Valg 2021: Dette vil partiene gjøre for kulturskolen

01.09.2021 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Ben Collins/Unsplash (foto)
Del på:

Valg 2021: Dette vil partiene gjøre for kulturskolen

TRONDHEIM: Straks er det tid for å se hvem som skal styre landet etter stortingsvalgdagen 13. september. Om kulturskole er viktig for deg som skal stemme, så får du her hjelp til å få bedre innsikt i hva partiene sier om kulturskolens rolle og betydning samt hva de vil gjøre for skoleslaget. Vi guider deg til hva partiene og politikerne sier i partiprogram, i kulturskoledebatt under Arendalsuka og på Kulturskole-tv.

 

Siden forrige valg har det skjedd ting på kulturskolefeltet og innen kulturområdet for barn og unge. Tidligere i år kom stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, og etter at den ble stortingsbehandla i juni, er det klart at både regjering og storting deler visjonen Norsk kulturskoleråd har hatt lenge: Kulturskole for alle.

 

Verdt å merke seg er det også at alle debattantene i kulturskoledebatten under Arendalsuka (bildet) – fra åtte stortingspartier (Miljøpartiet De Grønne meldte forfall pga. sykdom rett før debatt, red.anm.) "stemte ja" for en ny ordning med statlige, søkbare stimuleringsmidler for kulturskolene.

 

Her kan du se opptak fra kulturskoledebatten under Arendalsuka 2021:

 

Dette står det om kulturskole i partienes program

 

Under her finner du programmene dagens stortingspartier går til valg på for perioden 2021–2025. I tillegg gjengir vi de punktene der kulturskolen er nevnt ved skoleslagets navn i programmene.

 

Arbeiderpartiets partiprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt to steder:

 

  • Arbeiderpartiet skal arbeide for at alle barn og unge skal kunne få undervisning på kulturskolen, og at deltakeravgiften ikke er så høy at noen ekskluderes.
  • Arbeiderpartiet vil sikre at flere barn får mulighet til å delta i kulturskolene til en rimelig pris.

 

 

 

Fremskrittspartiets partiprogram 20212025

 

Kulturskole er ikke nevnt i programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyres partiprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt to ganger, i samme punkt: 

 

Høyre vil ha kulturskoler som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk, og styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.

 

 

 

 

Kristelig Folkepartis partiprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt i to punkt:

 

Kristelig Folkeparti vil prioritere lokale midler til lokale kulturtilbud som folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet.

 

Kristelig Folkeparti vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling.

 

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt fire ganger:

 

Miljøpartiet De Grønne vil styrke det lokale kulturlivet, den frivillige innsatsen og samarbeidet mellom profesjonelle og frivillige aktører. Dyktige lærere i skole og kulturskole skal gi alle muligheter til å tilegne seg estetisk kompetanse og ferdigheter.

 

Miljøpartiet De Grønne vil styrke kulturskoletilbudet, med mål om å rekruttere flere elever fra grupper som i dag er underrepresentert.

 

Miljøpartiet De Grønne vil videreføre lovpålagt kulturskole, og fastsette en egen forskrift til opplæringsloven for blant annet å regulere krav til faglig nivå, kapasitet og nivå for egenbetaling.

 

Miljøpartiet De Grønne vil øke støtten til kunstfaglige samarbeidsprosjekter mellom kulturskole og grunnskole.

 

Rødts program 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt én gang:

 

Skolen har en viktig rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur. Vi trenger derfor en grunnskole hvor de estetiske fagene står sterkt, og en kulturskole med et tilbud alle har råd til å benytte seg av.

 

Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt seks ganger, i fem ulike sammenhenger:

 

Senterpartiet vil sørge for at andre aktivitetstilbud i kommunen, som kulturskole, kan integreres i SFO-tiden og at det legges til rette for et økt samarbeid med frivillige organisasjoner, for eksempel frivillighetssentraler og idrettslag, uten at dette går på bekostning av aktiviteten i frivillige organisasjoner.

 

De kommunale kulturskolene er viktige. Målet er at alle barn som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris.

 

Senterpartiet vil styrke kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangere.

 

Senterpartiet vil legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner.

 

Senterpartiet vil styrke støtten til institusjoner, organisasjoner og festivaler som arbeider for å fremme og bevare folkemusikk og folkedans og støtte kulturskoler som fremmer og bevarer lokal immateriell kulturarv

 

Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt seks ganger, i fire ulike sammenhenger:

 

SV vil heve kvaliteten i SFO. Skolen og SFO skal være en del av lokalsamfunnet ved å stimulere til økt samarbeid med kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.

 

SV vil øke kompetansen i kulturskolen og tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.

 

SV ønsker et nytt kulturløft. Alle skal kunne delta i et rikt og variert kulturliv. Kulturskolen, bibliotekene, fritidsklubbene og kulturfrivilligheten er grunnmuren i kulturlivet. Disse tilbudene skal være til stede i hele landet, og det skal være lav terskel for å delta, uavhengig av lommebok og bakgrunn.

 

SV vil øke kvaliteten og bredden i kulturskolen og gi flere tilgang. Staten må bidra til å fase inn gratis plasser i kulturskolen, samt flere åpne lavterskeltilbud. Maksprisen må gjeninnføres.

 

Venstres partiprogram 20212025

 

I programmet er kulturskole nevnt fire ganger, i to ulike sammehenger:

 

Det er i dag en utfordring at kvaliteten på SFO/AKS varierer mye fra kommune til kommune. Vi vil sikre jevn, høy kvalitet på tilbudet. SFO/ AKS skal stimulere til både lek og læring. Det er også viktig at tilbudet gir barna et godt kreativt, praktisk og estetisk tilbud. Mer samarbeid med ulike aktører som kulturskole og ulike frivillige aktører, som for eksempel idrettslag og miljøorganisasjoner, er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet.

 

Venstre vil gi kulturskolene større frihet til å bestemme egne satsingsområder. Vi vil videreutvikle kulturskolene som inkluderingsarenaer for å forebygge utenforskap. I tillegg vil vi styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnopplæring i grunnskolen og på videregående skole. Barn og unges stemmer skal høres i alle deler av kulturlivet.

 

Fem stortingspolitikere om kulturskolen i Kulturskole-tv

 

Norsk kulturskoleråd inviterte fem stortingspolitikere til Kulturskole-tv i vår, for å utdype sine meninger om framtidas kulturskole. Her kan du se de fem nett-tv-innslagene:

 

Kulturskole-tv med Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiet:

 

Kulturskole-tv med Marianne Haugland, Høyre:

 

Kulturskole-tv med Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti:

 

Kulturskole-tv med Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet:

 

Kulturskole-tv med Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!