Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole gjennomført

Dialogseminaret åpnet med panelsamtale. Fra venstre: Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd,  Julia Stelzer Pettersen (samtaleleder), Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.
Dialogseminaret åpnet med panelsamtale. Fra venstre: Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, Julia Stelzer Pettersen (samtaleleder), Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.
27.04.2023 Egil Hofsli (tekst) Vimeo/skjermdump (foto)
Del på:

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole gjennomført

OSLO: Hvordan kan vi sammen og hver for oss best bidra til at fremtidens kulturskole blir bra saker  i godt samspill med skole, SFO, barnehage og andre aktører i kommunene? Det var fokus da Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk kulturskoleråd 27. april arrangerte Nasjonalt dialogseminar med over 170 påmeldte deltakere.

 

På diaglogseminaret deltok kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for oppvekst- og kulturfeltet, relevante aktører fra UH-sektoren og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet samt representanter for "frivillighetskulturen".

 

Seminaret rommet  i tillegg til to lengre økter med gruppevis dialog (med oppgaver)  blant annet en innledende panelsamtale, "på direktørhold", med representanter fra de tre seminararrangørene.

 

Her deltok Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS, Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet og Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. Julia Stelzer Pettersen, kommunikasjonsmedarbeider i KS, var samtaleleder.

 

Videre ble eksempler på godt, kommunalt samarbeid presentert. Bergen kommune var først ute, med presentasjon av sitt kulturkaruselltilbud.

 

Kulturkarusell er et flerfaglig og forpliktende kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO, med tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet til elever i SFO. Eleven som ressurs er sentralt, og målet er å bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltagelse og dannelse. Kulturkarusell er utviklet og drevet av Bergen kulturskole.

 

Sunnfjord presenterte senere sitt Frode Laks-prosjekt, som ble til for å hjelpe barn på veien fra barnehage til skole.

 

Ideen bak prosjektet Frode Laks er at ei kulturell bru mellom barnehage og skole, der skolene og barnehagene benytter noen av de samme sangene, dansene og bøkene, kan gi barna viktig trygghet og sammenheng. Sunnfjord kulturskule har spilt en viktig rolle i utviklinga og gjennomføringen av prosjektet.

 

Forskningsprosjektet OutMus ble også presentert. I dette prosjektet ser en på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid.

 

OutMus ble initiert av Norsk kulturskoleråd og rådets nære samarbeidspartner og prosjekteier, Nord Universitet. Flere kommuner og kulturskoler har vært viktige samarbeidspartnere i prosjektet.

 

Dialogseminarsendinga ble ledet fra Oslo, av Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, som har ledet prosjektet Fremtidens kulturskole – som Kulturskolerådet og KS har samarbeidet om.

 

Avslutningsvis fortalte Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, om hva som skal skje videre, og lovet at alle gode råd og innspill som kom inn i løpet av seminaret, vil bli grundig sett på.

 

Udir, Kulturskolerådet og KS vil, sammen og hver for seg, fortsette å arbeide for at kulturskolen skal bli et enda bedre tilbud i kommunene samt et skoleslag som samspiller enda bedre med andre kommunale tjenester og tilbud.

 

Oppfølging av prosjektet Fremtidens kulturskole

 

– Dialogseminaret handla om veien videre etter prosjektet Fremtidens kulturskole i regi av KS og Kulturskolerådet, og nå også Utdanningsdirektoratet med som en særdeles viktig samarbeidspartner. Gjennom Fremtidens kulturskole har vi fått viktige signaler og frempek om at det vil være nødvendig å se de kommunale kulturskolene i et bredere perspektiv i årene som kommer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Bakgrunnen for seminaret var prosjektet Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Denne stortingsmeldinga har som ambisjon at Fremtidens kulturskole tar en sterkere rolle i lokalsamfunnet og i enda større grad kan være med å skape gode liv og god oppvekst lokalt.

 

Seminararrangørene stilte spørsmålene «hvordan får vi på plass gode samarbeid mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjem?» og «hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS legge til rette for dette?»

 

Seminarets organisering

 

Den digitale sendingen og rammeprogrammet ble ledet fra Oslo – av Utdanningsdirektoratet og Norsk kulturskoleråd. Deltakerne deltok både enkeltvis og i gruppe. Det var også egne regionsamlinger tre steder: Oslo, Trondheim og Førde.

 

 

Dialogseminarets arrangører  faktaboks

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets rolle i samarbeidet vil være knyttet til å integrere kulturskolene i de virkemidlene Udir har, som for eksempel å spre kunnskap, informasjon og veiledning og synliggjøre helhet og sammenheng og relevans mellom rammeplan for barnehage, SFO, læreplanverket i grunnopplæringen, kulturskolene og Den kulturelle skolesekken (DKS).

KS

KS sin rolle i samarbeidet vil være å løfte fram kommunesektorens perspektiv og behov i utviklingen og kvalitetssikringen av kulturskolene. Kommunesektorens behov for lokal tilpasning til ulike behov og prioriteringer er sentralt.  KS vil også legge vekt på å bidra til helhet og sammenheng i oppvekstsektoren, hvor de ulike aktørene utfyller og forsterker hverandre – i møtet mellom utdanning og kultur og gjennom gode sammenhenger mellom forvaltningsnivåene.

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. Kulturskolerådet bidrar i denne sammenhengen som utviklingspartner for kommunene i arbeidet med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for sin kommunale kulturskole og til at kommunene når sine bilder av Fremtidens kulturskole.

 

Les flere nyheter!