Ikke ei krone mer i statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2022

2021 Statsbudsjettforslag 12.10.png
BUDSJETTFRAMLEGG: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (bildet) og Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å øke tilskuddet til kulturskoleutvikling i 2022.
12.10.2021 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Marte Garmann (foto)
Del på:

Ikke ei krone mer i statsstøtte til kulturskoleutvikling i 2022

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 26,2 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2022, samme beløp som i inneværende år. Så gjenstår det å se om dagens regjerings budsjettforslag blir realisert på dette punktet, når ny regjering tar over og Stortinget skal vedta 2022-budsjettet i desember.

 

Prop. 1 S (2021–2022) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

 Norsk kulturskoleråd er svært misfornøyd med at det i forslaget til statsbudsjett for 2022 ikke er gjort en nødvendig justering for lønns- og prisvekst. Dette er fjerde året på rad der slik kompensasjon ikke blir gitt, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd (bildet).

 

Norsk kulturskoleråd har vært en betydelig bidragsyter i arbeidet med den såkalte barne- og ungdomskulturmeldinga, Melding til Stortinget 18 (2020–2021). I stortingsmeldinga er Kulturskolerådet som organisasjon løftet fram som en nødvendig og vesentlig aktør innen skole- og oppvekstfeltet.

 

– Med bakgrunn i dette hadde Norsk kulturskoleråd derfor en realistisk forventning om en positiv budsjettmessig utvikling i statsbudsjettet for 2022. Det er derfor skuffende at den sittende regjeringen ikke synes å se betydningen og verdien av det omfattende arbeidet som Norsk kulturskoleråd har gjort, og den rollen som Kulturskolerådet synes tiltenkt med bakgrunn i både dialog, samarbeid, den vedtatte Stortingsmelding 18 (2020–2021) og ikke minst: De kommunale kulturskolenes viktige plass i samfunnet, sier Christiansen.

 

Stortingsmeldinga og Norsk kulturskoleråds sentrale rolle vil være en viktig innfallsvinkel i høstens budsjetthøring i Stortingets Utdannings- og forskningskomité.

 

– Det er viktig å understreke at dette er et budsjettforslag fra en avtroppende regjering. Norsk kulturskoleråd vil derfor tydeliggjøre forventninger til den kommende regjeringen med tanke på både Norsk kulturskoleråds posisjon i statsbudsjettet, og ikke minst: De forhåpningene en har til å få etablert en ordning med søkbare utviklingsmidler for de kommunale kulturskolene.

Slik som statsbudsjettet nå foreslås for 2022 vil en ikke nærme seg Stortingets visjon, Kulturskole for alle, slik den er vedtatt gjennom Melding til Stortinget 18 (2020–2021), sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråd akter altså å stille på høring om budsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomité, enten 26. oktober eller 2. november, og vil også der argumentere for hvorfor det behøves mer statlig støtte til kulturskoleutvikling.

 

Får tilskudd via samlepost

 

Statsbudsjettets kulturskoleutviklingsmidler tildeles Norsk kulturskoleråd via samleposten 75 i budsjettets kapittel 225. For denne posten legger kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og hennes departement opp til en økning fra 95,3 mill. kr til 104,4 mill. kr.

 

Men på underposten Grunntilskudd (til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa)  der Norsk kulturskoleråd deler pott med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag – foreslås det ingen endring fra inneværende år. Kulturskolerådet får 75,2 prosent av underpostens 34,9 millioner kroner, og dermed blir det nok en gang 26,2 millioner kroner til kulturskoleutvikling. Et beløp identisk med tilskuddene i 2018, 2019, 2020 og 2021.

 

Så fins det jo muligheter for at kommuner bruker noe av sin andel av de to milliarder kronene regjeringa gir i økte frie inntekter til kommunene, på sine kulturskoler og til utvikling av disse. Regjeringa ønsker også å gi kommunene varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

 

Les også: Kulturskolen omtalt i Hurdalsplattformen

Les også: Tonje Brenna ny kunnskapsminister

Les flere nyheter!