23,9 mill. kr til kulturskoleutvikling

2017 Statsbudsjett 12.10.png
BUDSJETTFRAMLEGG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) vil trolig bruke 23,9 mill. kr på kulturskoleutvikling neste år.
12.10.2017 Egil Hofsli (tekst) Tore Jonssen (foto)
Del på:

23,9 mill. kr til kulturskoleutvikling

OSLO: Norsk kulturskoleråd blir i beste fall tilgodesett med 23,9 millioner kroner til kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2018 - om regjeringas budsjettforslag blir realisert. Dette vil i så fall være 1,3 mill. kr mer enn kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år. 

 

Usikkerheten er knytta til at departementet i proposisjonen skriver at «Organisasjonar som får tilskott til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa, har samlokalisert seg. Departementet foreslår 0,9 mill. kroner til å dekke auka kostnader til husleige som følge av samlokaliseringa».

 

Faktum er at Norsk kulturskoleråd ikke er med på denne samlokaliseringa. Dette fordi en i kulturskolerådet ser det mer tjenelig for sine medlemmer - kommunene (som kulturskoleeiere) - å  velge andre lokaliseringsformer. Samlokaliseringa omfatter derfor bare de to andre på samme budsjett-«underpost» som kulturskolerådet: Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag.

 

Om ikke kulturskolerådet får nyte godt av disse 900.000 kronene, får kulturskolerådet trolig cirka 23,25 mill. kr, en økning på 650.000 kr fra årets tildeling.

  

Prop. 1 S (2017–2018) kan du lese her

[Tilråding fra Kunnskapsdepartementet, godkjent i statsråd]

 

Søker om 30 mill. kr

 

– Norsk kulturskoleråd har en ambisiøs satsing på utvikling og kapasitetsbygging hos landets kulturskoleeiere – kommunene – og profesjonalisering og kvalitetsutvikling i kulturskolene. Gjennom rammeplanen «Mangfold og fordypning», og et omfattende veilederarbeid har Norsk kulturskoleråd løftet bevisstheten om kulturskolen betraktelig. Med dette som bakgrunn søker Norsk kulturskoleråds om lag 30 millioner kroner i statsstøtte for 2018, bl.a. for å kjøre ut portefølje 2 i veiledersatsingen. Slik sett oppleves en tilnærmet status quo i tildelingen som noe skuffende, sier Morten Christiansen (bildet t.h.), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

–  Kulturskolerådet vil bruke muligheten for å løfte sin tildeling høyere gjennom komitehøringene i forbindelse med budsjettet, sier Morten Christiansen, som gleder seg over at det er beslutta å utarbeide en stortingsmelding om kulturskole, noe som også er omtalt i budsjettforslaget.

 

– Her vil Norsk kulturskoleråd, som landets sentrale utviklingsorganisasjon for kulturskolen, kunne bidra både med erfaring og kompetanse, sier Christiansen. Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for 414 kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

Kulturskolerådet stiller på budsjetthøring

 

Om noe parti går i «budsjettkrigen» for kulturskolesaken i år – slik Kristelig Folkeparti gjorde for budsjettåret 2016 – gjenstår å se. Men Norsk kulturskoleråd vil uansett stille godt forberedt på Kunnskapsdepartementets høring om budsjettet, 31. oktober eller 1. november (tidspunkt ikke klart per nå).

 

Skifter post – fra 71 til 75

 

De siste årene har Norsk kulturskoleråd delt budsjettpost (post 71 - Tilskudd til kunst­ og kulturarbeid i opplæringa) med Fellesrådet for kunstfag i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag og deres medlemsorganisasjoner. Nå er troikaen flyttet til post 75 - Grunntilskudd (nærmere bestemt underposten Grunntilskudd til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa), hvor også flere andre organisasjoner får sin støtte.

 

Totalt er det 70,7 millioner kroner som bevilges via post 75. Av dette er det 31,9 millioner kroner i «underposten» Grunntilskott til kunst- og kulturarbeid i grunnopplæringa, der kulturskolerådet er plassert. Siden departementet legger opp til samme fordeling til hver av de tre organisasjonene i denne underposten, vil Norsk kulturskoleråd motta rett under 24 millioner kroner i statsstøtte i 2018.

Les flere nyheter!