interessepolitisk område. Med bakgrunn i innspill i dette arbeidet, igangsettes dette prosjektet, som tar tak i noen av utviklingsområdene som har kommet fram. 

 

Prosjektet skal bidra til å sette kulturskolene spesielt og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon - i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.

 

Prosjektleder er Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, men nå utleid til KS i en 50-prosentstilling ut 2020. Med seg som prosjektmedarbeidere får han Ole Jakob Nedrebø og Åste Selnæs Domaas fra Norsk kulturskoleråd og Marianne Lindheim, Trond Kalhagen og Anniken Kjær Haraldsen fra KS. Denne gruppa skal samarbeide bredt med kommuner, nasjonale organisasjoner og utdanningssektoren for å skape felles eierskap og engasjement.

 

I prosjektmandatet skrives det: "Vi skal sjobbe med innsikt og medvirkning på tvers av fagområder og forvaltningsnivåer, slik at vi sørger for sammenheng og helhet. Samskaping, undring og innovasjon samt respekt og interesse for erfaring og faglighet skal prege prosjektet".

 

Prosjektpartnerne ønsker også at hensiktsmessig forskning og Fou-arbeid skal følge piloter og uttesting som inngår i prosjektet.

 

I mandatet er det også lista opp fem resultatmål:

 

  • Kulturskole 3.0 skal være beskrevet inn en kommune 3.0-ramme.
  • FoU-arbeid knytta til kulturskolens rolle i kommune 3.0 er initiert.
  • Eksempler er gitt på hvordan kommunene kan arbeide videre med å inkludere kulturskolen i sitt helhetlige tjenestetilbud.
  • Kulturskolen er innarbeidet i ABSOLUTT-programmet.
  • Kulturskolens mulige rolle i et livsløpsperspektiv er belyst.

 

 

Les flere nyheter!