Nytt prosjekt skal inkludere unge bedre i det lokale kulturlivet

2023 Ungdom som ressurs-1 23.3.JPG
22.03.2023 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Nytt prosjekt skal inkludere unge bedre i det lokale kulturlivet

TRONDHEIM: Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge skal gi ungdom tilgang på relevante lavterskeltilbud for en bedre inkludering i det lokale kulturlivet. Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN står bak piloten, og onsdag 22. mars var det oppstartsamling i Trondheim.

 

Ungdom som ressurs i Midt Norge setter fokus på inkludering og utenforskap av barn og unge i fem midtnorske kommuner: Melhus, Orkland, Røros, Steinkjer og Ålesund.

 

Hovedmålet om å gi ungdom tilgang på gode lavterskeltilbud i det lokale kulturlivet håper prosjekteierne at skal skape et relevant, inkluderende kulturtilbud med utgangspunkt i de unges egne ønsker og behov, der de selv aktivt bidrar til å skape kultur- og aktivitetstilbud.

 

Presentasjon, innlegg, prosessarbeid

 

På denne ukas oppstartsamling deltok representanter fra samtlige deltakerkommuner. Til stede var kultursjefer, kulturskoleledere, kulturkonsulenter, UKM-koordinatorer, DKS-koordinatorer, fritidsklubbansvarlige samt flere ansatte i andre, relevante kommunale stillinger. Naturlig nok var også Norsk kulturskoleråd – som står for prosjektledelsen – til stede, og Sparebank 1 SMN var også representert. Prosjektleder Bård Hestnes, som til daglig er leder for næringsgruppa i Norsk kulturskoleråd, innledet med en presentasjon av prosjektet.

 

Hilde Sem Lykke (bildet), leder for Samfunnsutbytte i Sparebank 1 SMN, fortalte deretter om hvordan og hvorfor banken bidrar til utvikling av konsepter og støtteordninger for bærekraftige lokalsamfunn i Midt-Norge samt om bankens engasjementet i dette prosjektet spesielt.

 

På samlinga bidro også to innleide bidragsytere: Tom Andreas Kristensen (bildet), rådgiver i UKM, holdt innlegget «Kan ungdom selv motarbeide utenforskap og bygge folkehelse?».

 

Oscar Lone Olsen, styremedlem i Ungdom og Fritid, holdt innlegget «Møteplasser for datakultur». Videre presenterte deltakerkommunene seg samt at en jobbet med prosessarbeid i grupper.

 

Pilotens bakgrunn

 

Bakgrunn for piloten er et ønske hos Norsk kulturskoleråd om å videreføre prosjektet Koordinert kulturarbeid, der en gjorde seg erfaringer med tverrsektorielt samarbeid mellom ulike tjenestetilbud i de prosjektdeltakende kommunene. Her hadde Kulturskolerådet med seg UKM og Ungdom og Fritid som samarbeidspartnere.

 

Hovedintensjonen for Koordinert kulturarbeid var å gi barn og unge tilgang på relevante kulturtilbud der de selv er med og skaper egne tilbud og kunstutrykk. Et viktig delmål var å øke basiskunnskapen om reell ungdomsmedvirkning i praksis på alle nivåer i kommunen.

 

Nyprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge bygger også på sentrale dokument som

 

De prosjektansvarlige håper at piloten vil bidra til å

 

 • tilrettelegge for det gode liv i kommunen
 • rette blikket mot ungdom som ikke finner mening i å delta i dagens organiserte fritidsaktiviteter
 • styrke ungdommens deltakelse i samfunnet
 • synliggjøre deres kulturelle kraft og ressurspotensial der de bor
 • bekjempe ensomhet og isolasjon
 • gi mestringsfølelse og trygghet til å håndtere hverdagen

Aktuelle tiltak

 

 • Utvikle inkluderende aktivitetstilbud i samarbeid med fritidsklubber, UKM og flere kommunale tjenestetilbud
 • Forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom mellom 13–18 år
 • Sette i gang prosessarbeid for samarbeid med ungdom og ansatte
 • Bruke verktøy og metoder for medvirkning og samskaping i arbeidsprosessene
 • Synliggjøre erfaringer fra Ungdom som ressurs i Midt-Norge nasjonalt gjennom spredningskonferanse og Kulturskolerådets kommunikasjonskanaler

Organisering

 

De involverte kommunene forplikter seg til å sette i gang tiltak for utvikling av tilbud som inkluderer barn og unge. I dette kommunale samarbeidet bør det være representanter fra kulturskole, ungdomsråd, fritidsklubb, UKM og andre kommunale tjenestetilbud som har barn og unge som målgruppe.

 

De fem kommunene får tildelt stimuleringsmidler for gjennomføring av relevante aktiviteter for barn og unge.

 

På slutten av prosjektperioden, i mars 2024, vil det bli arrangert en spredningskonferanse. I tillegg gjennomføres kommunemøter og digitale oppfølgingsmøter. Der tenker man også å kåre det beste inkluderingstiltaket prosjektet har avkommet.

Les flere nyheter!