26. januar: Viktig skritt tas mot fremtidens kulturskole

24.01.2023 Egil Hofsli (tekst og foto) Esther Buchmann (illustrasjon) Trond A. Isaksen (foto - Gjul) Ilja Hendel/Kulturdepartementet (foto - Bohmann) Johnny Syversen/KS (foto - Helgesen)
Del på:

26. januar: Viktig skritt tas mot fremtidens kulturskole

OSLO: Prosjektet Fremtidens kulturskole, som Norsk kulturskoleråd og KS samarbeider om, er ved veis ende i pilotperioden, i arbeidet med Kulturskole 3.0 – kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune. Men prosjektledelsen er klar på at det er nå det starter. 26. januar 2023 tas et viktig skritt på veien videre. Om du ikke deltar på milepælsarrangementet i Oslo, så kan du følge det via nettet.

 

Prosjektet Fremtidens kulturskole fokuserer kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet. Det var kommunene – som eiere av kommunale kulturskoler – som i sin tid uttrykte et ønske om at KS og Kulturskolerådet skulle se nærmere på kulturskolens potensiale.

 

På arrangementet på Deichman Bjørvika stiller mange bidragsytere. Blant annet to statssekretærer (bildet). Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, skal holde innlegget "Sammen for gode lokalsamfunn! – Kulturskolens rolle i fremtidens kommune".

 

Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, holder innlegget "Kulturens betydning for god lokalsamfunnsutvikling". 

 

På scenen – for en full sal – stiller videre representanter for tre kommuner – Asker, Målselv og Sunnfjord – som har vært involvert i prosjektet Fremtidens kulturskole, samt flere representanter for de prosjektansvarlige, KS og Norsk kulturskoleråd, inklusive styreledere og direktører.

 

Bildet t.h.: Helga Pedersen, styreleder, Norsk kulturskoleråd.

Bildet nedenfor t.v.: Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS.

 

Aleksander Breiby Herseth, til daglig tjenesteutvikler ved Follo museum, er arrangementets konferansier.

 

Illustratør Esther Buchmann tegner og oppsummerer møtet i en illustrasjon som presenteres på tampen av møtet.

 

I tillegg blir det også kunstneriske innslag ved barn og unge i flere kommuner og kulturskoler.

 

> Programmet for arrangementet 26. januar

 

Dele prosjekterfaringer og se framover

 

Etter at rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole» ble utgitt i januar 2021 har det videre arbeidet i storsatsingen Fremtidens kulturskole hovedsakelig handlet om å følge opp anbefalte veivalg etter første fase. En pilot med 14 deltakerkommuner, har tatt tankesett og rammer fra rapporten inn i praktisk arbeid gjennom deltakelse i pilotprosjektet.

 

Og nå er tida altså inne for å se hva disse kommunene har erfart og se på mulighetene som fins i kommunal samskaping og fokus på et helhetlig tjenestetilbud i kommunene.

 

På møtet 26. januar vil deltakerne blant annet få høre om følgende:

 

  • Hva er gjort? Deling av noen erfaringer fra prosjektet.
  • Hva har en lært? Hva tar både kommunene og prosjektansvarlige med som de nyttigste læringspunktene fra prosjekt?
  • Til slutt – men ikke minst viktig: Hva har vært så lurt at vi tar det med videre?

Kulturskolens rolle som samfunnsaktør 

 

Sentralt i Fremtidens kulturskole fram til nå, har det vært å utforske hvordan samskaping rundt kulturskolens rolle som samfunnsaktør kan bidra til å utvikle nye relevante tjenester for flere innbyggere i kommune-Norge.

 

Å snakke om fremtidskommunen, fremtidsbilder og kulturskolens plass i et fremtidig tjenestetilbud kan være både inspirerende og spennende. Samtidig kan det å drive utviklingsarbeid oppleves ressurskrevende, og daglig drift og infrastruktur påvirker både handlingsrommet og potensialet for måloppnåelse i utviklingsarbeidet. Derfor er arbeidet for strukturer og forankring i politiske ambisjoner og faglige arbeidsmåter viktig, sier Torkel Øien, prosjektleder for Fremtidens kulturskole. 

