12,5 mill. kr i potten: Disse aktivitetsområdene er aktuelle for fordypningsstøtte

20.12.2021 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd og Unsplash (foto)
Del på:

12,5 mill. kr i potten: Disse aktivitetsområdene er aktuelle for fordypningsstøtte

OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste to årene støtte fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. Norsk kulturskoleråd – i tett dialog med stiftelsen – er i gang med å utarbeide kriteriene som må oppfylles for at en kan få slik støtte. Men det er bestemt på hvilke aktivitetsområder det vil være aktuelt å gi støtte til fordypningssatsinger.

 

Sparebankstiftelsen DNBs støtte er en historisk satsing på kulturskolenes fordypningsprogram i Norge. Dette er resultatet av Norsk kulturskoleråds søknad om støtte til ordningen Inkluderende kulturskoler.

 

Les også: 12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til satsing på kulturskolenes fordypningsprogram

 

– Tiltak knyttet til satsing på fordypningsprogram gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler skal bidra til handlingsrom som skaper aktiviteter knyttet til fordypningsprogram ved kulturskoler, sier Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og leder av Norsk kulturskoleråds arbeid med fordypning gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler og strategien Fordypning med mangfold.

 

Rønning sier at samhandling og samarbeid mellom aktører og beslutningstakere knyttet til et helhetlig opplærings- og utdanningsløp samt relevante samarbeidspartnere innen det utøvende kunstfeltet, skal prege handlingsrommet.

 

Ordningen er tenkt som en starthjelp gjennom søkbare stimuleringsmidler, og det forutsettes at det offentlige bidrar med solid egenfinansiering.

 

Kravspesifikasjoner kommer i uke 2

 

Nærmere beskrivelser av kravspesifikasjoner og mer informasjon om ordningen kommer i uke 2 2022. Men allerede nå er det klart at det kan søkes om midler til aktiviteter for elever i forhold til interkommunale og regionale tiltak, tverrkunstneriske prosesser og produksjoner samt digital utvikling

 

Spesielt vil piloter innen de ulike områdene vektlegges, som for eksempel samarbeid mellom kulturskoler, videregående skoler og det frivillige organisasjonslivet. Det gis også mulighet for å søke stimuleringsmidler tilknyttet interkommunal erfaringsdeling for planlegging av aktiviteter og søknader for neste år.

 

> Se detaljert informasjon om aktivitetsområdene

 

Utgangspunktet for alle søknader er at én kommune søker på vegne av flere kommuner (minimum to) og samarbeidsparter. Det er mulig å søke midler for ett eller to skoleår. Merk at alle typer aktiviteter vil kreve offentlig egenandel.

 

Søknadsperiode: Uke 9–14 2022

 

Søknadsperiode er planlagt til å være i tidsrommet uke 9-14 og svar på søknader er planlagt til uke 19. Planen er at det før søknadsperioden skal arrangeres webinarer som skal gi informasjon om ordningen og tips til tema for søknader til stimuleringsmidler.

 

Tett koblet til strategien Fordypning med mangfold

  

Ordningen Inkluderende kulturskoler er altså tett koblet opp mot Norsk kulturskoleråds arbeid gjennom strategien Fordypning med mangfold. Rut Jorunn Rønning sier at mulighetsrommet for satsing på fordypningsprogram nå er unikt.

 

– Norsk kulturskoleråd ser med stor glede og spenning fram til det videre arbeidet, som skal baseres på tett dialog med kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innen kunst- og utdanningsfeltet.  På sikt er planen å bidra til å gjøre kommunene i stand til å sikre bærekraftige og varige fordypningstilbud innen alle kunstfag ved kulturskoler, sier Rut Jorunn Rønning.

 

Kommunene kan forberede seg til søknadsprosess gjennom blant annet webinarer i regi av Norsk kulturskoleråd i perioden januar–mars 2022.

 

Rut Jorunn Rønning vil være kontaktperson for Kulturskolerådets arbeid med fordypning både gjennom ordningen Inkluderende kulturskoler og stategien Fordypning med mangfold. Rønning kan kontaktes via e-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no.  

 

Aktivitetsområder aktuelle for tildeling av stimuleringsmidler

Her følger en overordnet beskrivelse av fem aktivitetsområder det kan søkes om stimuleringsmidler til fordypningssatsinger på. Det kan søkes på flere aktivitetsområder.

