Kulturskoletimemidler går ikke nødvendigvis til kulturskolen

img_581.jpg
NY OPPGAVE: Mange kulturskolelærere skal fra høsten av undervise i grunnskolens kulturskoletime. Men det betyr ikke nødvendigvis at mer penger tilføres kulturskolene.
11.06.2013 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Kulturskoletimemidler går ikke nødvendigvis til kulturskolen

TRONDHEIM: I en undersøkelse om kulturskoletimen, som nå innføres i grunnskolen, svarer 65 prosent av kommunene at dette vil bli et tilbud i deres kommune skoleåret 2013-2014.

 

I et klart flertall av kommunene er det kulturskolelærere som skal undervise.

 

Men: I nesten halvparten av landets kommuner har ikke kulturskolen fått pengene som er overført kommunen gjennom rammetilskudd.

 

Det viser resultatet av en spørreundersøkelse Norsk kulturskoleråd i vår har gjennomført om kulturskoletimen, tilbudet som Kunnskapsdepartementet ønsker skal tilbys i grunnskole-/SFO-tiden fra kommende skoleår av. I alt har 260 kommuner svart, en svarprosent på 64, noe Norsk kulturskoleråd er godt fornøyd med, og mener gir et godt grunnlag for å si at undersøkelsens resultat gir et riktig bilde av situasjonen.

 

Undersøkelsen viser at 65 prosent av kommunene som har svart bekrefter at de innfører kulturskoletimen fra høsten 2013. Ti prosent svarte at de ikke vil starte opp, mens det på undersøkelsestidspunktet var uavklart om det blir oppstart i i 24 prosent av kommunene.

 

Kulturskolelærerne får jobben ...

 

Videre viser undersøkelsen at 63 prosent svarer at det er kulturskolelærere som skal undervise. I åtte prosent av kommunene er det grunnskolelærere som skal undervise, mens 18 prosent av kommunene sier at oppgaven løses ved kjøp av tjenester. 11 prosent hadde ikke avklart undervisningsansvaret i mai 2013.

 

Norsk kulturskoleråd synes at det mest alvorlige undersøkelsen avdekker, er at 45 prosent av kommuner som har deltatt i undersøkelsen svarer at pengene som er overført kommunen gjennom rammetilskuddet ikke er kommet til kulturskolene. I tillegg svarer ni prosent at de har fått penger, men samtidig er det gjort kutt i budsjettet for kulturskolen. 46 prosent av kulturskolene oppgir at de har fått det tilskuddet kommunen er tilført til kulturskolen.

 

Hvor pengene er blitt av i de øvrige kommunene, er uklart. Åtte prosent sier at de er gått til grunnskolen, mens 47 prosent svarer at pengene heller ikke er overført til grunnskolen mens 45 prosent ikke visste hvor pengene har tatt veien.

 

Av pengene som er avsatt til administrasjon har disse i 38 prosent av kommunene gått til kulturskolen, mens de i fire prosent av kommunene har gått til grunnskolen. I undersøkelsen svarte 58 prosent at de ikke vet hvor midlene har gått.

 

Liker ikke usikkerheten

 

– Norsk kulturskoleråd er fornøyd med at 65 prosent av kommunene i undersøkelsen kommer i gang med kulturskoletimen fra høsten. Men vi tolker svarene dit hen at det er stor usikkerhet rundt hvordan pengene til kulturskoletimen er forvaltet lokalt, sier direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd. – Det understreker behovet for å sikre at nasjonale intensjoner med tilhørende penger, blir realisert på lokalt nivå. Så lenge kommunene ikke er pålagt å gi tilbudet og pengene ikke er øremerket, ser det ut til at de lokale prioriteringene er svært ulike. Det er en tendens vi også ser for eksempel i spørsmålet om skolepenger; det varierer fra gratis kulturskoleundervisning i noen kommuner til over 4000 kroner per år andre steder.

 

Westby understreker at kulturskoletimen tydeliggjør et behov for politiske strategier og tydeligere strukturer som kan sikre at statlige penger forvaltes i tråd med de intensjoner politiker har for kulturskolen som skoleslag.

 

– Det lokale selvstyret kan ikke sikre at gode intensjoner blir realisert, og dersom man ønsker en nasjonal politisk satsing, er det åpenbart behov for sterkere virkemidler for å sikre at pengene går dit de skal, sier direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd.

Les flere nyheter!