Vil ha politiattest for kulturskoleansatte

img_162.gif
img_162.gif
04.11.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil ha politiattest for kulturskoleansatte

OSLO: Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om at krav om politiattest skal gjelde også for musikk- og kulturskoler, på samme måte som det i dag gjelder for skoler og SFO.

 

Høringsnotatet ligger på departementets nettsted her

 

Høringsfristen er 31. desember 2009.

 

Siktemålet er at lovendringsforslaget skal settes i kraft fra neste skoleårs begynnelse, dvs. sensommeren 2010. Det forutsetter at forslaget opprettholdes etter avsluttet høring og at det får Stortingets tilslutning under lovbehandlingen sommeren 2010.

 

Departementet vurderer det slik at hensynet til barn ved musikk- og kulturskoletilbudene, omtalt i opplæringslovens § 13-6, tilsier at krav om politiattest ved ansettelser må utvides til å gjelde disse tilbudene. Det er ingen grunn til at elever ved disse skolene skal ha et svakere vern på dette området enn elever i skolen og på skolefritidsordningen.

 

- Uheldig ulikhet i dag

 

Departementet mener at det er de samme hensyn som taler for krav om politiattest og de samme vurderinger av personvernspørsmålet, som gjelder ved musikk og kulturskoler som ved skole og skolefritidsordning. Dette har Stortinget tidligere tatt stilling til ved vedtakelsen av bestemmelsen om politiattest for skole og SFO. Hensynet til eleven veier etter departementets vurdering tyngre enn de personvernmessige ulempene av forslaget.

 

Etter departementets vurdering bør det gjelde samme krav for alle tilbud som er regulert i opplæringsloven. Ulikheten som i dag eksisterer i forhold til musikk- og kultruskoler er påpekt som uheldig fra flere hold.

 

Når forslaget til ny politiregisterlov, nylig fremmet av Justisdepartementet, er behandlet av Stortinget, vil departementet måtte vurdere reglene om politiattest i et litt bredere perspektiv, herunder om de kun skal komme til anvendelse i saker der dom er falt.

 

Departementet mener på denne bakgrunn at en hjemmel for å kreve politiattest ved ansettelser i musikk- og kulturskoler bør innføres i opplæringsloven. Det bør skje gjennom en tilføyelse av et nytt ledd i § 13-6 som regulerer disse skolene. Hjemmel for å kreve politiattest er allerede innført i loven på samme måte for skolefritidsordningen. Dette er gjort ved henvisning i § 13-7 om skolefritidsordningen til § 10-9 om politiattest.

 

Les mer om lovendringsforslaget på www.regjeringen.no

Les flere nyheter!