Såkornmidler til utviklingsarbeid – kulturskoler kan søke

12.10.2021 Egil Hofsli (tekst) Matheus Ferrero/Unsplash (foto)
Del på:

Såkornmidler til utviklingsarbeid – kulturskoler kan søke

OSLO: Kulturtanken utlyser 1,5 millioner kroner i såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt. Landets kulturskoler er i målgruppa som kan søke.

 

Denne utlysningen er en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og ungeSåkornmidlene er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2022 med en bevilgning på fire mill. kr, i Prop. 1 S (2021–2022).

 

Målsetting

 

Målet med midlene er å stimulere til utviklingsarbeid i relevante fagmiljø som skal gi ny kunnskap og kompetanse. Midlene skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og mulighet til å oppleve og skape kultur på egne premisser, uavhengig av bakgrunn og bosted.

 

Søknadskriterier

 

Det kan søkes om såkornmidlene til å

  • utvikle, teste og ta i bruk nye digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

eller

  • forbedre eller videreutvikle eksisterende digitale tilbud og verktøy, metoder og teknikker som omhandler kunst og kultur med barn og unge som målgruppe.

Skalering eller ren markedsføring av allerede etablerte tilbud, verktøy, metoder og teknikker faller utenfor formålet med utlysningen.

 

Prosjektet må være gjennomført i løpet av 2022.

 

Målgruppe

 

Private, frivillige eller offentlige organisasjoner og virksomheter kan søke hver for seg, i nettverk eller annet samarbeid. Offentlig-privat samarbeid og samarbeid på tvers av etablerte strukturer vil vektlegges. Prosjektet må omhandle kunst og kultur med barn og unge i Norge som målgruppe.

 

Søkebeløp og søkefrist

 

Det er satt av minimum 1,5 mill. kr. til formålet. Det tas sikte på å tildele mellom 300 000 og 500 000 kr per prosjekt og søker, som innebærer mellom tre og fem tildelinger. Beløpet kan justeres avhengig av søkeomfanget.

 

Søknadsfristen er 9. november 2021.

 

Mer informasjon på kulturtanken.no her

 

Les flere nyheter!