Kulturskolerådet og Udir på lag – med fokus på flere kulturskolerelaterte oppgaver

06.04.2022 Egil Hofsli (tekst) Utdanningsdirektoratet (foto)
Del på:

Kulturskolerådet og Udir på lag – med fokus på flere kulturskolerelaterte oppgaver

OSLO: Norsk kulturskoleråd og Utdanningsdirektoratet jobber nå tettere sammen enn noen gang før  til det beste for kulturskolen. På et heldagsmøte 6. april ble planer lagt for samarbeidsveien videre. Allerede 7. april starter arbeidet med å utarbeide et felles mandat for samarbeidet videre.

 

– Møtet i Oslo 6. april ble meget konstruktivt, og danner et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom direktoratet og oss, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd, og fortsetter:

 

– Det kanskje viktigste er at vi ble enige om å utarbeide et felles mandat for samarbeidet videre. Dette innebærer at det etableres en langsiktighet og en forutsigbarhet i det gode kvalitetsarbeidet som Utdanningsdirektoratet og Kulturskolerådet sammen står for, med tanke på utvikling av kulturskolene i landet.

 

Allerede i dag går samarbeidspartnerne videre i arbeidet med å utarbeide det nevnte mandatet, når rådgiver Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd og seniorrådgiver Marianne Farstad-Jensen ved avdeling for læreplan videregående opplæring i Utdanningsdirektoratet (Udir) møtes til et nytt møte.

 

Kulturskolerådet bistår Udir med flere kulturskolerelaterte oppgaver

 

På møte presenterte Kulturskolerådets utsendinger hvordan organisasjonen arbeider med og tenker å arbeide for å løse oppgavene som Kunnskapsdepartementet (KD) i sitt oppdragsbrev til Udir i forbindelse med Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge (også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga) forventer at Kulturskolerådet skal ta ansvar for. Dette er å

 

 • bidra til å skape strukturer og system for regional samhandling om fordypning i kulturskolen, for å sikre at det er mulig for barn og unge å utvikle talentet sitt og fordype seg
 • koordinere kulturskolenes kompetansebehov i regionene og ha dialog med universitets- og høgskolesektoren
 • vurdere endringer i rammeplan for kulturskolen i tråd med endringene som blir skissert i Meld. St. 18 (2020–2021)
 • formidle forventninger i meldinga på kulturskolefeltet rettet mot skoleeiere

På møtet deltok foruten direktøren følgende fra Norsk kulturskoleråd: Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder) og rådgiverne Rut Jorunn Rønning, Merete Wilhelmsen og Torkel Øien.

 

Utdanningsdirektoratet var representert ved Marianne Farstad-Jensen (Avdeling for læreplan videregående opplæring 2), Guro Karstensen (Avdeling for videreutdanning og lærerutdanning), Dina Dalaaker (Avdeling for forskning og internasjonale studier), Vebjørn Løvås (Stab for kommunikasjon) samt Hedda Birgitte Huse og Stine Kolstad Jensen (begge Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole).

 

Flere kulturskolerelaterte oppgaver

 

Kulturskolen er et sentralt tema i barne- og ungdomskulturmeldinga. Det slås fast at kulturskolen fortsatt skal ligge til opplæringsloven, ligge til KDs ansvarsområde og være del av Udirs portefølje.

 

Meldingas kapittel 8 redegjør for dagens kulturskole og hva framtidas kulturskole skal være. Kulturskolen er dessuten omtalt i andre kapittel i meldingen, blant annet i 5.2.2 og 5.2.3 om kommunale og regionale planer.

 

Utdanningsdirektoratet skal bidra til kulturskoleutvikling. KD ber Udir vurdere hvordan en på best mulig vis kan nå ut med informasjon og støtte kommunene i arbeidet med utvikling av kulturskolen. KD ber så direktoratet følger opp følgende tiltak:

 

 • videreutvikle informasjon om kulturskolen, også på flere språk, og tilgjengeliggjøre informasjonen
 • fortsatt ha ansvaret for statistikk om kulturskolen
 • bidra med informasjon, veiledning og støtte rettet mot kulturskolen, i tråd med intensjoner i stortingsmeldingen
 • tydeliggjøre og synliggjøre at kulturskolelærere også omfattes av rekrutterings- og utdanningsstipendet
 • vurdere og foreslå hvilke tiltak som kan være aktuelle for å stimulere til mer bruk av kombinerte stillinger hvor lærere i kulturskolen også underviser i grunnskole og videregående opplæring.
 • legge til rette for at kulturskolen kan ha en rolle som lokalt ressurssenter i egen kommune, for eksempel gjennom at gode eksempler på samarbeidsformer spres
 • bidra til at det spres informasjon om PPU og kulturskolen
 • synliggjøre sammenhengen mellom innholdet i skole, barnehage og SFO og kulturskoletilbudet, herunder synliggjøre hvordan kulturskolens tilbud kan brukes som en del av SFO. Det kan også være relevant å synliggjøre erfaringer kommuner har med å se kulturskolevirksomheten og tilbudene fra DKS i sammenheng
 • bistå Kulturtanken, der det er relevant, i arbeidet med tiltak Kulturtanken har fått i oppdrag å følge opp som en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021)

Kunnskapsdepartementet ønsker rapportering fra Udir på status for tiltakene per 1. juni 2022.

Les flere nyheter!