Tankesmia Aisthesis etablert – initiert av Norsk kulturskoleråd

13.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Tankesmia Aisthesis etablert – initiert av Norsk kulturskoleråd

TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd har tatt initiativ til å starte tankesmia Aisthesis. Den skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt samt et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn.

 

Tankesmien Aisthesis hadde sitt første møte mandag 12. april 2021.

 

Aisthesis er etablert for å kunne utvikle en felles samskapende, åpen, inkluderende og samfunnsutviklende samtale, slik at alle aktører som driver med dette kan bidra inn.

 

– Gode tenkere med ulike innfallsvinkler

 

Initiativet til tankesmia har kommet gjennom Kulturskolerådets FoU-gruppe. Denne gruppa har arbeidet mye med forbindelsene mellom forskningsbasert kunnskap og utvikling, og var også involvert i Utdanningsdirektoratets arbeid med å styrke estetiske læringsprosesser.

 

– Det er behov for å samle gode tenkere med ulike innfallsvinkler – både praktiske, filosofiske og fra utdanningsfeltet – som kan bidra inn i å skape en mer kunnskapsbasert debatt og et økt fokus på estetisk erfaring og estetiske læreprosesser, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder, og fortsetter:

 

– Personene som i første omgang er invitert av Kulturskolerådet er slett ikke enige om alt – men de er alle enige om at det er mye å hente på å legge til rette for konstruktive tankeprosesser som kan forsyne samfunnet - og særlig beslutningstagerne med grunnlag for å gjøre bedre beslutninger.

 

Les også: Anders Rønningen har skrevet en kronikk som på mange måter er et oppspill til dette.

 

Kronikken er publisert her.

 

– Det har vært en stor interesse for dette arbeidet, og nesten alle vi spurte ville gjerne være med, sier Merete Wilhelmsen (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og den som har rollen som sekretariatsleder inntil videre. – Planen er at tankesmia ikke skal være Norsk kulturskoleråd organ. Kulturskolerådet har initiert dette, men at det er medlemmene som til enhver tid bestemmer.

 

Bredt sammensatt gruppe

 

Medlemmene som per i dag utgjør tankesmia er en bredt sammensatt gruppe, med representanter fra praksisfeltet, akademia og det frivillige samt også fra ulike kunstfag. Selv om medlemmene er assosiert med ulike organisasjoner, så er ikke tanken at de representerer disse, men denne bredden gjør at erfaringsgrunnlaget og perspektivrikdommen blir større.

 

Alle i Aisthesis er fagpersoner – med ulik bakgrunn: Fra akademia, kommunene, opplærings- og utdanningsløpet, det frivillige kulturlivet, nasjonale fagorgan m. fl. Samtlige tankesmiemedlemmer er opptatt av arbeidet med estetiske læringsprosesser.

 

Hva kan ei slik tankesmie bidra med?

 

Aisthesis er politisk og ideologisk uavhengig. Den består av personer med ulike politiske og faglige ståsted, som ønsker å delta i offentligheten – med kommentarer, analyser, kronikker og andre ytringer som er relevant for Aisthesis’ målsetting. Medlemmene i tankesmia står fritt til å publisere under tankesmias navn, men den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse deles ikke nødvendigvis av tankesmias øvrige medlemmer eller andre organisasjoner.

 

– Vi ser for oss at Aisthesis kan bidra med mange ulike slags publikasjoner og ytringer  kommentarer, analyser, kronikker, fagartikler og såkalte policy briefs  der forskningsbasert kunnskap danner grunnlag for anbefalinger til beslutningstakere - kan gi reell innvirkning og skape en mer informert debatt. Og selv om ikke elle deltakerne skal bli enige om felles løsninger på utfordringene vi står ovenfor, er vi i alle fall enige om at vi har mye å vinne på å tenke sammen, tenke konstruktivt og i dialog mellom filosofiske, akademiske, praktiske og policy-rettede perspektiv, sier Anders Rønningen.

 

– Ta for eksempel den nylig publiserte stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. Hvor fint ville det ikke være om analyser og konstruktiv, kunnskapsbasert tenkning kunne gitt innspill og råd i det videre arbeidet med denne? Det er bare ett av mange eksempler hvor vi tenker tankesmia kan bidra på en produktiv måte, sier Rønningen.

 

Han mener det må få gå litt tid før en kan forvente konkrete resultater i form av publikasjoner eller arrangement. – Men neste møte er allerede avtalt, og stemningen i første møte var særdeles god, med en omforent forventning til at dette forumet kan bety mye i tiden framover – både for de enkelte medlemmer, for organisasjoner og aktører på skole- og kunstfeltet, og gjennom å gi estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser en større plass i skole og samfunn, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og en av initiativtakerne til tankesmia Aisthesis.

 

Deltakerne på første møte

 

På bildet over artikkelen (skjermdump/Zoom) ser en samtlige deltakere på første møte i Aisthesis (navn fins under den enkeltes bilde). Medlemmene Kjersti Mathiesen Hjemdahl, Einar Øverenget og Boel Scheel-Christensen hadde ikke anledning til å møte denne gangen.

 

Dina Dalaaker (Uddanningsdirektoratet) og Fabiola Charry (Norsk kulturskoleråd) var med på møtet som observatører.

 

Norsk kulturskoleråd vil formidle mer informasjon om tankesmia og resultater av arbeidet på ei egen nettside som er under utarbeiding. Å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk er en sikker måte å få med seg alle nyheter knytta til Aisthesis' virksomhet.

Les flere nyheter!