Fremtidens kulturskole – aktivitet

Del på:

Fremtidens kulturskole – aktivitet

Møte med kulturskolens interessenter

Møte med kommunene

ABSOLUTT-programmet

Norsk kulturskoleråds veiledningsordning

UH-sektor

Samspill med nasjonale aktører

Aktivitetet som pågår

Veien videre for kulturskole 3.0

 

Møte med kulturskolens interessenter

Så langt i prosjektet (våren 2020), har størsteparten av aktivitetene dreiet seg om dialog, refleksjon og diskusjoner for å skaffe et «kunnskapsgrunnlag». Utgangspunktet har vært: Vi må møte praksisfeltet. De som jobber i kulturskolene, i kommunene, i oppvekst- og kultursektor.

 

Dette er vesentlig for arbeidet at prosjektet relaterer seg til behov, tanker og opplevd virkelighet der kulturskolen virker og drives. Å møte kulturskolefeltets ulike interessenter har blitt prioritert.
Vi har lagt vekt på å oppsøke og forholde oss til allerede eksisterende ordninger, nettverk og møteplasser, så langt det lar seg gjøre, så vi ikke belaster verken interessentene eller prosjektet unødig med tid og bruk av ressurser.

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Møte med kommunene

Verksteder
Vi har tegnet fremtidsbilder. Dette har vært gjort på ulike møteplasser rundt i landet, med deltagere som har forskjellige rammebetingelser og med ulike representanter og roller til stede. Ønsket er å få fram beskrivelser og målbilder som sier noe om hvor kommunene ønsker å se kulturskolen sin og kulturskolefeltet generelt i fremtiden. Se rapportene for innspill og materiale fra verksted og seminarer for å lese mer, du finner dem på undersida Fremtidens kulturskole - rapporter.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

ABSOLUTT-programmet

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT, fra KS, skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.


Kulturskole har nå blitt en tydelig del av rammeverket til ABSOLUTT. I løpet av 2020-2021 bidrar prosjektet til å fokusere kulturskolens rolle og muligheter i ABSOLUTT-programmene som startes rundt i regioner og fylker.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Norsk kulturskoleråds veiledningsordning

Norsk kulturskoleråd har etablert en veiledningsordning for å bistå kulturskoleeiere og kulturskoleledere og -ansatte med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. De deltagende kommunene har valgt å sette fokus på kulturskoleutvikling og synes derfor å være gode kandidater og samarbeidspartnere for oss i å drive målrettet utviklings- og utprøvingsarbeid. Prosjektets arbeid drar nytte av erfaringer, innhold og resultater i veiledningen, samtidig som kommunene som deltar drar nytte av prosjektets erfaringer og arenaer.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

UH-sektor

I samtalen rundt fremtidens kulturskole, er de som skal utdanne fremtidens kulturskoleansatte vesentlig. Hvilken kompetanse trenger kommunene for å besette sin organisasjon best mulig, slik at målene for kulturskolens rolle i tjenesteproduksjonen nås? Vi inviterer UH-sektor til å delta i dialogen rundt dette.

 

Forståelse for hverandres perspektiv, behov og rammer, må løftes inn i ulike sammenhenger for å skape best mulig relevans og svar på praksisfeltets behov. UH-sektor inviteres derfor inn både på dialogarenaer med ulike aktører – og for å gi innspill på det vi jobber med i prosjektet underveis.

 

Norsk kulturskoleråd har dialog med UH-sektoren og Kunnskapsdepartementet rundt ideen om å etablere universitetskulturskoler. Her kan prosjektet hente kunnskap og bidra med behovsinnsikt fra feltet.

 

Både perspektiv for helhetlig kompetansestyring i kommunesektoren generelt og kultur- og oppvekstsektoren spesielt, vil vi se nærmere på i prosjektet. Ledelse i kulturskolen: ledelsestemaer, ledelsesutfordringer – og hva som skal til for å lede i fremtidens kulturskole, vil vies oppmerksomhet i arbeid tilknyttet prosjektet.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Samspill med Nasjonale aktører

Sammen med Kunnskapsdepartementet, har KS og Norsk kulturskoleråd arrangert Fagseminar med utgangspunkt i Kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen. Vi har dialog rundt materialet og inviterer til deltakelse på hverandres arenaer hvor relevant tematikk er oppe. Prosjektleder har også vært involvert i BUSK – et kunnskapsgrunnlag til barne- og ungdomskulturmeldingen, basert på barn og unges stemmer.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

 

Aktivitet som pågår

 

Status våren 2021 og framover

 

Temapakker

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

 

Som et ledd i prosjektet Fremtidens kulturskole tilbys tre temapakker som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

Temapakkene har følgende titler:

 

Pakke 1: Hovedfunn og bakgrunn

Pakke 2: Kulturskolen i samfunnet

Pakke 3: Kulturskole hele livet

 

Les nyhetssak         Se og last ned temapakkene

 

Pilotprosjekt

16 kommuner er med i pilotprosjekt, «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune». Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

Les nyhetssak

 

Status høst 2020

 

Veien videre for kulturskole 3.0

Ønsket er å ta kunnskapsgrunnlaget deltakerne fikk utsendt til første samling og materialet fra den første samlingen (4. juni 2020), videre,  for å utvikle og designe pilotering av et utviklingsarbeid som er relevant og nyttig for kommunene og for samskaping av «kulturskole 3.0». Les mer om forpiloten.

 

Hvem deltar i prosjektet?

Vi har invitert de samme kommunene som til verkstedet 4. juni 2020. Både de som var med og de som ønsket, men ikke kunne. Deltakere er kommunegrupper. Ikke observatører og ikke enkeltpersoner.

 

Forventninger

Det er forventninger til kommunene om deltakelse med en variert kommunegruppe. Minimum er: en representant for skoleeier, en skoleleder, en annen ansatt fra kulturskolen (pedagogisk personale), minst en deltaker fra en annen sektor i kommunen. I tillegg oppfordrer vi kommunene til også få til politisk deltakelse. Og som nevnt oppfølging og prosessarbeid lokalt, som sikrer forankring og flere perspektiv inn i arbeidet.

 

Hva blir innholdet i prosjektet?

Det blir verksted på samlingene, både i kommunegruppene og på tvers, for å lære av hverandre og utvikle ny kunnskap sammen. Det er forventninger til noe arbeid lokalt, mellom samlingene, og noe før første samling. Lærende møter og lærende prosesser er stikkord for arbeidets form, som eksempel: forberedelser før første møte, oppfølgingsarbeid mellom møtene og oppsummering før møte 2.

 

Ønsket fangst og gevinst for prosjektet

  • Prosessarbeid i kommunene som legger grunnlag for lokalt utviklingsarbeid.
  • Samskapingserfaringer i kommunene som gir resultater som kan deles med andre.
  • Et rammeverk for piloten, som planlegges oppstart vår 2021.
  • Målbilder for kulturskolenes og kommunenes arbeid.
  • Eksempler på hvordan kulturskole 3.0 kan bidra til å utvikle Kommune 3.0
  • Eksempler på arbeidsmetoder for perspektiver knyttet til 3.0, samskaping, bærekraft, helhet og sammenheng: Innhold, metoder, struktur og indikatorer på «retning».
  • Erfaringer med metodikk knyttet til: hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kommer vi oss dit?
  • Forslag til hensiktsmessige og nyttige resultatområder for aksjonsforskning fra piloteringen.
  • Hvordan rekruttere kommuner som ikke har 3.0 perspektivene langt framme?

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til toppen av nettsida Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker