Ny bok: Fagveileder for visuell kunst

2017 Fagveileder 9.8.png
VEILEDNINGSBOK: Norsk kulturskoleråd utgir veiledningsbok for kulturskolefaget visuell kunst.
14.08.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny bok: Fagveileder for visuell kunst

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd lanserer nå en ny veiledningsbok, «Visuell kunst i kulturskolen». Fagveilederen – som nå kan bestilles på kulturskoleradet.no – er skrevet primært for deg som underviser i visuell kunst i kulturskolen.

 

Fagveilederen kan bestilles her

 

Boka er forfattet av Robert Øfsti, mens rådgiver Fabiola Charry i Norsk kulturskoleråd har vært prosjektleder samt designa boka grafisk.

 

– Å lage boka har vært en lang prosess med mange krevende og spennende fagdiskusjoner, mye idéutvikling og koordineringsarbeid – og mange viktige valg å ta, sier Fabiola Charry.

 

Dette bokprosjektet ble påbegynt i 2013, like etter at Norsk kulturskoleråd initierte og oppretta nasjonale ressursgrupper for fagområdene dans, teater og visuell kunst. Fagveilederen for visuell kunst er et resultat av dialog med ulike fagmiljøer, kunstinstitusjoner, universitets- og høgskolesektoren og engasjerte kunstpedagoger i og utenfor kulturskolen angående fagets egenverdi og mulighetene i kunstopplæring.

 

Forfatter med mye kulturskolekjennskap

 

Robert Øfsti (bildet t.h.) fikk oppgaven å føre veilederen i penna i samarbeid med den nasjonale ressursgruppa som han også var medlem av. Øfsti har tidligere vært høgskolelektor i forming ved Dronning Mauds Minne, høgskolen og universitetslektor i fagdidaktikk i formgivingsfag ved NTNU og jobber i dag som byantikvar i Steinkjer kommune. Han er en kulturskoleentusiast og har vært opptatt av en god pedagogisk/praktisk utdannelse for kulturskolelærere innen området visuell kunst.

 

– Et sted i veilederen siterer jeg en av mine pedagogiske guruer, den danske journalisten og journalistlæreren Søren Søgaard, som siterer bestemora si: «Det er kun den der arbeider, der lærer». Jeg takker Norsk kulturskoleråd som betrodde meg arbeidet med å skrive en fagveileder. Når leseren finner at det av og til er et «jeg» og av og til et «vi» som målbærer teksten, er ikke det tilfeldig. En del av arbeidet har bestått i å diskutere teksten med kloke og engasjerte fagfolk, som har kommet med kritiske kommentarer og verdifulle innspill til teksten, sier Robert Øfsti.

 

Supplement til lokale læreplaner

 

– Det har vært viktig å sette fokus på fagets egenart, øke forståelsen og synliggjøringen av faget, dele erfaringer og kompetanse, kartlegge behov og utfordringer samt utarbeide en nasjonal fagplan som en del av den nye rammeplanen for kulturskolen, sier Fabiola Charry.

 

Fagveilederen er ment å være et viktig og godt verktøy for det daglige arbeidet innen visuell kunst og et supplement for lokale læreplaner i tråd med den nasjonale fagplanen.

 

Norsk kulturskoleråd håper veilederen stimulerer og bidrar til godt læreplanarbeid, og at den også kan være nyttig for pedagoger innen visuell kunst i deres praktiske arbeid. Likeså håper kulturskolerådet at den stimulerer til kompetansedeling og utvikling av interkommunalt nettverksarbeid, og at den styrker fagets status og bidrar til kunnskapsspredning om fagets egenart og kvaliteter.

 

Laget for lærere – viktig for flere

 

Denne fagveilederen er først og fremst skrevet for dem som underviser i visuell kunst i kulturskolen. Men også for andre er boka viktig, mener prosjektlederen:

 

– Det er ønskelig at også foresatte til kulturskoleelever leser denne boka, sier Fabiola Charry, og fortsetter: – Det vil bidra til forståelse av hva visuell kunst i kulturskolen innebærer, hvilke grunnprinsipper og grunnmodeller undervisninga bygger på, og dermed hvilke forventninger elever og foresatte kan møte kulturskolen med.

 

Videre håper Charry at kulturskoleledere, ansatte i kommuneadministrasjonen og kommunestyrerepresentanter vil lese fagveilederen. – Den sier noe om hvilke verdier faget representerer for elever og samfunn, og hvilke utfordringer lærerne i visuell kunst møter i hverdagen, sier Charry.

 

Fagveilederen kan bestilles her

 

Les flere nyheter!