Kulturskolerektor fikk svar i spørretimen

img_702.jpg
STATSRÅDEN SVARTE: Via Ivar Odnes (t.v.) sitt spørsmål i spørretimen, fikk kulturskolerektor Bjørn Morten Kjærnes et første svar fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen (t.h.).
28.03.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerektor fikk svar i spørretimen

OSLO: I denne ukas spørretime på Stortinget fikk kulturskolerektor Bjørn Morten Kjærnes ved Kontra musikkskole respons på det åpne brevet han skrev til kunnskapsministeren og kulturministeren, der han satte fokus på ti paradokser i den norske utdanningsdiskusjonen.

 

Responsen kom da Senterpartiets Ivar Odnes var på talerstolen. I sitt spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom han inn på brevet fra Kjærnes. Røe Isaksen lover i sitt svar at Kjærnes også skal få et direkte svar på sitt brev.

 

Her er brevet Kjærnes skrev

 

Her følger et utdrag fra den aktuelle spørretimesekvensen

 

Merk: Vi har utelatt to fraser (erstattet med ...) som handlet om Røe Isaksen noe sene ankomst til spørretimen.

 

Ivar Odnes (Sp): "(...) Det er i disse dager ti år siden de rødgrønne partiene lanserte Kulturløftet der kulturskolene var et prioritert område. Et tiltak var stimuleringsmidler til utvikling av kulturskolene. En av konklusjonene i evaluering av ordningen viser at kulturskolene er avhengig av stimuleringsmidler for å utvikle nye prosjekter, og at midlene har ført til et større mangfold av aktiviteter.

 

Hvilke ambisjoner og tiltak har regjeringen for en fortsatt utvikling av kulturskolene, slik at flere barn og ungdommer får ta del i dette tilbudet?»

 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: "(...) Regjeringen er opptatt av at Norge må ha et profesjonelt kulturliv som holder en internasjonal standard, og dette starter allerede i barnehagen og i skolen med tilbudet barn og unge får. Vi ønsker å sikre at barn og unge får gode kulturopplevelser, og at unge talenter får anledning til fordypning og utvikling uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

 

Derfor er kulturskolene viktige. De representerer et eget skoleslag som er lovpålagt for kommunene, men et tilbud for elevene. Kulturskolene står for både fordypnings- og breddetilbud. Dette har vi ikke endret på, og denne regjeringen har heller ingen planer om å endre på det.

 

Denne regjeringen valgte å fjerne kulturskoletimen i SFO og omdisponere de midlene som var satt av til dette. Det er imidlertid fortsatt rom for at kommunale tiltak lokalt kan finne gode samarbeidsformer mellom skolen, SFO og kulturskolen. Regjeringen har tillit til at kommunene finner gode løsninger på dette uten statlig innblanding. Når det er sagt, bevilger regjeringen 17,9 mill. kr til drift av Norsk kulturskoleråd og kulturskoler som gjennomfører prosjekt for å utvikle kulturskoletilbudet i kommunene.

 

Jeg forventer at kommunene tilpasser tilbudet og ambisjonsnivået etter lokale ressurser og behov. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har i samarbeid etablert en ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen, som skal levere sin rapport i slutten av april 2014. Formålet er å styrke den samlede innsatsen på området, og ekspertgruppen skal gi råd som kan bidra til bedre ressursbruk, koordinering og kvalitetssikring av den virksomheten som nå gjøres til det beste for barn og unge. Jeg vil i samarbeid med kulturministeren komme tilbake til oppfølging her senere i år."

 

Ivar Odnes (Sp): "Eg takkar for svaret. Det som Senterpartiet er oppteke av, er at kommunane er avhengige av utviklingsmidlar for å utvikla kulturskulane sine ytterlegare. Eg er klar over at i rammeoverføringane i dag ligg det satsingar på kulturskulen.

 

Kulturskulerektor Bjørn Morten Kjærnes ved Kontra musikkskole i Ski har sendt eit brev til kunnskapsministeren og kulturministeren der han tek opp ti forskjellige problemstillingar eller utfordringar, bl.a. dette med bruken av musikk og kultur med tanke på læring. Han trekkjer fram PISA-undersøkingar og bl.a. at land som skårar bra i PISA-undersøkingar, har mykje undervisning i instrument.

 

Ser kunnskapsministeren her moglegheiter til å køyra prosjekt eller til å prøva ut ytterlegare undervisning i den retninga for å styrkja læringa i skulane våre?"

 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: "Jeg har sett brevet jeg har fått fra kulturskolerektoren i Ski, og han kommer til å få svar. Det skal vi ordne.

Det er spennende å se på hvordan estetiske fag, f.eks. musikk, kan stimulere til utvikling innen andre fag, men jeg synes også det er viktig å si at estetisk kompetanse er en viktig del av skolen i seg selv. Begrunnelsen for at vi har estetiske fag i skolen, eller for at vi har kulturskole, er ikke at vi skal bli bedre i matematikk og norsk, men at estetiske fag er viktige i seg selv.

 

Jeg har også lyst til å understreke at med regjeringens store lærerløft, som nå rulles ut med muligheter for etter- og videreutdanning - store ekstra midler til det - er også satsen for videreutdanning innen estetiske fag økt. Det mener jeg er viktig. Jeg er også generelt positiv til forsøk, så hvis noen har interessante og spennende forsøk på dette området, ser jeg gjerne på dem."

 

Ivar Odnes (Sp): "Eg deler absolutt det innblikket og den innretninga som kunnskapsministeren tek, men det vert òg trekt fram, bl.a. når det gjeld satsinga på musikk opp mot språk og språkforståing, dette at ein lettare kan tileigna seg andre fag, at ein lærer gjennom å tenkja musikk. Eg registrerer òg at kunnskapsministeren sjølv har teke utdanning innanfor kulturfaget.

 

Kva slags verknad dette har på oss som menneske i læringsprosessar, er neste moment. Eg registrerer at kunnskapsministeren kunne vore litt meir klar på om ein kunne tenkt seg at dette vart prøvt enda sterkare i samhandling med andre lærefag."

 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen: "Jeg synes absolutt det er veldig mange spennende muligheter der, og jeg har også sett undersøkelser som viser at f.eks. estetiske fag kan være med på å stimulere læringsresultatene i andre fag. Jeg mener at innenfor de estetiske fagene i skolen, for å bruke den samlebetegnelsen, har vi noen av de samme utfordringene som vi har på mange andre fagområder. Av de siste tilgjengelige tallene vi har for lærernes kompetanse, ser vi f.eks. at mange mangler fordypning. Det er ikke sånn at estetiske fag er mindre viktige i skolen enn andre fag. Kompetanse, muligheten til å videreutdanne seg, er like viktig her som i andre fag, med et lite unntak, og det er at vi har gitt ekstra stimuli til videreutdanning i realfag.

 

Jeg mener ikke at departementet skal gå gjennom og orkestrere prosjekter på den enkelte skole, men jeg er veldig positiv til skoler som har lyst til å forsøke det."

 

 

Les flere nyheter!