Lederkonferansen 2021

Del på:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Omtaler av bidragsytere og innhold > Aktuell nyhetssak > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

Lederkonferansen 2021, 8. og 9. april

Nettkonferanse

 

Kultur for kompetanse 

 

Program

> Snarvei til program for dag to

 

Torsdag 8. april 2021.      Start: 10:00  slutt: 15:00
10:00 – 11:30
Videoaperitiff
  Konferanseinformasjon og presentasjon av konferansier

ved Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører

Se omtale

 

Introduksjon og åpning av nettkonferansen

ved Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole, og styreleder Bjørn Arild Gram, KS

Se omtale

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse

ved Loveleen Rihel Brenna, forretningsutvikler og forfatter

Se omtale

11:30 – 12:15

Lunsj

12.15 – 13.45

Parallell 1

Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte

ved prosjektleder Vegard Vålnes Meland,

Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

Se omtale

Parallell 2

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

ved senterleder CKI Niels Righolt, Center for Kunst og Interkultur

Se omtale

13.45  14.00
Pause
14.00  15.00
Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet? 

ved professor dr.polit. Arne Krokan Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Se omtale    > Se teaser med Arne Krokan

15.00

Informasjon om kvelden, morgendagen og takk for i dag 

ved konferansier Tone Østerdal

18.00
Sosial samling i Gather.town

ved alle konferansedeltakere som har lyst til å delta 

> Se omtale

Fredag 9. april 2021.      Start: 09:00  slutt: 13:20

 

09:00 – 09:45

Videoaperitiff 
Konferanseinformasjon

ved konferansier Tone Østerdal

 

Sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldingen presenteres

 ved FoU-leder Anders Rønningen, Norsk kulturskoleråd 

Se omtale   > Se teaser med Anders Rønningen

09:45 – 10:00 
Pause
10.00 – 11:30
 

Parallell 1 

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling 

ved virksomhetssjef Sylvia Carlsdotter og kulturutvikler for barn og unge Anna-Carin Uggla, begge fra Kulturskolan i Simrishamn, og rektor Ingvild Aas, Molde kulturskole

> Se omtale

Parallell 2 

 

Strategisk kompetanseplanlegging. Hva? Hvorfor? Hvordan?

ved spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS, og varaordfører i Nittedal kommune

Se omtale

Parallell 3 

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? 

ved Helge Eide, områdedirektør samfunn, velferd og demokrati i KS, i dialog med Gunnar Skaar, tidligere leder med erfaring fra offentlig forvaltning og kulturskole 

Se omtale

11:30 – 12:15
Lunsj
12:15 – 13:15
 Medvirkning som styringsform i lys av et digitalt samfunn 

ved seniorforsker Eivind Falkum, Arbeidslivsinstituttet, OsloMet

Se omtale

13:15 – 13:20
Konferansen i et nøtteskall og utviklingsveien 

ved styreleder Helga Pedersen, Norsk kulturskoleråd

Se omtale

13.20

Lederkonferansen 2021 er slutt

 > Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omtaler av konferansens bidragsytere og innhold

Loveleen Rihel Brenna

Forretningsutvikler, forfatter og daglig leder for Seema, senter for mangfoldsledelse som hun startet 2012. Seema knytter mangfold og likestilling til økt verdiskaping, effektivitet, bærekraft, bedre oppgaveløsning og fremtidsrettet organisasjonskultur. Hun har dybdeerfaring fra arbeid med ledelse av mangfold og likestilling og ledet komitéen som utviklet «Norsk standard for mangfoldsledelse», - den første i verdenssammenheng. Brenna har gitt ut flere bøker. 

 

Hvordan sette hele mennesket i sentrum gjennom god mangfoldsledelse 

Mangfold bidrar til økt verdiskapning, bærekraft, bedre kvalitet og innovasjon, forutsatt at det som er hogd i stein brytes ned. Og at ledelsen åpner opp for ny innsikt, perspektiv og måter å forstå og løse oppgaver på.