 

Interkommunale tiltak

Regelmessig/fast/regulært tilbud innen fordypningsprogram innen alle kunstfag: Her tenkes opplæringsprogrammet i fordypning innen det enkelte kunstfag inn, med bakgrunn i beskrivelser fra kulturskolenes rammeplan, Mangfold og fordyping:

 

"Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til tilbud i kjerneprogrammet. Den enkelte kulturskole oppfordres til å delta i interkommunalt samarbeid, for å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet.

Det anbefales at det samarbeides med frivillige organisasjonsliv og lokale kunst- og kulturmiljø."

 

Piloter rettet mot små og nye kunstfag: Her tenkes fordypningsprogrammet tilrettelagt for mindre og nye kunstfag gjennom interkommunalt samarbeid. Med små kunstfag menes fag som har lite miljø knyttet rundt seg ved den enkelte kulturskole. Med nye kunstfag menes fag som ennå ikke er etablert ved kulturskoler, og som har et videre studieløp innen UH-sektor og videre er forankret i et helhetlig opplærings- og utdanningsløp.

 

Regionale tiltak

Samarbeid med aktører innen utøvende kunstfelt: Her tenkes opplæringsprogrammet i fordypning innen det enkelte kunstfag inn, forsterket gjennom regionalt samarbeid, med bakgrunn i beskrivelser fra kulturskolenes rammeplan, Mangfold og fordypning:

 

"Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Samarbeid med frivillig organisasjonsliv, regionale kunst- og kulturmiljø, videregående skole, og høyere utdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram anbefales for å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet."

 

Pilotprosjekt samarbeid kulturskoler og videregående skoler: Her tenkes faglig og organisatorisk samarbeid mellom kulturskoler og musikk-, dans- og dramalinjer (MDD) samt andre linjer med kunstfag ved videregående skoler, som hører til i samme region/område.

 

Hensikten er å sikre et sømløst tilbud for elever. Det kan eksempelvis dreie seg om utprøving av modeller for tolærersystem mellom lærere fra kulturskoler og videregående skoler for elever på fordypningsprogram, faglig erfaringsdeling mellom lærere på systemnivå, hospiteringsmodeller i videregående skole for elever fra kulturskoler.

 

Piloter rettet mot små og nye kunstfag: Her tenkes fordypningsprogrammet tilrettelagt for små og nye kunstfag gjennom regionalt samarbeid. Med mindre kunstfag menes fag som har lite miljø knyttet rundt seg ved den enkelte kulturskole. Med nye kunstfag menes fag som ennå ikke er etablert ved kulturskoler, og som har et videre studieløp innen UH-sektor og videre er forankret i et helhetlig opplærings- og utdanningsløp.

 

Tverrkunstneriske prosesser og produksjoner

Tverrkunstneriske produksjoner, forestillinger på tvers av kommuner, regioner og fylker: Her tenkes stort format med tanke på produksjoner, forestillinger, utstillinger med fordypningselever fra kulturskoler sammen med for eksempel utøvere/medlemmer fra frivillige organisasjonslivet, elever ved videregående skole og folkehøgskoleelever samt profesjonelle utøvere i regionen.

 

Tverrkunstnerisk prosess- og produksjonsarbeid mellom kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler: Her tenkes prosess- og produksjonsarbeid, i mindre format enn i tverrkunstneriske produksjoner, mellom elever i fordypningsprogram ved kulturskoler og elever ved videregående skoler og folkehøgskoler.

 

Digital utvikling

Erfaringsbasert utvikling av digital didaktikk innen alle kunstfag: Her tenkes samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og lærere ved kulturskoler samt videregående skoler og folkehøgskoler med kunstfag, gjennom fagsamlinger.

 

Samlingene bør legge til rette for deling av dokumenterte erfaringer og utvikling av modeller som kan bidra inn mot utvikling av digital didaktikk og styrking av fordypning innen kunstfag. Opplæring i digitale verktøy som brukes i undervisningen innen kunstfag kan være en del av slike samlinger.

 

Hensikten er å styrke elevenes muligheter for fordypning innen kunstfag.

 

Piloter rettet mot formidling av scenekunst og konsert: Her tenkes digitale produksjoner med utprøving av metoder som kan føre til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling på området.

 

Erfaringsdeling

Interkommunale dialogarenaer, webinarer: Her tenkes det at kommuner selv organiserer nettverk på tvers av kommuner og ordninger både på elev-, lærer- og ledernivå. Fokusområder bør være erfaringsdeling, kunnskapsdeling og medvirkning. Denne aktiviteten kan også handle om å forberede og planlegge tilbud og søknad for neste år.

 

> Tilbake til toppen av artikkelen

Les flere nyheter!