Røeutvalgets anbefalinger

img_1080.jpg
TI ANBEFALINGER: Røeutvalget - ledet av Terje Røe (bildet) - gir råd om hvordan Norsk kulturskoleråd skal arbeide enda bedre ute i regionene. (Foto: privat)
31.08.2016 Egil Hofsli
Del på:

Røeutvalgets anbefalinger

TRONDHEIM: Et rådgivende utvalg - Røeutvalget - har gjennomgått Norsk kulturskoleråds faglige og politiske arbeid i regionene. Utvalget har fullført sitt arbeid – og leverer nå ti anbefalinger til hvordan kulturskolerådet skal bli enda bedre i sitt virke ute i fylkene og regionene.

 

Røeutvalget ble oppnevnt av Norsk kulturskoleråds sentralstyre våren 2016, og legger fram sitt endelig råd på sentralstyrets møte 8.-9. september 2016. Sentralstyret håper at utvalgets råd skal bli et viktig bidrag til god organisasjonsutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Utvalgets oppgave har vært å se på Norsk kulturskoleråds regionale rådgiveres arbeidsoppgaver og oppgavene til kulturskolerådets fylkes- og regionstyrer. Her er de ti anbefalingene utvalgets notat til sentralstyret munner ut i:

 

Anbefalinger på kort sikt

 

 • 1) Prioriterte oppgaver defineres gjennom strategiplan til Landsmøtet 2016 hvor det skilles mellom faglige og politiske oppgaver, myndighet og ansvar.
 • 2) Stillingsbeskrivelse rådgiver med regionalt ansvar revideres årlig i samråd med fylkes-/regionlederne.
 • 3) Det gjennomføres trekantsamtaler mellom rådgiver, styreleder og personalansvarlig med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen for å avklare og avtale arbeidsoppgaver i arbeidsbeskrivelsen for den enkelte tilpasset stillingsstørrelse og satsingsområder i organisasjonen. Avtalen i trekantsamtalen forankres i de respektive fylkes-/regionstyrene.
 • 4) De regionale rådgivernes ansvar og omfanget av deltakelse i større nasjonale satsinger og prosjekter må klargjøres og nedfelles i organisasjonens styringsdokumenter.
 • 5) Det utarbeides en felles styreinstruks for fylkes- og regionstyrer etter mal fra sentralstyrets instruks hvor det vurderes å ta inn ansvar for merkantile oppgaver på fylkes-/regionstyrenivå.

 

Anbefalinger på lang sikt

 

 • 1) Det utarbeides en organisasjonsplan med en plan for hvilke kompetanser organisasjonen ønsker fram mot 2030.
 • 2) Til Landsmøtet 2020 rapporteres det samlet fra hele organisasjonen på bakgrunn av strategiplan 2016-2020
 • 3) Det igangsettes et «Folkevalgtprogram» etter mal fra KS, rettet mot fylkes-/regionstyrene og sentralstyret med mål om økt kompetanse for å initiere og samkjøre politiske prosesser på alle nivå, både internt og eksternt.
 • 4) Norsk kulturskoleråd dekker utgifter til kontorplass og nødvendig utstyr for alle ansatte.
 • 5) Oppdimensjonere de regionale stillingsressursene.

 

Utvalg ledet av Terje Røe

 

Utvalget har i sine anbefalinger lagt opp til at det vil bli behov for et etterarbeid på flere punkt som må følges opp. Dette ble gjort siden det var begrenset med tid for arbeidet og forståelsen av mandatet.

 

Røeutvalget, som har sitt navn etter sin leder, Terje Røe, består av både politisk valgte og ansatte i Norsk kulturskoleråd. Utvalget har følgende medlemmer:

 

Terje Røe, styreleder, Norsk kulturskoleråd Hedmark (utvalgsleder)

Torbjørn Larsen, styreleder, Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal

Erling Myrseth, styreleder, Norsk kulturskoleråd region øst

Merete Wilhelmsen, assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd (utvalgets sekretær)

Åste Selnæs Domaas, fagsjef, Norsk kulturskoleråd

Ulla Hansen, rådgiver tilknyttet Norsk kulturskoleråd Troms/Svalbard

Anders Rønningen, rådgiver tilknyttet Norsk kulturskoleråd BTV

 

Merete Wilhelmsen har forberedt saken for styrebehandling, og to av punktene i hennes forslag til vedtak er følgende:

 

 • Styret ber administrasjonen om å følge opp og iverksette Røeutvalgets anbefalinger

 • Sentralstyret ber om en orientering om framdriften i arbeidet med oppfølging og iverksetting i styremøte i mai/juni 2017

   

   

Les flere nyheter!