Norsk kulturskoleråd i endring

img_697.JPG
img_697.JPG
13.03.2014 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd i endring

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er i endring. En helt nødvendig endring. I tråd med de forventningene som uttales fra eierne - både direkte fra kommunene og via våre regionale ledd - vil kulturskolerådet i tiden fremover utvikle tydeligere arenaer og en bedre dialog for å kunne svare opp til forventningene.

 

Det skriver Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, innledningsvis i denne kommentaren, og fortsetter:

 

"Dette handler om flere ting. Vi er blant annet i ferd med å effektuere regionale team for blant annet å kunne gi våre rådgivere et større repertoar å spille på. Team Øst (omfatter åtte fylker) har vært virksomt en del tid allerede. Sist høst ble Team Nord (tre fylker) etablert, og denne uka ble Team Midt (tre fylker) etablert. Ved dette grepet ønsker vi å gi våre rådgivere et regionalt handlingsrom, og på en bedre måte får vi utnyttet komplementære ferdigheter.

 

Ny rammeplan øverst på agendaen

 

Rammeplanutvalget er nå i ferd med å legge siste hånd på første del av den nye rammeplanen, "Mangfold og fordypning". Deretter sendes den umiddelbart på høring. Rammeplanen er en bestilling fra kulturskolerådets eiere gjennom Norsk kulturskoleråds landsmøte på Hamar i 2012. Rammeplanen som kunnskapsløftet deles i en generell del og en fagdel.

 

I Kapittel 1, Kulturskolens samfunnsoppdrag, vil kulturskolens formelle oppdrag, formål og målsetninger formuleres. Her vil kulturskolens plass i den kulturelle grunnmuren fastslås.

 

I Kapittel 2, Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet, ser en på verdigrunnlag, pedagogiske retningslinjer og en forsøker å skissere kompetansekrav til lærere i kulturskolen. I tillegg synliggjøres skoleeiers ansvar for de kommunale kulturskolene.

 

I Kapittel 3 og 4 vil henholdsvis fagplaner og implementerings- og innføringsstrategier utformes.

 

Vi sender rammeplanen på høring til våre regionale rådgivere og til fylkeslederne. Disse vil få et ansvar for høring i sitt fylke og sin region. Nærmere beskrivelse av høringsprosessen vil komme i høringsbrevet som følger rammeplanutkastet.

 

Uansett vil dette være det viktigste arbeidet Norsk kulturskoleråd har fremover. Det handler ikke bare om å få inn høringer, men, når planen er vedtatt i endelig form av landsmøtet 2014, skal prosessen med utvikling av fagplaner i gang. I tillegg skal implementeringsarbeidet starte.

 

Paradigmeskifte i kulturskolelandet

 

Oppdraget til rammeplanen er gitt av de norske kulturskoleeierne, men jobben med å ta den i bruk vil være et felles stykke arbeid. Vi har allerede hatt dialog med KS om denne saken, og vil selvsagt ha kontakt opp mot regjeringen. Her trenger vi all den drahjelp vi kan få, fordi dette handler om et paradigmeskifte i kulturskolelandet.

 

Med bakgrunn i dette er vi nå i ferd med å rigge organisasjonen til å bedre kunne bistå kommuner og regioner med innføringen av den nye rammeplanen. Til arbeidet har vi fått stiftelsen IMTEC med på laget. IMTEC er en organisasjon som gir opplæring til institusjoner som skal være aktive i utviklingsarbeid, og gir faglig bistand i utviklings- og omstillingsprosjekter. IMTEC har blant annet vært en viktig samarbeidspartner for Utdanningsdirektoratet i utvikling av veileder- og rådgiverkompetanse. Med IMTEC har vi fått en svært profesjonell samarbeidspartner, som både vil utvikle kompetansen til medarbeiderne i Norsk kulturskoleråd, men også være med å guide oss i de kommende implementeringsprosessene knyttet til rammeplanen.

 

Ekspertgruppas rapport kommer i april

 

Samtidig som Norsk kulturskoleråd er i ferd med å utforme en ny rammeplan for kulturskolene, er den regjeringsoppnevnte ekspertgruppa for kunst og kultur i skolen i innspurtsfasen av sitt arbeid, og vil legge frem en rapport som skal gi en vurdering av det samlede kunst- og kulturtilbudet i skolen, og se på hvordan de ulike tilbudene kan virke best mulig sammen.

 

Heldigvis har kulturskolene sin representant i denne gruppa, men vi et svært spente på hvilke anbefalinger som kan komme fra dette arbeidet. For kulturskolene er det viktig å være oppmerksom på dette. Her handler det om å synliggjøre seg som et selvstendig skoleslag, et lokalt ressurssenter, og ikke som en erstatter for de estetiske fagene i grunnskolen.

 

Dette innlegget blir publisert i første utgave av vårt nye kommunikasjonsverktøy.  Tidsskriftet Kulturtrøkk vil dermed forsvinne som den gamle ”analoge” utgaven. I stedet lanserer vi nå Kulturtrøkk i form av et nyhetsbrev som vil nå svært mange, per tiden drøyt 8.000 abonnenter. I forhold til magasinets fire utgaver i året, vil nyhetsbrevet være både mer oppdatert, og kunne gi oss en betydelig bedre beredskap når vi trenger å være raskt ute med informasjon og oppfordringer.

 

Jeg ser frem til en enda bedre dialog med hele kulturskolelandet."

 

 

 

 

Les flere nyheter!