Opprop: Ja til flere rom for spilleglede

img_568.png
img_568.png
23.04.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Opprop: Ja til flere rom for spilleglede

OSLO: Oppropet Rom for spilleglede mener alle fortjener gode rom for kreativ utfoldelse - ikke rom som er uegnet, dårlige eller til og med helsefarlige.

 

Oppropet utfordrer alle de politiske partiene til å sørge for at kulturlivet får samme modell for finansiering av øverom som idretten har til sine bygg og anlegg.

 

Dårlig luftkvalitet, vanskelige lysforhold, uønsket støy og laber akustikk. Slike forhold møter mange av de over 500.000 kulturentusiastene og kulturskoleelevene som ukentlig samles for å spille, synge i kor, danse eller drive teater på skoler, gymsaler og kulturhus landet over. Mange av disse er barn og unge.

 

Rom for spillegledes målsetting: Om fem år skal det lokale musikk- og kulturlivet ha egnede rom for opplæring, utøving og formidling.

 

Rom for spilleglede har også som mål at alle kommuner innen fem år skal ha kartlagt kvaliteten og behovet for kulturlokaler i sin kommune og vedtatt en strategi for kulturarenaene som er forankret i kommuneplanen.

 

Over en halv million ildsjeler

 

Det er et tilnærmet samlet kulturliv som står bak oppropet Rom for spilleglede. Kampanjen er satt i gang av Norsk musikkråd, som har med seg landets musikk- og kulturorganisasjoner. Undersøkelser i en del kommuner viser at det ikke er uvanlig at halvparten av øverommene som er i bruk i dag er uegnet til formålet.

 

Kampanjens mål er lik finansieringsmodell som idretten. Finansieringsordningen for utbygging og rehabilitering av lokale idrettsbygg i kommunene er slik: Ved bygging av lokale idrettsanlegg, utløses statlige midler på cirka én firedel av utgiftene. Tilsvarende finnes ikke for øverom og kulturarenaer.

 

De kommunale kulturbudsjettene omfatter tilskudd til både idrett og kultur i samme budsjettpott. Oppropet mener at ulikheten i finansieringsmodellen gjør at kulturen systematisk taper kampen om de kommunale midlene. Oppropet mener at dagens modell gjør at kommunene velger å bygge idrettsanlegg fremfor kulturanlegg. Rom for spilleglede mener at det må være behovene lokalt som bestemmer hva som skal prioriteres i kommunene.

 

Oppropet kan støttes 

 

Facebook

 

Underskriftskampanje

 

 

 

 

Les flere nyheter!