Utviklingsmidler som hjelper unge med spesielle behov

img_565.jpg
(Foto: Stock Photo)
17.04.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utviklingsmidler som hjelper unge med spesielle behov

OSLO: Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler til kunstproduksjoner for barn og unge med spesielle behov. Søknadsfrist er 21. mai.

 

Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underbrukere/deltakere i kulturfeltet.

 

Overordnet mål med utlysning av midler er å øke tilgangen på kunst og kultur for barn og unge med spesielle behov.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en arena som også skal fungere for barn med spesielle behov. I den forbindelse lyses det ut prosjektmidler som går til å skape verksted, forestilling, utstilling eller annen visning.

 

Seanse – senter for kunstproduksjon vil sammen med DKS administrasjonen lede og yte faglig bistand til prosjektene, og samarbeidet med institusjonene/skolene som vil bli involvert. Det er planlagt en felles oppstart med et kunstneropphold i Volda for alle kunstproduksjonene i august.

 

Det er ønskelig med fra seks til ti prosjekt som kan turnere skoleåret 2014-2015. Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter og initiativ eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter med tanke på bearbeidelse for den målgruppen dette prosjektet sikter seg mot.

 

De seks områdene for prosjekter er:

 

• scenekunst

• visuell kunst

• musikk

• film

• litteratur

• kulturarv

 

Prosjektene kan rettes mot:

 

1) Verksted. Dette kan være et prosjekt hvor kunstneren arbeider sammen med elevene, eller legger til rette for at elevene kan jobbe med et kunstnerisk prosjekt i samarbeid med sine lærer.

 

2) Forestilling/utstilling/visning. Kunstnerne presenterer sitt arbeid for elevene i den mer tradisjonelle visningsformen. Også her kan det legges inn muligheter for at det gjøres et for og/eller etterarbeid av lærere og elever på skolen.

 

Hva kan det søkes om?

 

Det søkes om å få delta i INK 2013 og delvis finansiering av et definert kunstprosjekt. Omfanget av støtten avhenger av om det er et nytt prosjekt eller videreføring/omarbeiding av et eksisterende prosjekt.

 

Hvem kan søke?

 

Profesjonelle kunstnere innen alle felt.

 

Hva kreves?

 

Kunstnerne forplikter seg til å delta på en oppstartssamling/kunstneropphold hos Seanse i Volda i august 2013. Kunstprosjektene skal utvikles i samarbeid med en skole som har barn og unge med spesielle behov, enten i egne klasser, integrert i normalklasser eller rene ressurs- og kompetanseskoler. Arbeidet bør forankres i regional og/eller lokal DKS-administrasjon. Seanse og sekretariatet for DKS vil være behjelpelig med å etablere og utvikle slike samarbeid.

 

Kunstprosjekter skal dokumenteres undervegs i prosessen. Dokumentasjonen skal inneholde en film på cirka fem minutter som viser utviklingen i arbeidet. I tillegg bør det legges ved skisser, tekst, foto. Dette vil danne grunnlag for evaluering av ulike tilnærmingsmåter i prosjektene.

 

Avslutningsvis får de deltakende kunstnerne i prosjektet delta på åpent refleksjonsseminar/konferanse, hvor erfaringene fra prosjektet vil bli presentert. Denne presentasjonen vil skje både verbalt, gjennom video, og hvis mulig, vise et utdrag av sin produksjon live.

 

Faglig støtte og veiledning

 

Faglig støtte og veiledning, og reise og opphold til inntil to kunstneropphold ved Seanse i Volda. I dette inngår arbeidstid og lokaler tilpasset den enkelte kunstproduksjon/prosjekt, og møte med de andre kunstnerne i INK-prosjektet.

 

Hva må søknaden inneholde?

 

• En prosjektskisse med framdriftsplan som sier noe om hvordan og hvorfor denne produksjonen fungerer i møtet med elever med spesielle behov

• CV for deltakende kunstnere

• Budsjett

 

Ansvar for rammer rundt utvelgelse og oppfølging av prosjekter skjer i samarbeid mellom den oppnevnte faggruppen for prosjektet, faglig leder DKS, og Seanse.

 

Søknaden merkes INK 2013 og sendes til:

seanse@hivolda.no eller INK 2013, SEANSE, HVO, PB 500, 6101 Volda

 

Søknadsfrist: 21. mai 2013.

 

Les mer om INK 2013

 

 

Les flere nyheter!