Fremtidens kulturskole: Milepælsarrangement deles digitalt

16.01.2023 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Milepælsarrangement deles digitalt

OSLO: Prosjektet Fremtidens kulturskole, som Norsk kulturskoleråd og KS samarbeider om, er ved veis ende i pilotperioden. Erfaringer deles og dialogen fortsetter. 26. januar arrangeres et viktig møte i den prosessen  i Oslo, i fullsatt sal på Deichman Bjørvika. Men det er også mulig å følge arrangementet via nett – samt delta på et tilrettelagt og oppfølgende nettmøte 9. februar.

 

Prosjektet Fremtidens kulturskole fokuserer kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. Det var kommunene – som eiere av kommunale kulturskoler – som i sin tid uttrykte et ønske om at KS og Kulturskolerådet skulle se nærmere på kulturskolens potensiale.

 

Mer om prosjektets innhold og hva som skal skje 26. januar lengre nede i artikkelen.

 

Strømmes via Vimeo

 

– Vi strømmer arrangementet 26. januar, slik at alle som ønsker det kan få det med seg, sier Torkel Øien, rådgiver i både Kulturskolerådet og KS, og prosjektleder for Fremtidens kulturskole.

 

Arrangementet kan du følge på Vimeo her

> Se flyer om arrangementet

Merk: Påmelding til fysisk deltakelse er ikke lenger mulig.

 

Tilrettelagt nettmøte i februar

 

Paralellet med forberedelsene til arrangementet 26. januar arbeider prosjektledelsen med å forberede et tilrettelagt digitalt arrangement 9. februar (kl. 12.1515.15). Det vil romme mer enn den enkle strømmingen deltakere vil oppleve 26. januar.

 

– På nettmøtet 9. februar vises deler av arrangementet på Deichman, samtidig som det legges til rette for lokal dialog og muligheter for å samles i den enkelte kommune. Slik kan flere bli med i samtalen rundt fremtidens kommune og fremtidens kulturskole og se nærmere på kulturskolens rolle som døråpner for lokal samskaping, sier prosjektleder Torkel Øien.

 

Han ser gjerne at mange inviterer med seg flere fra egen kommune og organisasjon, slik at en kan få til fruktbar, konstruktiv, lokal dialog rundt det som formidles fra prosjektet.

 

> Påmelding og mer info om nettmøtet 9. februar på kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 3. februar.

 

Kulturskolens rolle som samfunnsaktør 

 

Formålet med Fremtidens kulturskole har vært å sette søkelys på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. Sentralt har vært å utforske hvordan samskaping rundt kulturskolens rolle som samfunnsaktør kan bidra til å utvikle nye relevante tjenester for flere innbyggere i kommune-Norge.

 

Å snakke om fremtidskommunen, fremtidsbilder og kulturskolens plass i et fremtidig tjenestetilbud kan være både inspirerende og spennende. Samtidig kan det å drive utviklingsarbeid oppleves ressurskrevende, og daglig drift og infrastruktur påvirker både handlingsrommet og potensialet for måloppnåelse i utviklingsarbeidet. Derfor er arbeidet for strukturer og forankring i politiske ambisjoner og faglige arbeidsmåter viktig, sier Torkel Øien, prosjektleder for Fremtidens kulturskole. 

 

Øien forteller at de involverte kommunene i prosjektet har søkt sammen for å finne svar på hvordan en kan samhandle og samskape på måter som gjør dette til et handlings- og tankesett som preger den enkelte kommunes arbeid over tid.

 

– Helhet og sammenheng i tjenester, for å treffe målgruppene best mulig, har vært mål for arbeidet. For noen av kommunene i prosjektet har det å finne «innslagspunktet» for samhandling med andre, vært utfordrende. Hvordan kommer vi i det hele tatt inn til bordet der «de andre» sitter? En har forsøkt å finne ut hvordan en skaper handlingsrom i form av tid, folk og kompetanse til å involvere innbyggerne i medvirkningsprosesser, sier prosjektleder Øien. 

 

Prosjektet Fremtidens kulturskole har tatt mål av seg til å bidra til å sette kulturskolene spesielt og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon – i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.  Når erfaringer fra arbeidet med prosjektet nå skal tas videre, er det viktig å finne en form på samhandlingen mellom de to organisasjonene, som kan ivareta dette på en hensiktsmessig måte.  

 

Inviterer til milepælsmøte i Oslo 26. januar

 

Etter at rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole» ble utgitt i januar 2021 har det videre arbeidet i storsatsingen Fremtidens kulturskole hovedsakelig handlet om å følge opp anbefalte veivalg etter første fase. En pilot med 14 deltakerkommuner, har tatt tankesett og rammer fra rapporten inn i praktisk arbeid gjennom deltakelse i pilotprosjektet.

 

Og nå er tida inne for å se hva disse kommunene har erfart og se på mulighetene som fins i kommunal samskaping og fokus på et helhetlig tjenestetilbud i kommunene. Og alle som har interesse av dette, inviteres til et erfaringsdelings- og presentasjonsmøte på Deichman Bjørvika i Oslo, 26. januar, kl. 12.00–15.30. Her blir det presentasjon av kommunenes og prosjekteierne læring og anbefalinger for videre arbeid.

 

Der vil deltakerne blant annet få høre om følgende:

 

  • Hva er gjort? Deling av noen erfaringer fra prosjektet.
  • Hva har en lært? Hva tar både kommunene og prosjektansvarlige med som de nyttigste læringspunktene fra prosjekt?
  • Til slutt – men ikke minst viktig: Hva har vært så lurt at vi tar det med videre?

Det prosjekteierne tar med videre legges inn i et rammeverk for videre arbeid med Fremtidens kulturskole som alle kan benytte seg av, med ulike læringsressurser for samskapingsarbeid i kommunene.

 

Rammeverk som grunnlag for rigging av program

 

– Rammeverket sier noe om hvordan det kan arbeides med Fremtidens kulturskole i den enkelte kommune eller region. Det skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekstsvilkår. Rammeverket er utgangspunkt for ulike utviklingsprogram som tilbys kommuner i et geografisk område, et fylke, som melder seg til deltakelse i programmet. I dialog mellom Kulturskolerådet og KS og de interesserte kommunene rigges det et program, avtales rammer og forventninger, basert på rammeverket, sier prosjektleder Torkel Øien, og peker så på nytt verktøy som er under utvikling:

 

Dialogheftet – tematikk for lokalsamfunnsutvikling

 

For som bidrag i arbeidet med Fremtidens kulturskole utarbeides det et dialoghefte, som blir tilgjengelig på nett. I dette heftet skisseres konkrete tema som arbeidet kan bygges rundt. – Dette dialogheftet vil være en enkel inngang til ulik tematikk som kan bidra til dialogbaserte prosesser i egen kommune, egen kulturskole, på tvers av fag og tjenester, sier Torkel Øien.

 

Hensikten med dialogheftet er å gi noen korte introduksjoner til sentral tematikk og perspektiv, knyttet til arbeidet med fremtidens kommune og Fremtidens kulturskole.

Les flere nyheter!