KulVFL 2022–23: Søknadsfrist 29. april

29.04.2022 Egil Hofsli (tekst, foto og fotomontasje) Foto (av Sverre Stenløkk): privat
Del på:

KulVFL 2022–23: Søknadsfrist 29. april

TRONDHEIM: Fram til 29. april er det mulig å søke om deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) skoleåret 2022–23. Blant de fornøyde deltakerne i inneværende skoleår, er kulturskoleleder Sverre Stenløkk i Rennebu kommune, som sier KulVFL har gitt hans stab muligheten til å fokusere det som tidligere har vært "taus kunnskap" spredt i kollegiet.

 

– Aspekter av vurdering for læring har alltid stått sentralt i både drift og undervisning i Rennebu, men gjennom KulVFL fikk vi muligheten til å jobbe systematisk og strukturert med det som tidligere har vært «taus kunnskap» i kollegiet, sier Sverre Stenløkk, rektor ved Kulturskolen i Rennebu, og fortsetter: – Gjennom kursets refleksjonsoppgaver belyses og benyttes den kollegiale kompetansen på en mer effektiv måte, og ved å løse både tenkte og reelle oppgaver og utfordringer i plenum snakker vi samme språk uavhengig av utdanning og bakgrunn. Kurset har samlet kollegiet uten å ta knekken på det særegne hos hver lærer.

 

Stenløkk sier at man i Rennebu fulgte spent med, da deres naboer i Oppdal kulturskole deltok i KulVFL-piloten. – I etterkant av piloten bestemte vi oss for å melde oss på. I tillegg forelå også et ønske fra både ledelse og ansatte om et kulturskolebasert kurs med praktisk-teoretiske metoder, sier Stenløkk. Ti ansatte ved Kulturskolen i Rennebu har deltatt på KulVFL.

 

Per april 2022 er Stenløkk godt fornøyd med gjennomføringen av kurset. – Fleksibilitet i både tempo og metode gjør at kurset relativt enkelt kan gjennomføres uten at det kommer i konflikt med perioder hvor vårt fokus ligger på for eksempel større arrangement. Dette har vært essensielt for å kunne få fullt utbytte av kurset, sier Sverre Stenløkk, som anbefaler andre kulturskoler å delta på KulVFL.

 

> Søknadsskjema og mer informasjon.

 

Søknadsfrist: 29. april 2022. Tilbakemelding på søknader skal alle søkere få innen 11. mai.

 

Sentralt i Rammeplan for kulturskolen

 

Vurdering for læring er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen. Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse, samtidig som det skal styrke kulturskolen som lærende organisasjon gjennom arbeid i profesjonelle læringsfellesskap. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren. Kurset er et såkalt MOOC (massive open online course/åpent nettkurs). 

 

Et overordnet mål for KulVFL er at lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker Rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for kulturskoleelevenes læring, utvikling og trivsel.

 

Teori, refleksjon, utprøving, faglig sparring

 

Nettkurset legger opp til arbeid med læringsressurser som bearbeides både kollektivt og individuelt. Deltakerne blir utfordret til å sette seg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i egen undervisning og faglig sparring med andre deltakere på nett.

 

I starten fokuseres kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få «riggen» på plass. Deretter dreies fokuset mot ulike sider ved vurderingspraksis. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset.

 

Seks moduler og tema

 

Kurset er bygget opp i seks ulike moduler og temaer som vektlegges ulikt. Den første og siste modulen er antatt å ta ti timer. Arbeidet med de fire mellom-modulene 2–5 anslås å ta fire timer per modul, slik at totalt tidsbruk som må avtalefestes til dette arbeidet på skolen vil være 36 timer i løpet av skoleåret.

 

Tida er fordelt på individuelt arbeid med modulinnhold og fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger. I tillegg kommer utprøving i egen undervisning.

  1. Rammeplan og profesjonelle læringsfellesskap (10 t)
  2. Tid (4 t)
  3. Mål (4 t)
  4. Tilbakemelding (4 t)
  5. Elevinvolvering (4 t)
  6. Helhetlig praksis (10 t)

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere skal følge, men skoleledelsen legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. For deltakere kommende skoleår inviteres det til et nettmøte 13. mai, for nærmere informasjon om gjennomføring av kurset. Innledningsvis må det lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring.

 

Nettkurset KulVFL startet med deltakelse fra tretten pilotkommuner skoleåret 2020–21. Skoleåret 2021–22 deltar ti kommuner i KulVFL.

 

– Skoleåret 2020–21 var en pilot, hvor modulene ble utviklet i tett samarbeid med pilotkommunene. Skoleåret 2021–22 ble det åpnet for «ordinær drift». Det har vært tett dialog med deltakerne også dette skoleåret, for å lytte til erfaringer som kan bidra til å gjøre tilbudet best mulig. En erfaring er at noen opplever det som krevende å gjennomføre KulVFL–løpet på ett år, og det er derfor valgt å holde nettressursen åpen for deltakerne også det påfølgende året. Slik vil det være anledning til å gå enda mer i dybden det påfølgende året, og også en mulighet for å følge opp KulVFL med eventuelt nye ansatte, sier Åste Selnæs Domaas (bildet), leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

> Mer informasjon om KulVFL på nettsida Kulturskolebasert vurdering for læring

> Les også: – God mulighet til ekstra fokus på utviklingsarbeid

Les flere nyheter!