Barne- og ungdomskulturmeldinga stortingsbehandles i dag

07.06.2021 Egil Hofsli
Del på:

Barne- og ungdomskulturmeldinga stortingsbehandles i dag

OSLO: Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur skal behandles av Stortinget 7. juni 2021. Stortingets familie- og kulturkomité  som fikk meldinga til behandling fra Kulturdepartementet  levert sin innstilling til Stortinget i slutten av mai.

 

Dagens stortingsmøte kan du følge her fra kl. 10.00 på stortinget.no

Merk: Barne- og ungdomskulturmeldinga er sak nummer 29 av 38 på Stortingets dagsorden i dag.

 

Komiteens tilråding til Stortinget fremmes av en samlet komité, som for øvrig ikke har noen merknader. I tilrådinga  som neppe mange vil finne overraskende i sin ordlyd  viser komiteen til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

 

I) Stortinget ber regjeringen videreføre dagens DKS-ordning, samt tydeliggjøre at målet med DKS (Den kulturelle skolesekken) fortsatt skal være å medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

 

II) St. 18 (2020–2021) – Opplevelse, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge – vedlegges protokollen.

 

Hele innstillinga finner du her

 

Familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling har vært forelagt utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse.

 

Familie- og kulturkomiteen består av elleve medlemmer, som partimessig fordeler seg slik (i parentes antall medlemmer fra de ulike partene): Arbeiderpartiet (3), Høyre (3), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1).

 

14 forslag fra mindretall – tre med kulturskolefokus

 

I innstillinga er det dokumentert 14 forslag fra mindretall i komiteen – se dem her. Tre av forslagene fra Sosialistisk Venstreparti omhandler kulturskolen direkte, og er som følger:

 

  • Forslag 8: Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslå å gjøre plass i kulturskole gratis, gjennom tilskudd fra staten.
  • Forslag 9: Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslå en opptrappingsplan med øremerkede midler til flere elevplasser i kulturskolen.
  • Forslag 10: Stortinget ber regjeringen øke kompetansen i kulturskolen, gjennom å tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.

Les også: Stortingskomiteer har fått stimuleringsmidleravklaring fra Kulturskolerådet

Les også: – Regjeringa vil mye godt for kulturskolen, men ikke at det skal koste noe ekstra

Les også: SV: – Alle barn bør få gratis kulturskole (artikkel på dagsavisen.no)

Se også: Kulturskole-tv: Stortingspolitikere om barne- og ungdomskulturmeldinga

Følg med: Sakens gang på Stortinget fram til endelig vedtak fattes i juni

Les flere nyheter!