Konferansens innlegg fokuserer på kompetansen ledelsen trenger innen mangfoldsledelse og hvordan dette kan jobbes med under og etter en pandemi.

Tilbake til program

Vegard Vålnes Meland

Prosjektleder ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

 

Vurdering for læring og profesjonsutvikling med nettbasert støtte 

Vurdering for læring spiller sammen med dyktige profesjonsutøvere en sentral rolle for læring, utvikling og trivsel. Det vektlegges fra nasjonalt hold, skole og kultursektoren betydningen av profesjonsutøvere som samarbeider og lærer i profesjonelle læringsfellesskap, der de utvikler praksiser sammen. Slike læringsfellesskap fordrer ledelse, og læringsprosessene kan blant annet støttes av nettressurser. I denne sesjonen vil sentrale prinsipper for god vurderingspraksis belyses og hvordan de kan utarte i praksis, med utgangspunkt i KulturskoleVFL (KULVFL) nettkurs. Ledelse av og læring i profesjonelle læringsfellesskap vil bli utforsket med innspill til hvordan læringsprosesser kan ledes, tilrettelegges og organiseres.

> Tilbake til program

 

Niels Righolt er senterleder ved CKI Center for Kunst og Interkultur. Han har fokus på interkulturelle strategier, publikumsutvikling og kulturelt demokrati. Righolt har spesialisert seg som kulturpolitisk rådgiver og strategikonsulent for myndigheter, institusjoner og organisasjoner. Righolt har vært leder innen informasjonsarbeid, produksjon, kunstnerisk virksomhet, har styreverv i europeisk og nordisk sammenheng og deltar i «European expert network» under EU-kommisjonen.

 

Kulturskolen som inkluderende kraft i samfunnet: Mellom praksis og inkludering

Med utgangspunkt i erfaringene fra KIL-forsk om inkluderende praksis i utvalgte nordiske kulturskoler og Kulturskolemanifestet, tas deltakerne på parallellen med i en aksjonsdesignet prosess med eksempler på metoder, ideer og dilemma som oppstår som del av innovasjons- og utviklingsarbeid. Sosial innovasjon i kommunene på tvers av sektorer og det prosessuelle rundt samarbeid og utvikling: Hvordan påvirker kompetanser og partnerskap dette bildet og hva betyr det for de kjernetilbud vi allerede tilbyr i kulturskoler i lys av et postpandemi-perspektiv?

> Tilbake til program

Arne Krokan er professor dr.polit. ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er utdannet sosiolog og medieviter. Krokan forsker på hvordan teknologi endrer samfunnet. Han skriver bøker om overgangen til det digitale nettsamfunnet og underviser kurs om "digitalisering og digital transformasjon" både på "gamlemåten" og rene nettbaserte kurs. Hans siste bok er "deling plattform tillit" -om den fremvoksende plattform- og delingsøkonomien og konsekvenser for ulike nivåer i samfunnet og måten vi forholder oss til hverandre på.

 

Hva må vi kunne i det digitale nettsamfunnet?

Om hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser og hvilken kompetanse fremtidens samfunn krever av oss, dersom vi ikke skal bli «helt tatt» av enten kunstig intelligens eller de store internasjonale plattformselskapene, eller begge deler.

 

> Se videoteaser med Arne Krokan

 

> Tilbake til program

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han er komponist og «multimusiker», og har bakgrunn som musikkpedagog, fra bistands- og flerkulturelt arbeid og som rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Rønningen har ledet arbeidet med å lage en forskningsoversikt over nordisk kulturskolerelatert forskning og er sentral i arbeidet med å skape samhandling mellom kulturskolefeltet og UH-sektor.