 

Øien forteller at de involverte kommunene i prosjektet har søkt sammen for å finne svar på hvordan en kan samhandle og samskape på måter som gjør dette til et handlings- og tankesett som preger den enkelte kommunes arbeid over tid.

 

– Helhet og sammenheng i tjenester, for å treffe målgruppene best mulig, har vært mål for arbeidet. For noen av kommunene i prosjektet har det å finne «innslagspunktet» for samhandling med andre, vært utfordrende. Hvordan kommer vi i det hele tatt inn til bordet der «de andre» sitter? En har forsøkt å finne ut hvordan en skaper handlingsrom i form av tid, folk og kompetanse til å involvere innbyggerne i medvirkningsprosesser, sier prosjektleder Øien. 

 

Prosjektet Fremtidens kulturskole har tatt mål av seg til å bidra til å sette kulturskolene spesielt og kulturfeltet generelt inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon – i tillegg til å bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS.  Når erfaringer fra arbeidet med prosjektet nå skal tas videre, er det viktig å finne en form på samhandlingen mellom de to organisasjonene, som kan ivareta dette på en hensiktsmessig måte.  

 

Rammeverk som grunnlag for rigging av program

 

Det prosjekteierne tar med videre etter ukas milepælsmøte, legges inn i et rammeverk for videre arbeid med Fremtidens kulturskole som alle kan benytte seg av, med ulike læringsressurser for samskapingsarbeid i kommunene.

 

– Rammeverket sier noe om hvordan det kan arbeides med Fremtidens kulturskole i den enkelte kommune eller region. Det skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekstsvilkår. Rammeverket er utgangspunkt for ulike utviklingsprogram som tilbys kommuner i et geografisk område, et fylke, som melder seg til deltakelse i programmet. I dialog mellom Kulturskolerådet og KS og de interesserte kommunene rigges det et program, avtales rammer og forventninger, basert på rammeverket, sier prosjektleder Torkel Øien, og peker så på nytt verktøy som er under utvikling:

 

Dialogheftet – tematikk for lokalsamfunnsutvikling

 

For som bidrag i arbeidet med Fremtidens kulturskole utarbeides det et dialoghefte, som blir tilgjengelig på nett. I dette heftet skisseres konkrete tema som arbeidet kan bygges rundt.

 

– Dette dialogheftet vil være en enkel inngang til ulik tematikk som kan bidra til dialogbaserte prosesser i egen kommune, egen kulturskole, på tvers av fag og tjenester, sier Torkel Øien.

Hensikten med dialogheftet er å gi noen korte introduksjoner til sentral tematikk og perspektiv, knyttet til arbeidet med fremtidens kommune og Fremtidens kulturskole.

 

Strømmes – men merk: Tilrettelagt nettarrangement 9. februar

 

KS og Kulturskolerådet ønsker å nå så mange som mulig med arrangementet 26. januar, og tilbyr derfor også en direkteoverføring via nett. Det blir en enkel strømming, som gjør at det er mulig å få med seg presentasjonen digitalt.

 

Arrangementet 26. januar kan du følge på Vimeo her

 

Parallelt med forberedelsene til arrangementet 26. januar forbereder prosjekteierne et tilrettelagt digitalt arrangement 9. februar (kl. 12.1515.15). Det vil romme mer enn den enkle strømmingen deltakere vil oppleve 26. januar.

 

– På nettmøtet 9. februar vises deler av arrangementet på Deichman, samtidig som det legges til rette for lokal dialog og muligheter for å samles i den enkelte kommune. Slik kan flere bli med i samtalen rundt fremtidens kommune og fremtidens kulturskole og se nærmere på kulturskolens rolle som døråpner for lokal samskaping, sier prosjektleder Torkel Øien.

 

Han ser gjerne at mange inviterer med seg flere fra egen kommune og organisasjon, slik at en kan få til fruktbar, konstruktiv, lokal dialog rundt det som formidles fra prosjektet.

 

> Påmelding og mer info om nettmøtet 9. februar på kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 3. februar.

 

Les flere nyheter!