Ønsker stortingsmelding om kunst og kultur for barn og unge

img_595.JPG
FORESLÅR STORTINGSMELDING: Direktør Inger Anne Westby og Norsk kulturskoleråd foreslår en egen stortingsmelding om kunst og kultur for barn og unge.
02.07.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ønsker stortingsmelding om kunst og kultur for barn og unge

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd foreslår en stortingsmelding om kunst og kultur for barn og unge for å følge opp Kulturutredningen 2014.

 

 

Det foreslår Norsk kulturskoleråd i sin høringsuttalelse på NOU 2013:4 - Kulturutredningen 2014. Kulturskolerådet mener det ligger et særdeles godt grunnlag i utredningen, og med den kunnskap en nå har om hvordan økonomi og intensjoner har utviklet seg fra 2005, ser kulturskolerådet et behov for en samlet framstilling av hva som skal være de kultur- og utdanningspolitiske målsettinger for kunst- og kulturfeltet for målgruppen barn og unge fram mot 2030.

 

I uttalelsen takker Norsk kulturskoleråd utvalget for en omfattende og solid gjennomgang av norsk kulturpolitikk fra 2005 og fram til i dag.

 

"Kulturutredningen gir oss kunnskap om et stort og til dels sammensatt felt og bidrar med analyser som kan gi retning for det videre kulturpolitiske arbeidet", heter det i høringsuttalelsen fra Norsk kulturskoleråd, som bygger på regionale høringer fra samtlige av kulturskolerådets fylkesavdelinger og regioner samt et nasjonalt seminar for Norsk kulturskoleråds valgte fylkesledere.

 

Norsk kulturskoleråd er særlig glad for tydeliggjøringa av ytringskultur som kulturpolitikkens hovedområde og skillet mellom ytringskultur og begivenhetskultur. En slik avgrensing er etter kulturskolerådets mening nødvendig når en skal vurdere økonomi, omfang og kvalitet for eksempel innenfor kulturskolen.

 

Som representanter for kommunenes arbeid med kulturskoletilbudet, er Norsk kulturskoleråd også glad for kulturskolens plass i den kulturelle grunnmuren lokalt.

 

 

 

 

Les flere nyheter!