 

Sentrale punkt i barne- og ungdomskulturmeldingen presenteres

Hvilke mulighetsrom åpnes eller lukkes for utvikling i kulturskolen og kommunene? Tre tema løftes: Kompetanse i kulturskolen og kommunen, digital utvikling og samarbeid om talent-/fordypningsutvikling. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Kulturskolerådet er det utarbeidet en PPU-rapport.

 

Kulturskolerådets bestilling av forskning på bruk av digitale verktøy under pandemien kartlegger digitalt læringsutbytte for kulturskolene under pandemien. Rapporten vil gi anbefalinger til feltet. Det siste fokuspunktet handler om organisering av og samarbeid om fordypningsprogrammet i rammeplanen for kulturskolene og talentprogram i UH-sektor. Disse tre tema står sentralt når vi stiller spørsmålet: Hvordan kan det arbeides videre med dette i det kommunale kulturskole/skole- og kulturfeltet?

> Se teaser med Anders Rønningen

 

> Tilbake til program

Sylvia Carlsdotter er virksomhetssjef for kulturskolen i Simrishamn, barnerettighetsstrateg og foreleser i blant annet ledelse og barnerettighetsspørsmål innen kulturfeltet. I åtte år har hun vært aktiv i styret for Kulturskolerådet Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Carin Uggla er kulturutvikler for barn og unge ved Kulturskolan i Simrishamn, barnerettighetsstrateg samt koordinator for Kulturgarantin og SommerKulturskolan. Hun er også medlem av styret i landsforeningen Barnkultur i Sverige og har vært en regional prosjektkoordinator i det nasjonale prosjektet ”Barn på flukt”.

 

Kulturskole i endring  som del av en helhetlig samfunnsutvikling

Simrishamns kommune startet Kulturgarantin (KG) i 2005, som den første i Sverige med en klar struktur for elevens rett til regelmessig, egen kunstnerisk skapelse og møte med profesjonelle kulturaktører/-opplevelser i skolen. I 2016 ble sommerkulturskolen (SKS) etablert som en aktivitet for mer tilgjengelighet og inkludering. Carlsdotter og Uggla har vært med og initiert og utviklet KG og SKS. Simrishamns kulturskole deltok i KIL-prosjektet.

 

Ingvild Aas er rektor ved Molde kulturskole. Aas har studert musikk, arbeids- og organisasjonspsykologi og kulturledelse. Hun har vært tilsatt i flere kommuner og i fylkeskommune som leder og rådgiver.

> Tilbake til program

Hanne Børrestuen er spesialrådgiver i KS innen arbeidsgiverpolitikk og varaordfører i Nittedal kommune. Hun er utdannet sosiolog. Hennes arbeidsområder er blant annet kompetanse, rekruttering, ledelse og arbeidsgiverstrategier.

 

Strategisk kompetanseplanlegging: Hva er det – hvorfor er det viktig – og hvordan gjør vi det?

For å lykkes med å utvikle gode tjenester, må vi ha kunnskap både om hvilken kompetanse vi trenger og hvordan vi kan få tak i den. Dette er et lederansvar. Det handler om å mobilisere og utvikle kompetansen i organisasjonen og legge til rette for samhandling og læring, slik at vi utvikler tjenestene i fellesskap.  Strategisk kompetanseplanlegging handler om hvordan vi planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak som gjør de ansatte og organisasjonen best mulig å stand til å nå definerte mål.

> Tilbake til program

Helge Eide startet i KS i 2010. Han er områdedirektør samfunn, velferd og demokrati. Eide har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrFs stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre. Han har hatt ledende stillinger i Norges Bank og er utdannet siviløkonom.

 

 

Gunnar Skaar er konsulent med oppdrag for bl.a. KS' folkevalgtprogram, flere kommuner og Norsk kulturskoleråd. Han har mange års erfaring som leder innen kommunal og statlig forvaltning på utdanningsområdet.

 

Samspill i politikk og administrasjon – hva er viktig for ledelse? 

