Representantforslag om økt kvalitet i SFO – med kulturskolen som viktig aktør

Kirsti Bergstø (f.v.), Grete Wold, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås. (Foto: Stortinget)
Kirsti Bergstø (f.v.), Grete Wold, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås. (Foto: Stortinget)
07.04.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Representantforslag om økt kvalitet i SFO – med kulturskolen som viktig aktør

OSLO: Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt samarbeid mellom SFO og kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse. Det er første punkt i et representantforslag om økt kvalitet i SFO, fremmet av fire stortingspolitikere fra Sosialistisk Venstreparti.

 

Representantforslaget er fremmet av Kirsti Bergstø, Grete Wold, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård.

 

Forslagsstillerne ønsker at SFO skal være mye mer enn et oppholdssted for barna mens foreldrene er på jobb. I samarbeid med lokalt kulturliv, frivillighet og kulturskole har man mange fine eksempler på at SFO kan være en inkluderende arena, slik at alle barn får tilgang til de samme fritidsaktivitetene. Man vet at det å utvikle sosiale ferdigheter og det å delta i kulturliv og idrett er viktig for barn.

 

I tilknytning til forslaget skriver de fire SV-politikerne at alle barn i første trinn får gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO) fra høsten 2022. Forslagsstillerne forventer at gratis SFO vil bidra til å utjevne forskjeller og gi alle barn muligheten til å få delta i fellesskapet, utvikle sosiale ferdigheter og være med på meningsfulle fritidsaktiviteter. Det vil bidra både til å redusere ulikhet og til å gjøre skoledagen bedre for alle barn.

 

Forslagsstillerne ønsker å fylle hverdagen til ungene med enda mer meningsfull aktivitet. Fellesskapet ungene får gjennom SFO, kan ikke undervurderes, ei heller hva aktivitetene de får i tilbudet, kan føre til. Med gratis SFO åpner det seg mange muligheter for å jobbe mer systematisk med kvalitet. I dag er det store forskjeller ikke bare i pris, men også i innhold mellom kommuner og mellom de ulike SFO-ene.

 

Dette reiser spørsmål om retningslinjer og veiledere for innhold, areal og utstyr, kompetanse og bemanning i SFO-tilbudet, og ikke minst om hvordan kvalitetsutviklingen skal følges opp. Derfor er det et stort behov for at sentrale myndigheter gjør sin del og følger opp kommunene.

 

Det er nylig vedtatt en rammeplan for SFO som skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. Hvis man utvikler tilbudet videre med mer kompetanse, økt bemanning og flere aktiviteter, kan SFO bli et enda viktigere bidrag til at barna skal lykkes og trives i hverdagen. Derfor ønsker forslagsstillerne en nasjonal satsing på bemanning og kompetanse i SFO.

 

Representantforslaget lyder så:

 

1) Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt samarbeid mellom SFO og kulturskolen, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv, som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.

 

2) Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å innføre rentekompensasjonsordninger for nødvendige investeringer til innføring av gratis SFO over hele landet.

 

3) Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om å vurdere mulig innføring av tilsyn med kvalitet i SFO samt mulige retningslinjer for areal, bemanning og kompetanse i tilbudet.

 

4) Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et pilotprosjekt i samarbeid med KS, der kommuner inviteres til å innføre flere hele stillinger for ansatte som jobber i SFO, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom skole og SFO. Prosjektet skal se på om dette kan bidra til å styrke kvaliteten i både skole og SFO, i tillegg til å gi bedre arbeidsvilkår for ansatte. Stortinget ber regjeringen innføre ordninger for belønning av kommuner som deltar, og i tillegg gjennomføre en følgeevaluering av pilotprosjektet.

 

Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen.

Les flere nyheter!