NMF vil ha nasjonalt senter i Trondheim

img_746.jpg
NMF PEKER PÅ TRONDHEIM: Norges Musikkorps Forbund trekker fram Trondheim og Norsk kulturskoleråd som velegnet til å huse og drifte et reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
02.07.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

NMF vil ha nasjonalt senter i Trondheim

BERGEN: Norges Musikkorps Forbund peker på Norsk kulturskoleråd og Trondheim når forbundet nå råder Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om hvor og hvordan et reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen bør etableres.

 

Les hele høringsuttalelsen fra Norges Musikkorps Forbund

 

Slik lyder NMFs kommentar til det aktuelle punktet i rapporten Det muliges kunst, framlagt av Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen:

 

"Det er viktig med et sterkt faglig nasjonalt senter med god kunnskap om formidling og opplæring. For å sikre kvaliteten i pedagogisk kompetanse som grunnopplæring krever, bør en søke nærhet til der hvor denne opplæringen utøves i det daglige. Høyere kunstutdanning er en viktig brikke i dette, men det er særlig på det metodiske og pedagogiske vi i den frivillige grunnmuren ser at det svikter.

 

NMF tilrår at det søkes etter fagmiljø som tilfredsstiller begge disse hensyn, og etter en organisasjon eller institusjon som både gjennom sin oppbygging og forankring, og sine faglige kvaliteter, tilfredsstiller krav og ønske om både formidlings- og opplæringskompetanse.

 

NMF mener det mest naturlige her vil være at Norsk kulturskoleråd videreutvikles til å kunne ta seg av denne oppgaven. Organisasjonen er faglig sterk, jobber allerede innen alle kunstuttrykk og har en politisk styringsstruktur og forankring som er oversiktlig og tydelig, Videre har den en unik nærhet til arenaene der formidlingen og grunnopplæringen utøves, og vil med sin nasjonale og regionale struktur allerede dekke landet geografisk med regionale enheter.

 

Norsk kulturskoleråd er lokalisert i en region med sterke fagmiljøer innen alle kunstuttrykk, og med institusjoner som innehar særlige kvaliteter innen pedagogikk og metodikk for undervisning av barn og unge, helt fra barnehage til høyere kunst og kulturutdanninger. Med en styrking og utbygging av en allerede etablert organisasjon med et sterkt fagmiljø, og unike nettverk både mot kultur og utdanningssektoren, vil denne reetableringen oppfylle alle faglige, politiske og organisatoriske kriterier som er lagt til grunn av ekspertutvalget".

 

Framsnakker kulturskolen

 

Norges Musikkorps Forbund skriver i sin høringsuttalelse at forbundet ser med stor forventning på utviklingen og samordningen som ser ut til å skje innen kultur- og utdanningsfeltet:

 

"Det faktum at de to respektive departementene ser ut til å legge opp til en sterkere og tettere faglig og organisatorisk dialog om felles utfordringer, gir oss i det frivillige kulturlivet store forventninger om bedre relevans i kompetanseutviklingen innen fagområdene slik at dette speiles i studietilbud i høyere utdanning tilpasset lærernes og dirigenters behov i frivillig sektor. Denne utviklingen, med en mer relevant kompetanseutvikling, vil totalt sett gi bedre rammevilkår for den kulturelle grunnmur, som jo også representerer et betydelig profesjonelt marked for musikere og pedagoger.

 

Det er likevel bekymringsfullt at ekspertutvalget i sin rapport ikke ser ut til å ta de faglige utfordringene i frivillig sektor på alvor, de estetiske og kunstfaglige fagområdene ser ut til å ha et nært utelukkende profesjonelt fokus når det gjelder kunstfaglige hensyn, og således vil kompetanseutviklingen og studietilbudene ikke ivareta behovene i den kulturelle grunnmur for tilstrekkelig pedagogisk kompetanse.

 

Det er et faktum at det profesjonelle kunst og kulturlivet er gjensidig avhengig av en sterk kulturell grunnmur, og således må det være et mye større bevissthetsnivå omkring egenarten og utfordringene den kulturelle grunnmur står overfor nå og i framtiden. Dette kulturelle økosystemet må pleies på alle nivå i og i alle aldersgrupper, og bekymringen er at startårene og den pedagogiske kompetansen i grunnopplæringen ikke er relevant eller tilstrekkelig. I stor grad ser dette ut til å være en lederutfordring på alle beslutningsnivå, der hvert nivå må samhandle mot felles mål, nemlig å reelt styrke den kulturelle grunnmuren. Det er ledere som skaper gode utdanningstilbud for lærere, og dermed lage rammer for vekst og utvikling i riktig retning.

 

Ekspertutvalget har levert en solid rapport med mange spennende og gode råd og begrunnelser. NMF ønsker å kommentere de ulike delene av rapporten, og vårt fokus er helhetstenkingen og, selvsagt, de samlede rammevilkårene den kulturelle grunnmuren møter i hverdagen.

 

For oss er en styrking av kulturskolens forankring, ressurser, relevant pedagogisk kompetanse, og opplæringstilbud på alle instrumenter særdeles viktig. En klar og sterk forskrift for kulturskolen er en forutsetning for å sikre tilbudet i alle kommuner. Dette sammen med en ny og forbedret rammeplan vil gi korpsene muligheter for ny vekst og faglig utvikling for å ivareta rekruttering og utvikling av barn og unges spilleglede og mestringsfølelse. Det er en klar sammenheng mellom musikkopplæring og resultater i andre skolefag, og det er avgjørende at grunnskolen også implementerer og innser at de estetiske fagene er viktig i den totale utviklingen av det hele mennesket. En sterk og faglig kulturell grunnmur er den viktigste rekrutteringsarenaen til høyere musikkutdanning, og en økt investering i nye og forbedrete studietilbud for musikkfeltet sikrer både faglig kvalitet og en større bredde blant studentene".

 

Mer om Det muliges kunst og debatten rundt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

 

 

Les flere nyheter!