Kulturskoleutvalget er klart

img_173.jpg
UTVALGSMEDLEM: Trygg Jakola, styremedlem i Norsk kulturskoleråd.
26.11.2009 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskoleutvalget er klart

OSLO: Flere personer med kulturskoletilkytning er med i det såkalte kulturskoleutvalget som regjeringen har oppnevnt i forbindelse med Kulturløftet II.

 

Theo Koritzinsky er utvalgets leder.

 

Norsk kulturskoleråds direktør Oddvin Vatlestad er med. Likeså to kulturskoleansatte: Alexander Krohg Plur, rektor ved Kulturskolen i Ås, og Vasuky Jayapalan, fagseksjonsleder ved Oslo musikk- og kulturskole.

 

Videre to av styremedlemmene i Norsk kulturskoleråd; Trygg Jakola (tidligere utdanningsdirektør i Finnmark) og Randi Gran Tørring (stabssjef i Lier kommune).

 

Øvrige utvalgsmedlemmer er: Line Aunaas (SFO-leder ved Sem skole, Tønsberg), Aud Folkestad (dekan ved Høgskulen i Volda), Hans Ole Rian (nestleder i Musikernes fellesorganisasjon) og Nina Vestby (daglig leder for Fellesrådet for kunstfagene i skolen).

 

Utvalgets mandat

 

Mandat for Kulturskoleutvalget er som følger:

 

Punkt 4 i Kulturløftet II: ”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling.”

 

Barn og unges tilgang på og deltakelse i ulike kulturaktiviteter, i og utenfor skoletiden, er et viktig bidrag til deres helhetlige personlige, faglige og sosiale modningsprosess. Denne regjeringen ønsker gjennom Kulturløftet II å bidra til at langt flere barn og ungdom kan få tilgang på et godt fungerende kulturskoletilbud. Kulturskoleutvalget vil se nærmere på aktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet. Utvalget vil også vurdere hvordan kulturskolens aktiviteter bedre kan samvirke med den eksisterende undervisningen i de praktisk-estetiske fagene og tilbudet fra Den kulturelle skolesekken.

 

En hovedmålsetning for utvalgets arbeid er å synliggjøre ulike alternativer som sikrer et forsterket, mer kulturelt mangfoldig og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris . Utvalget skal gjennom sitt arbeid ha nær kontakt med relevante kunst- og kultur- og skolefaglige relevante organisasjoner/ institusjoner og utvalg. Det skal redegjøres for de økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene som fremmes. Herunder forslag til finansiering av nye aktiviteter. Utvalget skal avgi sin innstilling senest seks måneder etter opprettelsen av utvalget. Det er budsjettert med 500 000 kroner til gjennomføringen av oppdraget.

 

Utvalget skal...

 

• Skaffe til veie en oversikt over kulturtilbudet for barn mellom seks og ti år innenfor skolens opplæring, i SFO, kulturskolene, Den kulturelle skolesekken og i frivillige lag og foreninger. Beskrive gode eksempler på lokalt eksisterende samarbeidsordninger mellom ulike tilbud i og utenfor skolen

 

• Se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom grunnskolen, SFO og kulturskolen og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen

 

• Vurdere hvordan opplæring i skolen, DKS, SFO og kulturskolen bedre kan benyttes i en sammenheng for å oppnå bredere deltakelse i kulturaktiviteter, faglig utvikling og samtidig sikre en mer effektiv utnyttelse av den faglige kompetansen som finnes. Forutsetningen i Kulturløftet II om rom for ulike lokal organisering av kulturskoletilbudet ligger til grunn, men utvalget kan foreslå ulike modeller for kulturskolevirksomheten. Minst et av utvalgets forslag skal kunne realiseres med uendret ressursbruk

 

• Foreslå ulike modeller for hvordan en innenfor første til fjerde trinn, på et lokalt plan, kan få etablert et styrket samarbeid og bedre samordning mellom opplæring i ulike fag i skolen, SFO, kulturskole, DKS og frivillige lag og foreninger

 

• Påse at de modellene som foreslås er innrettet som et bredt, variert og mangfoldig tilbud for elever i den inkluderende og flerkulturelle norske skolehverdagen

 

• Foreslå hvordan disse modellene og tiltakene kan evalueres slik at offentlige myndigheter og andre aktører har et bedre grunnlag for å utvikle et mer varig samarbeid mellom skole, kulturskole og lokale lag og foreninger

 

• Vurdere gruppebaserte kulturskoletilbud opp mot og i tillegg til kulturskolenes mer individuelt rettede talentutvikling

Les flere nyheter!