Utlyser insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

2018 Insentivmidler 7.2.JPG
KNUTEPUNKT: Kulturskolen kan være et knutepunkt i kommunenes arbeid med å skape inkluderende lokalsamfunn.
20.02.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Utlyser insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

TRONDHEIM: Nå kan kulturskoler som ønsker å fokusere inkludering søke om insentivmidler som Norsk kulturskoleråd nå utlyser. I første runde vil 15 kulturskoler kunne få 10 000 kroner hver for å komme ut av startblokkene i sin inkluderingssatsing.

 

Søk om insentivmidler her   Søknadsfristen: 1. mars 2018.

 

Denne utlysningen av insentivmidler er i tråd med Norsk kulturskoleråds strategidokument for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen. Det er i første omgang avsatt 10.000 kr for 15 kulturskoler årlig. Det vil være opp til den enkelte kulturskole hvordan midlene disponeres, men kulturskolerådet tenker at denne økonomiske støtten først og fremst er et bidrag til å kjøpe tid til å bli kjent og skape kontakter i egen kommune.

 

– Vi anerkjenner at kulturskolen kan - og bør - fungere som et knutepunkt og yte et stort bidrag i å skape mer inkluderende lokalsamfunn, men at det kan være vanskelig å komme i gang med samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget. På bakgrunn av forslag fra flere av kulturskolerådets medlemskommuner, utlyser vi derfor insentivmidler som kan sørge for at kulturskolen kan bruke noen dager til å kartlegge og samsnakke med kommunens forskjellige etater og frivillige lokale aktører, sier rådgiver Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd. – Hovedmålet med dette er å bli kjent med hverandres aktiviteter, og gjennom dette kunne initiere felles aktiviteter eller utnytte hverandres kompetanse til beste for kommunens innbyggere.

 

Kulturskolen godt egnet for inkluderingssatsing

 

Kulturskolen er av KS fremhevet som en arena der inkludering kan skje. Det er allerede flere gode eksempler på kulturskoler som får til ting innenfor dette området. Rådgiver Anders Rønningen sier at det ser ut som ett viktig suksesskriterium er at kulturskolen samarbeid med andre aktører - som mottaksskoler, voksenopplæring, flyktningtjeneste, NAV, grunnskoler, internasjonale foreninger og asylmottak.

 

– Det er mange aktører i kommunen som har med flyktninger og innvandrere å gjøre. Blant kommunale etater og frivillige aktører i samme kommune fins mye kunnskap om hvordan en kan skape et mer inkluderende lokalsamfunn og mange aktiviteter som bidrar til dette. Det er i kommunene og i lokalsamfunnet at inkludering kan skje, og det er viktig at kommunene har en helhetlig strategi og en oversikt over de som kan bidra til dette, sier Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Får beskjed 10. mars

 

Hvem som får insentivmidler skal være klart 10. mars, og aktivitetene (besøk/dialog) forutsettes gjort innen 1. mai 2018, slik at eventuelt samarbeid kan initieres fra høstsemesteret.

 

Norsk kulturskoleråd vil gjøre en prioritering over hvem som får midlene ut i fra:

  • Forventet effekt.
  • Vilje til å arbeide med fokusområdet.
  • Balansert geografisk representasjon og variasjon i kommunestørrelse.

 

Søknader som ikke innvilges vil kunne gå videre til neste år. Dette første året er å anse som et prøveprosjekt.

 

Det vil ikke bli stilt krav til tidkrevende dokumentasjon for bruken av midlene. Kulturskolerådet forutsetter likevel en kort rapport om hva som er gjort: Hvilke etater/aktører som er besøkt, og hvorvidt det er utsikter til konkret samarbeid som følge av dette. Rapporteringa gjøres ved å fylle ut et Questalyze-skjema som Norsk kulturskoleråd sender de aktuelle kulturskolene etter 1. mai.

 

– I tillegg ber vi om velvilje fra kulturskolene til å dele erfaringer om kommunalt samarbeid med dette fokuset, sier rådgiver Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Ved spørsmål, kontakt Anders Rønningen per e-post anders.ronningen@kulturskoleradet.no.

 

Søk om insentivmidler her   Søknadsfristen: 1. mars 2018.

Les flere nyheter!