Fire aktører inngår intensjonsavtale – til beste for barn og unge

26.04.2022 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Fire aktører inngår intensjonsavtale – til beste for barn og unge

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har inngått en intensjonsavtale med Kulturtanken, UKM Norge samt Ungdom og Fritid. Målet med avtalen er blant annet å gi flere barn og unge bedre og mer relevante møter med kunst og kultur samt skape inkluderende, mangfoldige kulturtilbud som også styrker barn og unges mestringsfølelse, selvtillit og selvfølelse.

 

Det er mange aktører, nettverk og samarbeid, med delvis sammenfallende mål og oppdrag på kulturfeltet. Ved inngåelse av denne avtalen vil de fire involverte aktørene – sammen og hver for seg – arbeide for å forankre de samme målsettingene hos andre aktører i offentlig, frivillig og privat sektor.

 

– Intensjonsavtalen mellom oss fire er et resultat av samarbeidet knyttet til Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge (barne- og ungdomskulturmeldingen, red.anm.) samt tett og god dialog mellom oss de siste årene, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi er organisasjoner som komplementerer hverandre. Norsk kulturskoleråd med vårt fundament i Kunnskapsdepartementet og de andre med relasjoner til Kulturdepartementet, viderefører intensjonen i barne- og ungdomskulturmeldingen og det samarbeidet mellom departementene som ble etablert i arbeidet med meldingen. Dette vil gi en merverdi for hver av organisasjonene, sier Morten Christiansen.

 

Avtalen gjelder for perioden 15. april 2022 – 31. desember 2024.

 

Mål for avtalen er å   

  • gi barn og unge flere, bedre og mer relevante møter med kunst- og kultur
  • bygge mestringsfølelse, selvtillit og selvfølelse hos barn og unge
  • gi barn og unge mulighet til å påvirke sitt oppvekstmiljø, kulturelle tilbud og kulturbegrepets innhold
  • skape et inkluderende og mangfoldig kulturtilbud til målgruppen ved å motvirke marginalisering, utenforskap og diskriminering, og gi alle barn og unge like muligheter uavhengig av bosted, bakgrunn, funksjonsnivå og sosiokulturelle forhold

I avtalen understrekes det at det er viktig at partene har full frihet til å utføre sine samfunnsoppdrag og håndtere interne styringssignaler helt uavhengig av hverandre. Det er derfor ikke mulig eller ønskelig å ha en bindende overordnet samarbeidsavtale. Partene vil sørge for at det utformes konkrete samarbeidsavtaler knagget på denne intensjonsavtalen etter hvert som ulike prosjekt og prosesser igangsettes.

 

Hensikten med avtalen er å

  • skape økt oppmerksomhet, støtte og finansiering til barne- og ungdomskultur
  • stimulere til økt inkludering og mangfold av brukere på barne- og ungdomskulturfeltet
  • bidra til helhetstenking, koordinering og samarbeid mellom aktører i feltet
  • synliggjøre gode modeller og relevante tiltak, med spesielt søkelys på digital innovasjon
  • formidle unge stemmer og stimulere til økt medbestemmelse og medvirkning blant barn og unge
  • motivere til at det inngås lignende samarbeid og avtaler regionalt og lokalt

De fire avtalepartene

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Etaten har det nasjonale ansvaret for DKS, hvor alle landets skoleelever møter profesjonell kunst og kultur. Kulturtanken forvalter flere oppdrag og ordninger som skal modernisere og utvikle barne- og ungdomskulturfeltet og forbedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. Kulturskolerådet er eid av kommunene, og med finansiering blant annet over Kunnskapsdepartementets budsjett. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha et kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole -, kultur-, fritids- og helsesektoren.
UKM Norge er en utviklings- og koordineringsaktør for Ung Kultur Møtes, finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet. UKM er landsdekkende, forankret i kommuner og fylker; en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom er aktive i alle prosesser. Samordning, medvirkning, digitalt ungdomsarbeid og datakultur er spesielle satsingsområder.
Ungdom og Fritid (UoF) er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, frivillige og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og åpne møteplasser. Fritidsklubbene er landets nest største fritidsarena for barn og unge. De utgjør et helårs kulturtilbud både som øvingssted og visningsarena, og kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser. UoF fordeler frifondmidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Les flere nyheter!