Utlysning av lokalt organiserte utviklingsmidler - 1,6 mill. kr i potten

img_394.jpg
img_394.jpg
15.03.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utlysning av lokalt organiserte utviklingsmidler - 1,6 mill. kr i potten

JUDABERG: Tida er inne for å søke om penger til lokalt initierte utviklingsprosjekt som gagner kulturskoler. 1,6 millioner kroner fins i potten.

 

Søknadsfristen er 16. april 2012.

 

 

I statsbudsjettet for 2012 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd satt av 1,6 millioner kroner som skal gå til utviklingsarbeid i form av lokalt organiserte utviklingsprosjekt. Kulturskolene er den primære målgruppen.

 

Målsetting for utviklingsarbeidet er å bidra til utvikling av kulturskoletilbudet i kommunene ved å stimulere til aktivitet og utvikling av gode modeller for innhold, organisering og samarbeid lokalt.

 

Stor spredningsverdi og nyskapende

 

I kriteriene for å søke midler til utviklingsprosjekt i 2012 fins ingen sentrale føringer om at spesielle fagområder skal prioriteres ved tildelingen, men prosjektene bør ha stor spredningsverdi og bære preg av å være nyskapende.

 

Prosjektmidlene kan dekke opp til 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

Søkere kan gå sammen slik at flere kommuner/instanser utgjør prosjekteiere, men én kommune/instans må stå som søker.

 

Det forutsettes at ordinær drift er et kommunalt anliggende og vil ikke omfattes av utviklingsmidlene. Med ordinær drift menes faste lønnsutgifter og nødvendig utstyr for å kunne gi et undervisningstilbud.

 

Tidligere år har en fordelt midlene etter to ulike kategorier (A- og B-prosjekt). I år vil midlene bli fordelt innenfor en kategori. Tilskuddsbeløpet er inntil 50.000 kroner.

 

Hvem kan søke?

 

Foruten kulturskoler, har sammenslutning av kommuner og organisasjoner som medvirker til utvikling av kulturskolene i tråd med målsettingen anledning til å søke om utviklingsmidler.

 

Utbetaling i august

 

Søknadsfrist er altså 16. april 2012. Tilsagn om midler vil skje i juni 2012. Utbetaling av midlene vil skje i løpet av august 2012.

 

Les flere nyheter!