NTNU får fem mill. kr til universitetskulturskoleprosjekt

15.12.2021 Egil Hofsli (tekst og fotomontasje) Paul Green/Unsplash (foto)
Del på:

NTNU får fem mill. kr til universitetskulturskoleprosjekt

TRONDHEIM: NTNU-satsinga Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP) er tildelt fem millioner kroner i støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Kulturskolene i Malvik og Trondheim samt Norsk kulturskoleråd er med på prosjektlaget.

 

Hovedmålet for UniKuP er å etablere Universitetskulturskoler som et varig partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og ulike høyere utdanninger, lokalt og nasjonalt. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2022–2024, og trolig avrundes med en internasjonal konferanse, om universitetskulturskole.

 

– Støtten fra direktoratet er veldig kjærkommen, og nå gleder vi oss til å gå i gang med prosjektet på nyåret, sier Elin Angelo (bildet), leder for UniKuP og professor i musikkpedagogikk, NTNU, Institutt for lærerutdanning/ Institutt for musikk og professor II, Nord universitet.

 

– Samarbeid og sterke linjer mellom kulturskole og høyere utdanning har det alltid vært, om undervisning, stillinger, forskning, utstyr etc. I dette prosjektet forsterkes det – noe som forhåpentligvis vil gagne kulturskolen like mye som lærerutdanning og høyere musikkutdanning.

 

Angelo gjør oppmerksom på at tidlig i 2022 vil det komme en utlysning av en stipendiatstilling som vil bli sentral i prosjektet, og hun håper på mange gode søkere, gjerne også fra personer med kulturskolebakgrunn.

 

Glede i Norsk kulturskoleråd

 

Også FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, Anders Rønningen (bildet), er svært glad i dag, for støtten til UniKuP.

 

– Norsk kulturskoleråd ser det som viktig å være med og skape muligheter for tettere regionalt samarbeid mellom UH-sektoren og kulturskolefeltet. Vi mener at det å skape modeller for dette, som er inspirert av universitetsskolene, er en riktig vei å gå, har Anders Rønningen (bildet) tidligere sagt om universitetskulturskoler. Han har også tro på at universitetskulturskoler sterkt kan bidra i kompetanse- og kunnskapsutvikling for kulturskolefeltet.

 

NTNU ved Det humanistiske fakultet er hovedpartner i UniKuP, som involverer Trondheim kulturskole, Malvik kulturskole, Norsk kulturskoleråd, Nord universitet, Trondheim kommune oppvekst og utdanning samt to NTNU-institutt til som nettverkspartnere.

 

Prosjektet har altså fått støtte gjennom HK-dir-programmet Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Totalt er 84 millioner kroner fordelt til 19 prosjekt gjennom dette programmet i 2021.

 

Omtalt i barne- og ungdomskulturmeldinga

 

Universitetskulturskoler er en uttalt intensjon i Meld. St 18 (2020–2021) – også kjent som barne- og ungdomskulturmeldinga, og handler om å etablere varige partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og ulike høyere utdanninger. UniKuP bygger på etablerte samarbeider mellom Trondheim kulturskole og NTNU (Institutt for musikk og Institutt for lærerutdanning), og kan gjennom tett dialog med Norsk Kulturskoleråd realisere universitetsskoler også andre steder i Norge.

 

Utvikle kombinerte stillinger

 

Universitetskulturskoleprosjektet skal styrke arbeidslivsrelevans i høyere utdanninger som kvalifiserer til kulturskolen, og skape forpliktende samarbeidsstrukturer mellom kulturskole, musikkutdanning og lærerutdanning. Prosjektet skal realisere politiske intensjoner for samarbeid og kvalitet i høyere utdanning samt praktiske og estetiske fag i opplæringen, og videre tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i kunstnerutdanning og styrke kunstfaglig utdanningskultur i lærerutdanning generelt.

 

Prosjektet er forankret i FNs bærekraftsmål og det OECD beskriver som «21st century skills» og skal fostre god utdanning, livskvalitet og deltakelse på tvers av økonomisk, demografisk, sosial, kulturell og digital ulikhet. De tre arbeidspakkene i prosjektet tematiserer (1) samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, utøverutdanning og lærerutdanning, (2) instrumentalpedagogikk i det 21. århundre, og (3) kunstutøving i helsefremmende perspektiv.

