Viktig dato for kulturskoleansatte som vil videreutdanne seg: 1. mars

15.02.2022 Egil Hofsli (tekst) Eric Rothermel/Unsplash (foto)
Del på:

Viktig dato for kulturskoleansatte som vil videreutdanne seg: 1. mars

TRONDHEIM: Kulturskoleansatte er nå innlemmet i mange av Utdanningsdirektoratets ulike satsinger for videreutdanning. Søknadsfristen for studier neste skoleår er 1. mars 2022.

 

Utdanningsdirektoratet (Udir) har samla mye kulturskolerelevant informasjon på en egen nettside, som du finner her: udir.no/utdanningslopet/kulturskolen/.

 

Tre ulike ordninger

 

Det er tre ordninger som skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i skolen, og kulturskolen er inkludert i disse.

 

1) Kompetanse for kvalitet, også for kulturskolens ansatte

 

Kulturskolelærere og -ledere er en del av målgruppa i strategiplanen Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

 

Alle de nærmere 200 tilbudene i Udirs studiekatalog 2022/2023 er åpne for kulturskolens ansatte, selv om dette per i dag er tilbud som i første rekke er innrettet for grunnskole og videregående skole.

 

Videreutdanningstilbud innen musikk, kunst- og håndverk, mat og helse, veiledning, spesialpedagogikk og andre emner, vil kunne være aktuelle for kulturskolens ansatte. Spesielt vil veiledning være aktuelt med tanke på kulturskolen som praksisarena for studenter.

 

Mer informasjon

 

Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog

 

Det er også fullt mulig å søke utenfor Udirs studiekatalog for aktuelle emner, men da med en søknad direkte rettet mot den enkelte utdanningsinstitusjonen. Lærere kan få stipend- eller vikarordning for å delta på alle videreutdanningsstudier som gir studiepoeng. En lærer kan også ta studier i utlandet, så lenge arbeidsgiveren godkjenner det. Studietilbud i sirkus innen høyere utdanning finnes for eksempel i Sverige.

 

Mer informasjon

 

2) Utdannings- og rekrutteringsstipend

 

Som en følge av arbeidet med Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, også kalt barne- og ungdomskulturmeldinga, er nå også kulturskolelærere uten formell pedagogisk utdanning innlemmet i ordningen med utdannings- og rekrutteringsstipendet.

 

Denne ordningen gjør det mulig å få stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det kan være et poeng i seg selv å øke den pedagogiske kompetansen, men det er også spesielt viktig dersom en ønsker å kvalifisere seg til å arbeide i kombinerte stillinger med grunnskolen.

 

Staten bidrar med et stipend på

 

  • 123 000 kr for PPU (60 studiepoeng)
  • 61 500 kr for andre studier som tilsvarer 30 studiepoeng per år

Skoleeier skal utbetale stipendet til den ansatte/den som rekrutteres. Det skal avtales lokalt hvem som skal dekke kostnader for studiemateriell samt for reise og opphold i forbindelse med studiesamlinger. Samlingsbaserte PPU-studier er gjerne lagt over to skoleår som gir 60 studiepoeng og tilbud fins flere steder i landet.

 

Søknad om utdannings- og rekrutteringsstipend må sendes fra skoleeier.

 

Mer informasjon

 

Vi minner også om at det i PPU-forskriften nå er endra opptakskrav for PPU som kan være svært aktuelle for kulturskolens lærere: 

 

  • Varig unntak for søkere som har bachelor med 180 studiepoeng i utøvende og skapende kunstfag. 
  • Tidsbegrenset unntak t.o.m. skoleåret 24/25 for søkere som har bachelor i praktisk-estetiske undervisningsfag i skolen. Denne ordningen oppheves f.o.m. høsten 2025. 

> Mer informasjon

 

3) Kulturskoleledere

 

Rektorutdanningen (tidligere benevnt som rektorskolen) er tilbud også for kulturskoleledere som ønsker en lederutdanning på 30 studiepoeng. De prioriterte temaene i perioden 2020–2025 er ledelse og utvikling av lærings- og læreplanarbeid, skolemiljø, digitalisering og profesjonsfellesskap.

 

Studieplassene er finansiert av Udir. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av Utdanningsdirektoratet.

 

Kulturskoleledere med gjennomført Ledelse av prosesser (LAP) vil  i tillegg til de som har tatt Rektorutdanningen  nå ha mulighet for å søke videreutdanning for ledere (15 studiepoeng).

 

Her fins det tilbud flere steder i landet, med aktuell tematikk: skolemiljø og ledelse, Ledelse av utviklings- og endringsarbeid, Ledelse av lærings- og læreplanarbeid, Juss for ledere og Digitalisering og ledelse. Disse finner du her.

 

Viktige datoer i 2022

 

  • 1. februar: Søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no i tidsrommet 1. februar – 1. mars. Skoleeier bør informere sine skoler og aktuelle personer om stipendordningen.
  • 1. mars: Fristen for lærere for å søke på videreutdanning i studieåret 20222023.
  • 15. mars: Fristen for skoleeiere for å godkjenne eller avslå søkerne i søknadssystemet, og prioritere de godkjente søknadene.
  • 30. april: Fristen for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne.
  • 1. september: Fristen for skoleeierne for å bekrefte deltakelse.
  • Oktober/november: Utbetaling av første halvdel av stipendmidlene fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere.

Informasjon går ut til alle kommuner

 

Det er forholdvis nylig at kulturskoleansatte er reelt inkludert i de ordningene som find. Norsk kulturskoleråd ser at det kan finnes mange hindringer for at kulturskoleansatte blir prioritert. Kulturskolerådet gjøre derfor en henvendelse til alle landets kommuner, ved skoleeier, for å gjøre oppmerksom på de mulighetene som ligger i disse tilbudene også for kulturskolens ansatte samt informere om de frister som gjelder for kommende skoleår.

Les flere nyheter!