– Kulturskolen må ivaretas i nasjonale strategi- og utviklingsprosesser

04.04.2022 Egil Hofsli (tekst) Giu Vicente/Unsplash (foto)
Del på:

– Kulturskolen må ivaretas i nasjonale strategi- og utviklingsprosesser

OSLO: Kulturskolen må ivaretas i nasjonale og overordnede strategi- og utviklingsprosesser, og samtidig innlemmes i utviklingen av den kommunale, digitale infrastrukturen. Det sa Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, på innspillsmøtet om ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur, som ble arrangert av Kunnskapsdepartementet og KS.

 

Møtet ble arrangert 4. april, og ble ledet av kunnskapsminister Tonje Brenna. Det deltok aktører fra mange hold  fra kommuner og fylkeskommuner til fagforeninger samt interesse- og utviklingsorganisasjoner. Noen fikk taletid, og blant disse Norsk kulturskoleråd.

 

Kulturskolerådets direktør ser det som viktig at digitaliseringen av offentlig sektor fokuserer det å skape sammenhengende tjenester som setter brukere og innbyggere i sentrum. 

 

– Dette kommer frem av kunnskapsgrunnlaget for regjeringsstrategien Én digital offentlig sektor fra 2019. I et slikt perspektiv er det helt nødvendig at de kommunale kulturskolene tas med i digitaliseringsprosesser i egen kommune, i takt med det øvrige tjenestetilbudet. Barna er de samme, uavhengig av om vi snakker om kulturskole, grunnskole, barnehage eller SFO, sa Morten Christiansen (bildet) på innspillsmøtet.

 

Hans poengterte at kulturskolen må ivaretas i nasjonale og overordnede strategi- og utviklingsprosesser, og samtidig innlemmes i utviklingen av den kommunale, digitale infrastrukturen. – Dette handler om at IKT-systemene i kommunene, læringsplattformer og øvrige digitale ressurser blir tilgjengeliggjort også for kulturskolene, og at kulturskoleledere og -lærere får mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse, sa Christiansen på innspillsmøtet.

 

> Les hele innlegget fra Kulturskolerådets direktør her

 

Regjeringa har besluttet å utvikle en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Strategien skal utvikles i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og KS. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember 2022.

 

Kunnskapsministeren ønsket på dette første møtet å få innspill til følgende problemstillinger:

 

  • Hva kan vi lære fra koronapandemien om digitaliseringens muligheter og begrensinger?
  • Hvilke områder og problemstillinger bør regjeringen prioritere i en ny strategi for barnehage, grunnskole og videregående opplæring?

Skal vare til 2030

 

Arbeidet med strategien tar utgangspunkt i Hurdalsplattformen og regjeringas politiske mål.

 

Regjeringa vil styrke den digitale kompetansen i befolkningen, legge til rette for at næringslivet får tilgang til bedre digital kompetanse og infrastruktur og gjøre digitalisering til en kjernekompetanse i offentlig sektor. Men regjeringa er også opptatt av at digitalisering og plattformteknologi ikke skal svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet.

 

Regjeringa ønsker at den nye strategien for barnehage, grunnskole og videregående opplæring skal bidra både til at regjeringas overordnede mål for digitaliseringen og til de utdanningspolitiske målene slik de fremkommer av Hurdalsplattformen. Her er målene å utløse det fulle potensialet i fagfornyelsen og at barn og unge skal oppleve at praktiske evner og ferdigheter blir mer vektlagt i skolen sentralt. Økt kompetanse, bedre utstyr og flere læringsarenaer fremheves i plattformen som grep som kan bidra til en mer praktisk og variert skolehverdag.

 

Den kommende strategien skal ha varighet til 2030. Den teknologiske utviklinga går fort, og regjerings ønsker at strategien skal fungere som et såkalt toppdokument, der ulike områder vil bli konkretisert i tiltak og handlingsplaner gjennom strategiperioden.

 

Les mer om innspillsmøtet på regjeringen.no

 

Innlegget fra Kulturskolerådets direktør

Innspill til strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Norsk kulturskoleråd og KS jobber sammen om utvikling av fremtidens kulturskole. Samtidig har Stortinget gjennom barne- og ungdomskulturmeldinga vedtatt visjonen Kulturskole for alle, og Kulturskolerådet har løftet digitalitet som et sentralt strategiområde i sitt arbeid. Derfor er det av avgjørende betydning at det satses på digital utvikling og god digital infrastruktur også for de kommunale kulturskolene.

 

Telemarksforskning har på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd kartlagt erfaringer og læringsutbytte som kulturskolene har hatt ved bruk av digitale verktøy under koronapandemien. Rapporten viser at det er nødvendig med en satsing på digitalitet, og at det gjennom dette kan skapes et mulighetsrom for å utvikle digital didaktikk som igjen kan skape nye og annerledes plattformer for kulturskolen som skoleslag i fremtiden. 

 

Det er viktig at digitaliseringen av offentlig sektor fokuserer på å skape sammenhengende tjenester som setter brukere og innbyggere i sentrum. Dette kommer frem av kunnskapsgrunnlaget for regjeringsstrategien Én digital offentlig sektor fra 2019. I et slikt perspektiv er det helt nødvendig at de kommunale kulturskolene tas med i digitaliseringsprosesser i egen kommune, i takt med det øvrige tjenestetilbudet. Barna er de samme, uavhengig av om vi snakker om kulturskole, grunnskole, barnehage eller SFO.

 

Konkret vil dette si at kulturskolen må ivaretas i nasjonale og overordnede strategi- og utviklingsprosesser, og samtidig innlemmes i utviklingen av den kommunale, digitale infrastrukturen. Dette handler om at IKT-systemene i kommunene, læringsplattformer og øvrige digitale ressurser blir tilgjengeliggjort også for kulturskolene, og at kulturskoleledere og -lærere får mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse.

> Til toppen av artikkelen

Les flere nyheter!