 

Prosjektet skal utvikle en rekke kombinerte stillinger mellom kulturskole, grunnskole og NTNUs institutt for musikk og institutt for lærerutdanning samt involvere BA-/MA-/ph.d.-/PPU-studenter fra start til slutt. Forsker/forfatterpar på tvers av ansatte i kombinerte stillinger og studenter skal undersøke og dokumentere arbeidet, publisere 12–18 fag-/vitenskapelige-/kunstneriske artikler samt delta på konferanser og i kunnskapsdeling.

 

I prosjektperioden vil UniKuP hovedsakelig foregå i Trondheim kommune, som i samarbeid med NTNU har etablert partnerskapet Universitetskommunen Trondheim 3.0, og der det allerede er etablert en del samarbeider mellom Trondheim kulturskole, NTNU (Institutt for musikk, IMU og Institutt for lærerutdanning, ILU) samt frivillig og profesjonelt kulturliv. Disse samarbeidene er imidlertid ikke nødvendigvis i dialog med hverandre, og ett mål i prosjektet er å konsolidere samarbeider også på tvers av slike etablerte strukturer og fagmiljø, for å gjensidig utfordre og utvikle utdanningenes kvalitet.

 

Modell for varige samarbeidsstrukturer

 

NTNU håper UniKuP vil danne en modell for varige samarbeidsstrukturer mellom UH-sektor og kulturskolefeltet, og bidra til synergier mellom utdanninger og praksisfelt også nasjonalt. I prosjektbeskrivelsen skrives det at «dette krever en kontinuerlig og systematisk dialog med Norsk kulturskoleråd og prosjektets bredt sammensatte referansegruppe».

 

Sammenfatta er målene med UniKuP å

 • styrke utdanningenes arbeidsrelevans og kvalitet for en kulturskole i endring
 • styrke kulturskolen som aktør og delansvarlig for utforming av høyere utdanning
 • tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i høyere musikkutdanning
 • styrke kunstfaglig kompetanse og kunstfaglig utdanningskultur i lærerutdanning og helseutdanning
 • utvikle og undersøke mer systematisk kunnskapsflyt mellom kulturskolen og høyere utdanning
 • fremme tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid om utvikling og forskning knyttet til kulturskolens tre programmer, og de utdanningene disse formelt og uformelt relaterer til
 • dokumentere, dele og spre ny kunnskap og nye praksiser
 • utvikle og undersøke mer studentaktive lærings- og undervisningsformer
 • sikre at praksis i studiene er relevante, har god kvalitet og har et tilstrekkelig omfang
 • skape forpliktende samarbeidsavtaler mellom kulturskolene og utdanningsinstitusjonene
 • etablere en rekke kombinerte stillinger, mellom ulike utdanningsinstitusjoner og kulturskolen for å sikre mobilitet og pågående dialog mellom alle parter (se rollefordeling)
 • styrke ferdigutdannede kandidaters mulighet til å få innpass i arbeidsmarkedet, gjennom arbeidsrelevant utdanning i det kryssfeltet av kompetansekrav som fins i det kulturskolerelaterte feltet

Direktoratet gir prosjektet høy karakter

 

I sin vurdering av prosjektet skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) blant annet at prosjektet møter målene i utlysinga på fremragende vis, gjennom sin begrunnelse for helhetlig og langsiktig utvikling av arbeidsrelevans i høyere utdanning gjennom å etablere Universitetskulturskole som et varig partnerskapssamarbeid mellom kulturskolen og NTNU. Direktoratet liker godt at flere bærekraftsmål er omtalt i søknaden.

 

Prosjektet består av ti delprosjekt sortert på tre «arbeidspakker», og direktoratet synes dette samsvarer svært godt med målene i prosjektet.

 

Videre mener direktoratet at prosjektteamet er svært godt sammensatt med representanter fra relevante områder og institusjoner, som har komplimenterende og spennende ekspertise som vil kunne utgjøre en merverdi for prosjektet. Direktoratet mener også at etableringa av Universitetskulturskole som prosjekt er et svært godt utgangspunkt for resultatoppnåelse og varig samarbeid utover prosjektperioden.

 

Avslutningsvis skriver direktoratet at prosjektet har en god plan for deling av prosjektresultat, blant annet gjennom akademiske fagartikler i tillegg til annen planlagt spredningsaktivitet. Direktoratet ser deling av resultater til andre eksterne aktører og andre institusjoner som viktig, og mener det kan føre til en ny nasjonal organisering av Universitetskulturskole.

Les flere nyheter!