Stimuleringstilskudd gjør susen - iallfall på kort sikt

img_675.jpg
img_675.jpg
21.01.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stimuleringstilskudd gjør susen - iallfall på kort sikt

OSLO: Stimuleringstilskuddettil kulturskoler har hatt avgjørende betydning for igangsettelse av et stort antall kultur(skole)prosjekt. Mange av mottakerne har fått mye ut av små beløp. Det viser en evaluering foretatt av Proba samfunnsanalyse.

 

Men samme evaluering viser at trang økonomi i kulturskole/grunnskole gjør at en del av prosjektene har vært vanskelige å videreføre. Mange tilskuddsmottakere ønsker at slike tildelinger skal ha lenger varighet enn ett år.

 

Hele evalueringsrapporten finner du her

 

Evalueringen er basert på en gjennomgang av alle prosjektsøknader som er bevilget midler og et utvalg rapporteringer fra disse, en spørreundersøkelse til alle mottakere av stimuleringsmidler og til et utvalg samarbeidspartnere, en intervjuundersøkelse på telefon til et utvalg mottakere og samarbeidspartnere, og casestudier der vi har besøkt åtte prosjekter som er tildelt midler.

 

Totalt har 636 prosjektsøknader blitt tildelt midler i løpet av de tre årene stimuleringsmidlene har eksistert. Stimuleringsmidlene har gått til cirka 435 ulike mottakere, mens om lag 200 mottakere har fått midler til å videreføre et prosjekt de hadde startet i et tidligere år. Kulturskolen er prosjektansvarlig, eller involvert som samarbeidspart i de fleste av prosjektene.

 

Andre konklusjoner

 

  • Prosjektene som har mottatt stimuleringsmidler viser stor variasjon når det gjelder kunstfaglig innhold, målgrupper og organiseringsmodeller

  • En stor andel prosjekter har samarbeidet med nye aktører, herunder skole/SFO

  • Prosjektene har bidratt til at flere får tilgang til kulturaktiviteter

  • Stimuleringsmidlene har vært med på å heve kvaliteten i kulturskolens egne tilbud, og i mange tilfeller bidratt til å heve kvaliteten på kunst- og kulturfag i grunnskolen

  • Mange av prosjektene som var rettet mot barneskolen eller SFO har fått betydning for kulturskoletimen. Om lag halvparten av disse prosjektene er direkte videreført i kulturskoletimen

  • Samarbeidet i prosjektene som har fått stimuleringstilskudd har i all hovedsak fungert bra. Vi finner at positive holdninger hos ledelsen og avklarte forventninger er viktige faktorer for å lykkes

 

 

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet

 

Proba samfunnsanalyse har gjennomført denne undersøkelsen på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. En har evaluert ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Stimuleringstilskuddet er blitt fordelt i perioden 2010-2012.

Trude Thorbjørnsrud har vært prosjektleder, Pia Dybvik Staalesen og Synne Klingenberg har vært prosjektmedarbeidere og Helene Berg kvalitetssikrer.

 

Hele evalueringsrapporten finner du her

 

 

Les flere nyheter!