Aisthesis

Del på:

Aisthesis

Tankesmia Aisthesis ble initiert av Norsk kulturskoleråd våren 2021. Den skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt samt et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn.

 

> Les grunnlagsdokumentet for Aisthesis

> Les nyhetssak om Aisthesis

> Kontaktperson og sekretariat

 

 

 

Medlemmer i Aisthesis

Oversikt kommer senere.

 

Aktuelle dokument

Don't act - Think!

Kronikk forfatta av Anders Rønningen,

FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og

en av initiativtakerne til Aisthesis

Grunnlagsdokument

Tankesmia Aisthesis

Estetiske læringsprosesser

Estetiske erfaringer

 

 

Grunnlagsdokument

Tankesmia Aisthesis

2021-2022

 

Estetiske læringsprosesser

Estetiske erfaringer

 

- - -

 

Innledning

Norsk kulturskoleråd tar initiativet til å opprette tankesmia Aisthesis, som skal være

 

  • et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt
  • et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn

Arbeidet i Aisthesis bygger på dette grunnlagsdokumentet som beskriver felles prinsipper og føringer.

 

Aistehesis betyr ‘følelse’, eller ‘den kunnskap som kommer gjennom sansene’.

 

Begrepet estetiske læringsprosesser er i bruk i dag og er fremtredende i Fagfornyelsen. Begrepet er ansett som viktig i samfunnet og kobles ofte til dybdelæring, entreprenørskap og det vises til at kreativitet blir viktig i fremtidens arbeidsmarked.

 

Det finnes forskjellige forståelser om hva begrepet innebærer, og det kan være vanskelig å «gripe».

 

  • Estetiske læringsprosesser kan være knyttet til instrumentalisme, der de kan gi bedrede faglige resultater eller gode helsemessige effekter.
  • Estetiske erfaringer har en viktig egenverdi som kan forsvinne i dette, og det er derfor nødvendig å tenke helhetlig omkring verdien av estetiske læringsprosesser i seg selv, og hvordan det kan «virke» i samfunnet.

Det fremstår som at ingen i dag tar et helhetlig ansvar for dette selv om begrepet er framtonet i flere nasjonale styringsdokumenter slik som:

 

Aisthesis etableres for å kunne utvikle en felles samskapende, åpen, inkluderende og samfunnsutviklende samtale slik at aktører som driver med dette kan bidra inn.

 

Målsetting

Å skape en meningsutveksling om hva estetiske erfaringer er, eller kan være, i menneskers liv.

Å bevisstgjøre opplærings- og utdanningsløpet og andre til å bidra i den offentlige debatten om viktigheten av estetiske læringsprosesser i samfunnet generelt, og samarbeide om dette i realiseringen av fagfornyelsen spesielt.

 

Målgrupper

Arbeidet i Aisthesis retter seg særlig mot kunstfaglige utdanninger, lærerutdanninger, grunnskole, kulturskole, barnehage og kommunale- og regionale og nasjonale myndigheter, samt det frivillige kulturliv.

 

Tankesmias sammensetning

Ingen av medlemmene representerer sine organisasjoner, men bidrar i kraft av sin faglighet. Det er imidlertid stort potensiale i at de hentes bredt fra de felt som er nærmest berørt av dette:

 

  • Fagpersoner fra kommunene og hele opplærings- og utdanningsløpet, det frivillige kulturliv, nasjonale fagorgan m. fl. som er opptatt av arbeidet med estetiske læringsprosesser.

Sammensetningen i tankesmia er gjort ut fra den kjennskap Norsk kulturskoleråd har til kompetansepersoner innenfor det akademisk-filosofiske- og praksisfeltet som har kunnskap om og erfaringer fra estetiske læringsprosesser i Norge. Det er ikke ment å være utfyllende ved oppstart og kan endres eller utvides ved konsensus om dette.

 

Deltakernes roller

Aisthesis er politisk og ideologisk uavhengig og består av personer med forskjellig politiske og faglige ståsted som ønsker å delta i offentligheten med kommentarer, analyser, kronikker og andre ytringer som er relevant for Aisthesis` målsetting. Alle står fritt til å publisere under tankesmias tittel, men alle ytringer som gjøres i tankesmias navn må følges av formuleringen:

 

Tankesmia Aisthesis er

 

  • et politisk og ideologisk uavhengig forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt
  • et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser og for å fremme dette i skole og samfunn.

Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse deles ikke nødvendigvis av tankesmias øvrige medlemmer eller andre organisasjoner.

 

Norsk kulturskoleråds rolle

Kulturskolerådet tar initiativ til opprettelsen av en uavhengig og «selv-konstituerende» tankesmie og tar ansvar for igangsetting av arbeidet ved å inneha en sekretariatsfunksjon i en toårsperiode. Sekretariatsleder tilrettelegger for alt administrativt og organisatorisk arbeid i samråd med deltakerne i Aisthesis.

 

Etter denne perioden vil det være naturlig at tankesmia forsetter arbeidet ut fra et ønsket initiativ fra deltakerne selv.

 

Arbeidet i Aisthesis vil organiseres ut ifra det medlemmene til enhver tid bestemmer som hensiktsmessig. Som initiativtager anbefaler Norsk kulturskoleråd at det foregår over fire semester med en fysisk samling per semester over to dager.

 

I denne perioden vil dialog, diskusjon, tekning, meningsutveksling og fremlegg innen ulike tema danne grunnlag for kronikker, analyser, kommentarer, notater og «policy briefs» samt en publikasjon hvor ulike aspekter innen estetiske læringsprosesser og estetiske erfaringer kommer til uttrykk.

 

Kostnader

Det legges til grunn at drift av Aisthesis gjøres gjennom tilgjengelig personalressurs, og det utbetales ikke honorar til medlemmene.

 

Kontakperson og sekretariat

Kontaktperson, Norsk kulturskoleråd:

Anders Rønningen

FoU-leder og tilrettelegger/medlem i Aisthesis

E-post: anders.ronningen@

kulturskoleradet.no

Telefon: (047) 94 24 22 26

 

Sekretariat, Norsk kulturskoleråd:

Merete Wilhelmsen

rådgiver og sekretariatsleder for 

Aisthesis

E-post: merete.wilhelmsen@

kulturskoleradet.no

Telefon: (+47) 92 26 16 98


> Tilbake til toppen av Aisthesis-sida     
Tilbake til toppen av nettsida Forskning og utvikling