Et velfungerende demokrati krever godt samspill mellom fag og politikk. Forvaltningen skal sørge for et godt faglig grunnlag for politiske beslutninger, og lojalt iverksette disse. Men hvor går grensene mellom fag og politikk? Og hva skjer når fagligheten utfordres av en politisk hverdag som preges av mediers dagsorden og behov for kjappe budskap?

> Tilbake til program

Eivind Falkum er dr. philos og seniorforsker ved OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet. Medbestemmelse og medvirkning har vært hans forskningstema i snart 25 år. Arbeidsforskningsinstituttets arbeid harbidratt til ny forståelse av hva styring og ledelse er og hva det kan være i vår tid. På Lederkonferansen 2021 skal han foredra om medvirkning som styreform.

 

Medvirkning som styreform i lys av et digitalt samfunn 

I 2016 etablerte Arbeidsforskningsinstituttet sammen med fem fagforbund Medbestemmelses­barometeret. Undersøkelsene har vist at det norske bedriftsdemokratiet er under press. Undersøkelsene har ledet til nye forståelser av hva styring og ledelse er, og hva det kan være i vår tid. Falkum bruker i sitt foredrag data fra Medbestemmelsesbarometeret 2020 i tillegg til data fra egen undersøkelse på nedstengingen under pandemien, som viser store endringer i arbeidslivet.

> Tilbake til program

Helga Pedersen er styreleder i Norsk kulturskoleråd. Pedersen har en innholdsrik politisk cv. I dag er den erfarne arbeiderpartipolitikeren ordfører i Deanu gielda/Tana kommune. Som representant for Arbeiderpartiet har hun vært stortingsrepresentant i to perioder. Hun var statsråd for fiskeri- og kystdepartementet i perioden 2005–2009. Pedersen har regjeringserfaring også som personlig rådgiver, i Nærings- og handelsdepartementet, i et halvt år i 2001 og har vært fylkesordfører i Finnmark (2003–2005). 
 

Konferansen i et nøtteskall og utviklingsveien 
Lederkonferansen i et nasjonalt perspektiv får vi i intense sluttminutter på vei inn i helgen. 

> Tilbake til program

Peter Tornquist er rektor ved Norges musikkhøgskole. Han har komposisjon som fagområde, er utdannet ved NMH og Royal College of Music i London. Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-komiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han har vært president i foreningen nyMusikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO.


Bjørn Arild Gram ble i 2020 valgt som styreleder i KS. Gram har vært ordfører i Steinkjer kommune siden 2007, og nestleder i KS' hovedstyre siden 2012. Han er siviløkonom av utdanning, og har også studert historie, økonomi, ledelse og administrasjon. Gram har vært statssekretær i Finansdepartementet og hatt en rekke andre verv administrativt og politisk.

> Tilbake til program

Tone Østerdal er konferansens konferansier. Østerdal er daglig leder for Norske Konsertarrangører. Tidligere arbeidet hun i det fylkeskommunal forvaltning, blant annet som kultursjef i Buskerud og i Akershus. Østerdal har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier og er sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun innehar styreverv i organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet og er nestleder i styret for Norsk publikumsutvikling.

> Tilbake til program

Sosial samling i Gather.town

Det er duket for sosial mingling og nettverking på den interaktive plattformen Gather (Gather.town). Her blir det muligheter for uformell prat, erfaringsutveksling og deling av ideer med andre deltakere på Lederkonferansen. I fornm av en avatar kan du bevege deg fritt mellom ulike rom og treffe å kjente og ukjente. Du kan slå av en prat rundt et bord eller spille et slag sudoku. Det er også duket for en liten quiz for dem som er klare for litt lagaktivitet. Innloggingsinformasjon sendes påmeldte i forkant.

> Les mer om Gather (Gather.town) her          > Instruks fins her


 > Tilbake til programmet

 

> Tilbake til toppen av programmet          > Tilbake til nettsida Lederkonferansen