Norsk kulturskoleråds landsmøte med klart krav til Kunnskapsdepartementet

img_109.JPG
NORSK KULTURSKOLERÅD SIER: – Stimuleringsmidlene til kulturskolen bør øke til 400 millioner kroner i 2014
22.10.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråds landsmøte med klart krav til Kunnskapsdepartementet

FREDRIKSTAD: Norsk kulturskoleråds landsmøte mener Kunnskapsdepartementet bør øke sin årlige tildeling av stimuleringsmidler til kulturskolen radikalt. Landsmøtet foreslår en trinnvis økning fra dagens 40 millioner kroner til 400 millioner kroner i 2014.

 

Når målet om maksimumspris i kulturskolen samt kulturskoletilbud til minst 30 prosent av elevene i grunnskolealder på landsbasis er nådd, kan stimuleringsmidlene inngå i rammetilskuddet til kommunene. Så heter det i en resolusjon vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad fredag.

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte berømmer i sin resolusjon Regjeringen for å ha satt kulturskolesaken høyt på den politiske dagsorden i Soria Moria-erklæringen og Kulturløftet I og II.

 

Ønsker midler til alle kommuner

 

I Kulturløftet II heter det: ”Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi”. Norsk kulturskoleråds landsmøte synes dette er visjonært både i sin målsetting og i statens vilje til å støtte kommunene.

 

Landsmøtet støtter kulturskoleutvalgets forslag om at de statlige stimuleringsmidlene skal gå til alle kommuner, basert på en rettferdig fordelingsnøkkel og forutsatt at visse kriterier innfris. ”Et krav må være at kommunen minst opprettholder sin ressursbruk. Stimuleringsordningen bør gi optimal kommunal selvråderett, samtidig som staten gjennom målrettede stimuleringstiltak bidrar til en utvikling av et kvalitativt godt og sosialt inkluderende kulturskoletilbud i alle kommuner”, heter det i resolusjonen.

 

Ønsker maksimumspris gjeninnført

 

Landsmøtet støtter også forslaget om gjeninnføring av maksimumspris, som sammen med søskenmoderasjon og friplassordning forutsettes innført i alle kommuner innen 2014. Fra samme tidspunkt bør det foreligge forskrifter i tråd med kulturskoleutvalgets forslag, uttaler Norsk kulturskoleråds landsmøte.

 

De 40 millioner kronene som er foreslått i statsbudsjettet for 2011 mener landsmøtet at i sin helhet bør defineres som stimuleringsmidler, og mener dette forutsetter en snarlig utarbeiding av fordelingsnøkkel og kriterier for tildelingen. Nøkkelen kan bygge på kommunenes netto driftsutgifter til kulturskolen.

 

Landsmøtet mener stimuleringsmidlene bør økes u på følgende vis: 120 mill. kr i 2012, 250 mill. kr i 2013 og 400 mill. kr i 2014. Når målet om maksimumspris og tilbud til minst 30 prosent av elevene i grunnskolealder på landsbasis er nådd, mener landsmøtet at stimuleringsmidlene kan inngå i rammetilskuddet til kommunene.

 

Videre mener Norsk kulturskoleråds landsmøte at ved en økning av utviklingsmidlene til Norsk kulturskoleråd kan modellforsøk og prosjekt i tilknytning til kulturskolevirksomheten videreføres, og landsmøtet viser til at Kulturskoleutvalget sier at organisasjonen har det faglig største, mest konsentrerte og kompetente miljøet for å fordele slike midler.

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte ønsker at organisasjonen skal inngå i en dialog med Regjeringen om hvordan Kulturskoleløftets ambisiøse målsetting skal være innfridd innen 2014, og anmoder departementet om å sende kulturskoleutvalgets rapport på høring til landets kommuner.

Les flere nyheter!