Ny samarbeidsmodell mellom skolekorps, barne- og ungdomsorkester og kulturskole

12.11.2021 Egil Hofsli (tekst) Norsk kulturskoleråd (foto)
Del på:

Ny samarbeidsmodell mellom skolekorps, barne- og ungdomsorkester og kulturskole

ASKER: Økt deltakelse og kvalitet i instrumentalopplæringa og i faglige-pedagogiske aktiviteter i skolekorps og barne- og ungdomsorkester. Det er formålet med Asker kommunes nye samarbeidsmodellen mellom kulturskole, skolekorps og barne- og ungdomsorkester – en modell som nylig ble politisk vedtatt.

 

Saken ble behandlet i Askers hovedutvalg for medborgerskap 4. november, og vedtaket som ble fattet, er endelig, og betyr at den nye samarbeidsmodellen planlegges iverksatt fra august 2022, ved starten av skoleåret 2022–23. Politikerne var godt fornøyd med medvirkningsarbeidet kulturskolen har gjennomført.

 

Formålet med samarbeidsmodellen er å øke deltakelsen i skolekorpsene og i barne- og ungdomssymfoniorkesteret samt ivareta kvaliteten på instrumentalundervisningen og den fagligpedagogiske aktiviteten i ensemblene. Kulturskolen vil med sitt lærerkollegium ivareta dette, og kulturskolen vil også legge til rette for faglig-pedagogiske nettverk for dirigenter og lærere samt korps- og orkesterfaglige nettverk for skolekorpsenes og orkesterets styrer.

 

– Skolekorpsene og barne- og ungdomssymfoniorkesteret er viktige tradisjonsbærere og gode arenaer for barn og unge i hele Asker. Jeg er svært glad for at kulturskolen nå kan styrke samarbeidet, senke utgiftene til dirigenter og senke prisen musikantene betaler for elevplassen i kulturskolen, sier Kim Stian Gjerdingen Bakke (t.h. på bildet), rektor ved Asker kulturskole. Sammen med avdelingsleder for musikk, Tor Åge Moan Schunemann (t.v. på bildet), har han jobbet sammen med alle skolekorpsene, orkesteret, Norges Musikkorps Forbund (NMF), De Unges Orkesterforbund, KS og Norsk kulturskoleråd for å finne en ny og styrket modell for samarbeidet.

 

– Vi hadde aldri kommet frem til det resultatet vi nå har fått uten en bred medvirkning både lokalt, men også med de nasjonale organisasjonene, sier Schunemann. – All medvirkning ble gjort digitalt, og nye verktøy ble brukt for å samle innspill og idéer. Det var en lærerik prosess basert på samskaping, fortsetter Schunemann.

 

Lavere pris for deltakelse

 

Som del av de politiske vedtakene ligger også redusert pris i kulturskolen for korpselevene som blir satt 1.250 kroner lavere enn ordinær elevplass.

 

– Sammen med etableringen av 100 nye friplasser og Askers deltakelse i den nasjonale fritidskortordningen, bidrar dette til å senke den økonomiske barrieren for å delta i skolekorps og kulturskole, sier kulturskolerektor Bakke.

 

Det er i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram foreslått å tilføre kulturskolen to millioner for å etablere den nye samarbeidsmodellen. Modellen innebærer at alle skolekorpsene og orkesteret får en dirigentressurs tilsvarende 20 prosent-stilling kostnadsfritt. Dirigentene ansettes direkte i skolekorpsene og orkesteret, men avlønnes gjennom kulturskolen. Dirigentressurser utover 20 prosent-stilling betaler skolekorpsene og orkesteret for, men prisen er her subsidiert. For de største korpsene som har dirigentressurs tilsvarende cirka en 60-prosentstilling vil subsidieringen av dirigentlønnen i sum være cirka 50 prosent.

 

Grunnlaget for den nye modellen er den såkalte Askermodellen (omtalt i Budstikka - se bildet) som ble etablert på slutten av 1980-tallet, da daværende Asker musikkskole overtok ansvaret for undervisninga av korpsmusikantene i samtlige av kommunens skolekorps.  

 

Glede i Asker kulturråd og NMF Øst

 

Etter sammenslåingen av kommunene Asker, Røyken og Hurum i 2020 var det klart at det måtte utvikles en ny samarbeidsmodell. I tidligere Hurum og Røyken er samarbeidet mellom skolekorps og kulturskole langt mindre, og svært få musikanter er elever i kulturskolen.

