Nå trengs hjelp fra kulturskolene for å få til god forskning på bruk av digitale verktøy under pandemien

2020 Forskingsoppdrag 2.11.png
SKAFFE KUNNSKAP: Telemarksforsking skal skaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien.
12.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nå trengs hjelp fra kulturskolene for å få til god forskning på bruk av digitale verktøy under pandemien

TRONDHEIM: Nå skal det forskes på kulturskolenes bruk av digitale verktøy under koronapandemien. Det skjer på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd. For at det skal bli kvalitetsforsking, behøves hjelp fra landets kulturskoler. – Vi håper mange av landets kommunale kulturskoler kan tenke seg å bidra ved å svare på en spørreundersøkelse som innen kort tid sendes ut av Telemarksforsking.

 

Det sier FoU-leder Anders Rønningen (bildet) i Norsk kulturskoleråd. Han påpeker at jo flere svar Telemarksforsiking får inn, jo bedre kvalitet blir det på resultatet av forskningen, noe som igjen vil gagne kulturskolene.

 

 Telemarksforsking har valgt å løse sitt forskningsoppdrag via en todelt metode. En kvantitativ undersøkelse (som sendes alle kommunale kulturskoler, red.anm.) og en kvalitativ undersøkelse (casestudie av femåtte kommuner, red.anm.), sier Anders Rønningen.

 

Forskingsinstituttet Telemarksforsking tror undersøkelsen vil gi et godt kunnskapsgrunnlag om digital kulturskole i alle landsdeler og i kulturskoler av ulike størrelser, slik at en kan både kan beskrive variasjonen i kulturskolenes tilpasning, og generalisere resultatene og dermed si noe om kulturskolene som helhet.

 

Telemarksforsking mener det er grunn til å forvente at en kan oppnå en tilfredsstillende svarprosent på en slik undersøkelse, fordi entror at kulturskolelederne vil oppleve undersøkelsen som noe de har egeninteresse av å bruke tid på. Spørreskjemaet er en kortfatta, med dels standardiserte lukkede svarkategorier og dels kvalitative spørsmål med åpne svarfelt. Svarfristen er 1. januar 2021.

 

Pandemien har endret kulturskolehverdagen

 

Koronapandemien har endret kulturskolehverdagen for både elever, lærere og ledere. Norsk kulturskolerådet ønsker forskning på dette, og etter en utlysning har Telemarksforsking blitt utvalgt til å løse oppdraget. Rapport med anbefalinger skal foreligge 1. mars 2021.

 

– Dette er et superspennende prosjekt, som både er veldig aktuelt og tidløst samtidig. Bruk av ny teknologi og digitale læremiddel er selvsagt aktualisert i forbindelse med covid-19-pandemien, men representerer samtidig utfordringer som er mye mer grunnleggende for kulturskolen. Å dykke ned i holdninger til og praksiser for bruk av digitale læremiddel, er interessant for å undersøke hvordan kulturskolen agerer i møte med en prekær situasjon. Like så interessant er det å se hvordan kulturskolen forholder seg til noe som potensielt kan endre hele skoleslaget i tida framover, sier Ola K. Berge (bildet). Han er seniorforsker i Telemarksforsking, og den som vil lede forskingsprosjektet. Berge har med seg tre medforskere i arbeidet med å løse oppdraget: Kristine Persdatter Miland, Åsne Dahl Haugsevje og Øyvind Johan Eiksund.

 

Rapport med anbefalinger

 

Forskingsinstituttet Telemarksforsking skal skaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien. Forskingsprosjektet starter umiddelbart og vil gjennomføres i perioden november 2020–februar 2021, før rapport leveres 1. mars 2021. Rapporten vil inneholde anbefalinger til kulturskolene, og vil bli skrevet med tanke på å fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre digitalt utviklingsarbeid.

 

Prosjektet skal samle erfaringer fra bruk av digitale medier i kulturskole under pandemien, og drøfte ulike konsekvenser i lys av ulike perspektiv.

 

For å besvare ønskete spørsmålene har Telemarksforsking lagt opp en bred kartlegging samt en casestudie. I arbeidet vil instituttet benytte tre ulike metodiske innganger: Survey og gruppeintervju samt analyser av dokument og/eller kulturskolers nettsider.

 

– Viktig for videre utviklingsarbeid

 

Koronapandemien førte til at alle landets kommunale kulturskoler måttet omstille seg på veldig  kort tid våren 2020. Mesteparten av undervisninga ble flyttet over på digitale plattformer, og mange – både lærere, administrasjon og elever – har hatt bratte læringskurver.

 

– Vi mener at det ligger store pedagogiske og organisatoriske muligheter i teknologien. Men det er ikke gitt at all økt bruk av digitale hjelpemidler fører til bedre undervisningen. Derfor – på bakgrunn av de raske endringene som måtte gjøres under nedstengningen – utlyste Norsk kulturskoleråd dette forskingsoppdraget som skal kartlegge, analysere og tilgjengeliggjøre erfaringer som kulturskolene har gjort seg under koronapandemien, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

– Dette skal gi oss et kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke i utviklingsarbeid for kulturskolene videre, sier Anders Rønningen. – Det at et eksternt forskingsmiljø kan dokumentere og tolke de erfaringene som er gjort, og så – med bakgrunn i sin fagkompetanse – gi oss kvalifiserte råd for hvordan dette kan utnyttes til å realisere mer av potensialet i det digitale, er en mulighet vi ikke vil gå glipp av, sier Rønningen.

 

Digitalitet er satsingsområde

 

Digitalitet er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Leder for digital utvikling i Norsk kulturskoleråd, Bård Hestnes, er også glad for denne muligheten til drahjelp i arbeidet med å «skape digital merverdi», som det heter i kulturskolerådets strategi for digital utvikling.

 

Les også: Vil ha forskingsbasert kunnskap om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

 

Les flere nyheter!