Krever statlig løft for kulturskolene

img_288.jpg
TALER KULTURSKOLESAKEN: Frivillige organisasjoner krever et statlig løft for kulturskolene. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
30.05.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Krever statlig løft for kulturskolene

TRONDHEIM: Det frivillige musikklivet i Norge ønsker et statlig løft for kulturskolene.

 

Dette anser man som viktig når en i brev til Kunnskapsdepartementet minner staten på sitt medansvar for opplæring innen fritidsmusikken.

 

Her er brevet i sin helhet:

 

Norsk musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund representerer et samlet frivillig musikkliv i Norge. I møter med Ungdommens Kulturmønstring og Norsk kulturskoleråd har disse organisasjonene drøftet situasjonen for opplæringen innenfor vår sektor, både den som skjer i organisasjonenes egen regi og gjennom kulturskolene og skoleverket for øvrig.

 

Opplæring til og gjennom musikk i vår sektor (heretter ”fritidsmusikken”) gjennomføres på en svært viktig læringsarena for det enkelte mennesket gjennom hele livet. Opplæringen tilfører samfunnet og betydelige verdier og er i tillegg en nødvendig rekrutterings-plattform for det profesjonelle musikkliv. Vi ser klart at balansen mellom offentlig støtte og frivillig innsats knyttet til opplæring i vår virksomhet er skjør, og jevnlig må drøftes og tilpasses ut fra sin tids behov og muligheter. Frivilligheten er stadig mer utsatt, bl.a. i forhold til å få tillitsvalgte til å påta seg ansvaret for å skaffe tilveie den økonomi virksomheten behøver.

 

De kommunale kulturskolene må stå for breddeopplæringen og for rekruttering og utvikling av talenter med profesjonelt siktemål. Vi mener at kommunene ikke kan ivareta dette ansvaret alene, uten at staten gjennom visse føringer sikrer et mer likeverdig tilbud enn det vi har sett utvikle seg etter at den øremerkede statsstøtten ble fjernet fra 2004.

 

En del kommuner, bl.a. i Rogaland, har i tilknytning til kulturskolene ordninger med dirigentlønn, som vi mener bør spres til alle norske kommuner. Også her mener vi at staten har et medansvar.

 

Det er gledelig at voksenopplæringen etter flere års kutt, igjen er styrket. Dette bør følges opp.

 

I de seks punktene på neste side har vi vektlagt det vi anser som de viktigste styrkingstiltak for vår sektor knyttet til Kunnskapsdepartementets ansvarsområder.

 

De frivillige musikkorganisasjonene i Norge ønsker at staten skal bidra til at:

 

* Kommunene må prioritere musikkopplæring: Musikkopplæring må være en sentral del av de kommunale prioriteringer. Regjeringen må sikre dette gjennom felles fremstøt, gjerne med henvisning til Kulturloven. Et løft for kulturskolene er her viktig. Gjeninnføring av maksimalpris vil være et virkemiddel, kombinert med friplassordning, søskenmoderasjon og plassmoderasjon. Ventelistene må reduseres.

 

* Etablering av dirigentlønnsordning: Staten må ta et medansvar for å sikre fritidsmusikken i alle kommuner tilgang på kvalifiserte dirigenter og instruktører, gjennom støtte til en dirigentlønnsordning gratis for brukerne.

 

* Voksenopplæringen styrkes: Det behøves ytterligere økning av støtten til voksenopplæring gjennom studieforbundene.

 

* Det utdannes personell med relevant kompetanse: Det trengs utdanning av fagpersonell med mer relevant kompetanse som lærere og dirigenter. De etablerte utdanningsinstitusjonene må forutsettes å utvikle utdanningsprogrammer i nær dialog med organisasjonene.

 

* Det iverksettes tiltak for integrering: Det må settes inn økonomiske virkemidler for å gjøre bruk av de frivillige musikkorganisasjonene til integrering av barn og unge fra innvandrergruppene i samfunnet.

 

* Det iverksettes ny kartlegging og forskning: Det trengs et nytt forskningsprogram som dokumenterer det frivillige musikklivs betydning for samfunnsutviklingen generelt og opplæring spesielt, og hva som behøves for å ivareta og videreutvikle sektoren.

Vi ber om at vår felles henvendelse får konsekvenser for statsbudsjettet for 2008, om mulig for revidert budsjett for 2007.”

 

Brevet er underskrevet av følgende:

 

Terje Adde

Styreleder

Norsk Musikkråd

 

Ulf Rosenberg

President

Norges Musikkorps Forbund

 

Svend-Ola Hådi

President

Norges Korforbund