 

– Asker kulturråd har vært med i prosjektgruppen for dette arbeidet. I tett samarbeid med kulturskole, korps og orkester har vi funnet en oppskrift på hvordan korps og orkester kan styrkes og utvikles. Samarbeidsmodellen legger opp til tett samhandling mellom aktørene, noe som innebærer utvikling og finansiering av korps og orkester samt at kulturskolen utvikles som kompetansesenter. Med avtalen på plass legges grunnen klar for at korps og orkester kan vokse og utvikle seg bedre, sterkere og raskere. Slikt sett står avtalen som et eksempel til etterfølgelse. Sier Erik de Mora, daglig leder i Asker kulturråd.

 

– For NMF er det viktig å kunne bidra til at det etableres gode samarbeidsavtaler lokalt mellom korps og kulturskole. NMF Øst har vært en del av arbeidsgruppa for dette i Asker. Det har vært en god prosess, som har blitt godt forankret i korpsene. Vi ser fram til å delta i det videre arbeidet med å utarbeide en håndbok for hvordan samarbeidet skal fungere i hverdagen. Avtalen vil bidra til å styrke det enkelte medlemskorpset, hverdagen og kjerneaktiviteten. Prosessen i Asker er et eksempel til etterfølgelse, sier Iver Vatvedt, musikkonsulent i NMF Øst.

 

Arbeidet med å styrke og samles om en ny samarbeidsmodell har vært en del av kulturskolens harmoniseringsarbeid, og ble gitt som oppdrag i handlingsprogrammet for 2021–24. Kulturskolens rolle som kompetansesenter er tydelig i Opplæringsloven og i rammeplanen for kulturskolen. Samarbeid med det frivillige kulturlivet, herunder skolekorps og barne- og ungdomsorkestre er en viktig del av dette.

 

Den vedtatte samarbeidsmodell vil understøtte kommunens tolv skolekorps og barne- og ungdomsorkesteret Musica Sinfonietta økonomisk, organisatorisk, faglig og pedagogisk. Videre vil modellen også tilrettelegge for nettverk for læring på tvers av organisasjonene, og samarbeidet skal reguleres i en egen håndbok.

 

Barrierene for deltakelse vil også reduseres gjennom tiltak knyttet til ny samarbeidsmodell, men også knyttet til Askers deltakelse i nasjonalt fritidskort (AiAappen i Asker) samt etableringen av 100 friplasser som ligger i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022–25.

 

Kommunedirektøren mener foreslått samarbeidsmodell legger til rette for harmonisering av tilbudet, at flere kan delta i skolekorps, barne- og ungdomsorkester og kulturskole, og for at kvaliteten på opplæring og aktivitet ivaretas og utvikles.

 

Bakgrunn for saken

 

St. meld 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge Norges første melding om barne- og ungdomskultur, St. meld 18, legger vekt på barn og ungdoms rett til tilgang, deltakelse og bidrag i kulturlivet.

 

Harmonisering av tilbudet slik at flere kan delta i skolekorps, barne- og ungdomsorkester og kulturskole har også forankring i temaplan for medborgerskap sitt første innsatsområde «Deltakelse, motivasjon og tilrettelegging».

 

Det er i Asker kommunes handlingsprogram for 2021–24 gitt i oppdrag å legge frem en ny og styrket modell for samarbeid mellom skolekorpsene, barn- og ungdomsorkesteret og Asker kulturskole:

 

Det etableres ny modell for kulturskolens samarbeid med skolekorps og barne- og ungdomsorkester. I dag er det tre ulike modeller, og det er behov for å styrke samarbeidet og samles om en ny modell. Valg av ny modell vil legges frem for politisk behandling.

Temaplan for Asker kulturskole 2017–20 hadde også som tiltak å utarbeide ny samarbeidsavtale med skolekorpsene og barne- og ungdomsorkesteret, men dette tiltaket ble utsatt pga. kommunesammenslåingen, slik at en ny samarbeidsavtale kunne omfatte hele den nye kommunen.

 

Oppstart nest høst

Den nye modellen er også en del av arbeidet med å harmonisere tilbudene i de tre gamle kommunene, og samarbeidsmodellen startes opp fra høsten 2022. Men før det skal det utvikles en håndbok som beskriver de mange praktiske forholdene som kommer med en slik modell.

 

– Dette er viktig slik at det skal bli enkelt for skolekorpsene og orkesteret å vite hva som gjelder av retningslinjer, samt fordeling av oppgaver og ansvar. Vi setter stor pris på denne store og viktige innsatsen som foresatte legger ned gjennom sitt frivillige arbeid i de enkelte skolekorpsene og orkesteret. Sammen får vi til mer, og dette er et eksempel på hvordan Asker kommune jobber med samskapende prosesser, avslutter kulturskolerektor Kim Stian Gjerdingen Bakke.

Les flere nyheter!