Kulturskoledugnad for stortingsmelding: – Nå skal barn og unge bli hørt

2019 Kulturskoledugnad 27.3.jpg
GOD ARENA: Kulturskolene er en egnet arena for å engasjere barn og unge til å gi verdifulle innspill til stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur.
28.03.2019 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Kulturskoledugnad for stortingsmelding: – Nå skal barn og unge bli hørt

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer elever ved landets kommunale kulturskoler  og helst også andre barn og unge med på en stor og viktig dugnad til beste for barne- og ungdomskulturen i Norge. Anledningen er den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, som også skal omhandle kulturskolen.

 

– Vi vil gjerne skape så mye oppmerksomhet som mulig rundt arbeidet med den nye stortingsmeldinga for barne- og ungdomskultur. Vi vil gjerne engasjere barn og ungdom i hele landet. Kulturskolene er et veldig godt utgangspunkt for å engasjere barn og unge til å gi verdifulle innspill til meldinga. Det er også en bra arena for aktivitet og kunstneriske uttrykk som representerer barn og unge, sier rådgiver Torkel Øien i Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråd oppfordrer til å skape lokal aktivitet som utgangspunkt for samtaler rundt tematikken: Kunst og kultur for barn og unge. – Vi håper også at dette skal være en anledning til å fokusere på medvirkning i det lokale kulturarbeidet for målgruppen, sier Torkel Øien.

 

Bestilling fra Kulturdepartementet

 

I forbindelse med den nye stortingsmeldinga for barne- og ungdomskultur har Kulturtanken fått en bestilling fra Kulturdepartementet, som Norsk kulturskoleråd har fått en forespørsel om å hjelpe til med å levere på.

 

– Dette handler om å synliggjøre og tilgjengeliggjøre barn og ungdoms stemmer i arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldinga, sier Torkel Øien, som er med i prosjektgruppa som skal arbeide med å organisere innhenting av innspill fra barn og unge. Øien er for tida utleid til KS i en 50-prosentstilling, og i denne prosjektgruppa representerer han både kulturskolerådet og KS.

I bestillinga betoner Kulturdepartementet at en viktig del av arbeidet med stortingsmeldinga er å involvere barn og unge i ulike deler av landet, for å få fram deres stemme og legge til rette for politikkutvikling med vekt på deres synspunkt og perspektiver.

 

Kulturskolerådet og KS bidrar

 

Kulturtanken er gitt oppdraget med å koordinere arbeidet med å utarbeide og gjennomføre et opplegg for involvering av barn og unge i politikkutviklingen rundt følgende tema:

 

1) Kunst- og kulturformidling til barn og unge: status, kvalitet og relevans.

2) Digitale kunst- og kulturuttrykk: muligheter og utfordringer.

3) Kunst og kultur som ytringer: dannelse, deltakelse og medborgerskap.

4) Like muligheter for barn og unge: inkludering og sosial mobilitet.

 

– I utarbeidelsen og gjennomføringen av opplegget forventes det at Kulturtanken samarbeider med andre relevante virksomheter og aktører. Siden kulturskolen skal inngå i meldingen om barne- og ungdomskultur, er det viktig med et samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Norsk kulturskoleråd. Og en finner det relevant å involvere kommunesektoren ved KS, sier Øien.

 

Kulturskolene som innspillsarenaer

 

KS og Norsk kulturskoleråd inviterer alle landets kommuner inn i sin del av arbeidet.

 

– I tillegg til å samle de unges stemmer og engasjere dem i egen virkelighet og ønsker for fremtiden, er målet å kunne bidra til engasjement og medvirkning hos målgruppen. Alle innspill kan ikke få plass i en rapport, men de er svært viktige i det lokale utviklingsarbeidet. Medbestemmelse og medvirkning for unge lokalt, som en del av å bygge en nasjonal kulturpolitikk, er viktig. Vi oppfordrer derfor kulturskolene til å invitere inn også barn og unge som ikke er kulturskoleelever til å delta på disse arenaene. Det er viktig med mange stemmer, som sammen kan si noe om de ulike temaene som skal belyses, sier Øien, og trekker fram noen tema en ønsker å fokusere:

 

  • Hvilke kulturaktiviteter synes dere er viktig?
  • Hvordan kan kunst og kultur påvirke barn og unge?
  • Hvordan kan barn og unge bruke kunst og kultur til å si sin mening?
  • Hva kan vi gjøre for at kunst og kultur skal være for alle?

– Vi oppfordrer til at barn og unge skal uttrykke seg kunstnerisk i denne sammenhengen – med utgangspunkt i temaene for innspillsarbeidet. Dette skal danne utgangspunkt for samtaler, tilbakemeldinger, diskusjoner og verksteder, sier Torkel Øien.

 

Alle kommuner og kulturskoler oppfordres til å tematisere den utøvende delen. Slik at fremføringer, utstillinger, filmer, tekster og musikk, kan ha de unges egne ytringer og deres tanker om kunst og kultur som utgangspunkt for å snakke om og vise frem «ung kultur». Dette et tenkt som rammer og resultater som kan skape engasjement og et godt utgangspunkt for samtalene og «verkstedene».

 

Det er utarbeidet en spørsmålsguide og metodikk for samtalene som vi beregner vil ha en lengde på om lag 1,5 skoletime.

 

Det vil samtidig foregå tilsvarende samtaler på skoler, i barnehager og på andre arenaer, for å samle innspill fra barn og unge. Med dette tiltaket har kommunene mulighet for å samle barn og unge i sin kommune, for å sette fokus på deres erfaringer, tanker og meninger om kunst og kultur.

 

Påmelding innen 10. april på kulturskoleradet.no

 

For kommuner som ønsker å delta, er påmeldingsfristen 10. april 2019.

 

Påmelding skjer via Norsk kulturskoleråd på kulturskoleradet.no her

 

Kulturskoler som melder seg på, vil i løpet av første uke etter påske motta materiell for å kunne tilrettelegge og gjennomføre lokale verksteder for «barn og unges stemmer».

 

Spørsmål om innspillsarbeidet kan rettes til Torkel Øien via e-postadressen torkel.oien@ks.no.

Les flere nyheter!